Poème-France.com

Poeme : Ce Corps DésiréCe Corps Désiré

Je veut que tu sois le premier
A pouvoir me toucher
Mon corps n’est plus qu’a toi
Je voudrai sentir la douceur de tes bras
Tout autour de mes hanches
Mais nous sommes tellement éloignées
Que ce désir n’est plus qu’un réve a oublié

Laisse moi explorer les parties de ton corps
Une a une
Laisse moi découvrirtes expressions
Une a une
Je voudrai pouvoir toucher tes lévres
Les embrassais jusqu’à ne plus respirer

Tu es le seul à pouvoir
Sécher mes larmes de désespoir
Ce geste qui me ferai tant de bien
Ne peut venir que de tes mains
Ne me laisse pas vivre plus lontemps
Avec se désir si brulant
Qu’est de pouvoir te toucher

Je ne veut pas de simples baisers
Je veut que tu puisse m’aimer
Dis mo que tu ne fuiras pas
Chacun des pas qui me rapproche de toi
Ritz

PostScriptum

toujours de la meme amie. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vø kə ty swa lə pʁəmje
a puvwaʁ mə tuʃe
mɔ̃ kɔʁ nε plys ka twa
ʒə vudʁε sɑ̃tiʁ la dusœʁ də tε bʁa
tut- otuʁ də mεz- ɑ̃ʃə
mε nu sɔmə tεllmɑ̃ elwaɲe
kə sə deziʁ nε plys kœ̃ ʁevə a ublje

lεsə mwa εksplɔʁe lε paʁti də tɔ̃ kɔʁ
ynə a ynə
lεsə mwa dekuvʁiʁtəz- εkspʁesjɔ̃
ynə a ynə
ʒə vudʁε puvwaʁ tuʃe tε levʁə
lεz- ɑ̃bʁasε ʒyska nə plys ʁεspiʁe

ty ε lə səl a puvwaʁ
seʃe mε laʁmə- də dezεspwaʁ
sə ʒεstə ki mə fəʁε tɑ̃ də bjɛ̃
nə pø vəniʁ kə də tε mɛ̃
nə mə lεsə pa vivʁə plys lɔ̃tɑ̃
avεk sə deziʁ si bʁylɑ̃
kε də puvwaʁ tə tuʃe

ʒə nə vø pa də sɛ̃plə bεze
ʒə vø kə ty pɥisə mεme
di mo kə ty nə fɥiʁa pa
ʃakœ̃ dε pa ki mə ʁapʁoʃə də twa