Poème-France.com

Poeme : Je Viens De Décider…Je Viens De Décider…

Je viens de décider de ne plus te parler
D’ignorer ta présence, de ne plus t’appeler
De libérer l’espace qui perturbe ma vie
D’aller à tire d’aile retrouver l’infini.

Je veux voir mon amour, libre de ta contrainte
Que plus rien de toi ne me soit une astreinte.
Libre dans mon cœur, l’esprit, la vie, le bonheur,
Liberté retrouvée, exhale une clameur.

Alors n’ayant plus rien de toi qui me tracasse
Tes paroles, tes mensonges, tes mots qui me fracassent
Qui me font délirer à perdre la raison
Resteront désormais aux pieds de ma maison.

Je serai libre enfin, cultiver mon jardin
De chanter mes amours tout comme un baladin,
Aller où bon me semble, à ma libre fortune
Sans subir ta présence devenu importune.

Disparait à jamais avec mon désespoir
Sinistre visiteuse qui se dit ma mémoire
Que je puisse à mon gré aimer cette rebelle
Ma douce et tendre aimée, mon amour, ma Noëlle.
Rimailleur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vjɛ̃ də deside də nə plys tə paʁle
diɲɔʁe ta pʁezɑ̃sə, də nə plys tapəle
də libeʁe lεspasə ki pεʁtyʁbə ma vi
dale a tiʁə dεlə ʁətʁuve lɛ̃fini.

ʒə vø vwaʁ mɔ̃n- amuʁ, libʁə də ta kɔ̃tʁɛ̃tə
kə plys ʁjɛ̃ də twa nə mə swa ynə astʁɛ̃tə.
libʁə dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, lεspʁi, la vi, lə bɔnœʁ,
libεʁte ʁətʁuve, εɡzalə ynə klamœʁ.

alɔʁ nεjɑ̃ plys ʁjɛ̃ də twa ki mə tʁakasə
tε paʁɔlə, tε mɑ̃sɔ̃ʒə, tε mo ki mə fʁakase
ki mə fɔ̃ deliʁe a pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
ʁεstəʁɔ̃ dezɔʁmεz- o pje də ma mεzɔ̃.

ʒə səʁε libʁə ɑ̃fɛ̃, kyltive mɔ̃ ʒaʁdɛ̃
də ʃɑ̃te mεz- amuʁ tu kɔmə œ̃ baladɛ̃,
ale u bɔ̃ mə sɑ̃blə, a ma libʁə fɔʁtynə
sɑ̃ sybiʁ ta pʁezɑ̃sə dəvəny ɛ̃pɔʁtynə.

dispaʁε a ʒamεz- avεk mɔ̃ dezεspwaʁ
sinistʁə vizitøzə ki sə di ma memwaʁə
kə ʒə pɥisə a mɔ̃ ɡʁe εme sεtə ʁəbεllə
ma dusə e tɑ̃dʁə εme, mɔ̃n- amuʁ, ma nɔεlə.