Poeme : Tout Mais Rien

Tout Mais Rien

Pourquoi m’as tu abandonné
Dans ce monde que je ne comprendrai jamais
Tous ces regards de dégouts
Qui ne font que rendre plus fous
L’image que je donne
N’est apparement pas la bonne
Mais a quoi bon y faire attention
Tu ne me regardes plus
Je n’est donc plus aucune raison
D’étre présentable, sans toi a mes coté
Je n’est pas de raison d’exister

Devoir me séparer de toi
Est pire que voir mes larmes de sang
Descendre de mes joues lentement
Mes bras écorcher ne servent plus qua écrire
Ces mots qui ne veulent rien dire
Ma voix séche et cassé
Ne sert plus qu’a hurler ce nom que j’ai tant de fois prononcé
Mon corps pourri et affamé
Ne sert plus qua acceuillir ce mal
Qui m’oblige a t’aimer

Ces quelque jours passé sans toi
Mon fait mourir de froid
Sans la chaleur de tes bras
Entourée tout autour de moi
Je ne peut donc pas vivre sans toi
Ma vie bousculée reprendra t’elle un cours normal
Sans ce mal que je sens nuits et jours
Quand tu est loin de moi

Pourquoi ce mal s’est-il installé en moi ?
Est –ce que ce mal viendrait il de toi ?
Mériterais-je ce sort ?
Mériterais-je la mort ?
Mon amour était-il trop grand ?
Pour recevoir un tel chatiment ?

Je ne fait que t’aimer seule
Et cela fait tellement mal
Que je songe des fois a ma vie sans toi
C’est dans ces moments la
Que je saigne le plus
Car tu es la seule raison qui me pousse a rester ici bas

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tout Mais Rien

  pour=quoi=mas=tu=a=ban=don=né 8
  dans=ce=monde=que=je=ne=com=pren=drai=ja=mais 11
  tous=ces=re=gards=de=dé=gouts 7
  qui=ne=font=que=ren=dre=plus=fous 8
  li=ma=ge=que=je=don=ne 7
  nest=ap=pa=re=ment=pas=la=bonne 8
  mais=a=quoi=bon=y=faireat=ten=tion 8
  tu=ne=me=re=gar=des=plus 7
  je=nest=donc=plus=au=cune=rai=son 8
  détre=pré=sen=ta=ble=sans=toi=a=mes=co=té 11
  je=nest=pas=de=rai=son=dexis=ter 8

  de=voir=me=sé=pa=rer=de=toi 8
  est=pire=que=voir=mes=lar=mes=de=sang 9
  des=cendre=de=mes=joues=len=te=ment 8
  mes=bras=é=cor=cher=ne=servent=plus=qua=é=crire 11
  ces=mots=qui=ne=veu=lent=rien=dire 8
  ma=voix=sé=che=et=cas=sé 7
  ne=sert=plus=qua=hur=ler=ce=nom=que=jai=tant=de=fois=pro=non=cé 16
  mon=corps=pour=ri=et=af=fa=mé 8
  ne=sert=plus=qua=ac=ceuillir=ce=mal 8
  qui=mo=bli=ge=a=tai=mer 7

  ces=quel=que=jours=pas=sé=sans=toi 8
  mon=fait=mou=rir=de=froid 6
  sans=la=cha=leur=de=tes=bras 7
  en=tou=rée=tout=au=tour=de=moi 8
  je=ne=peut=donc=pas=vivre=sans=toi 8
  ma=vie=bous=cu=lée=re=pren=dra=tel=leun=cours=nor=mal 13
  sans=ce=mal=que=je=sens=nuits=et=jours 9
  quand=tu=est=loin=de=moi 6

  pour=quoi=ce=mal=sest=il=ins=tal=lé=en=moi 11
  est=ce=que=ce=mal=vien=drait=il=de=toi 10
  mé=ri=te=rais=je=ce=sort 7
  mé=ri=te=rais=je=la=mort 7
  mon=a=mour=é=tait=til=trop=grand 8
  pour=re=ce=voir=un=tel=cha=timent 8

  je=ne=fait=que=tai=mer=seu=le 8
  et=ce=la=fait=tel=le=ment=mal 8
  que=je=songe=des=fois=a=ma=vie=sans=toi 10
  cest=dans=ces=mo=ments=la 6
  que=je=sai=gne=le=plus 6
  car=tu=es=la=seule=rai=son=qui=me=pous=sea=res=ter=i=ci=bas 16
 • Phonétique : Tout Mais Rien

  puʁkwa ma ty abɑ̃dɔne
  dɑ̃ sə mɔ̃də kə ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃dʁε ʒamε
  tus sε ʁəɡaʁd də deɡu
  ki nə fɔ̃ kə ʁɑ̃dʁə plys fus
  limaʒə kə ʒə dɔnə
  nεt- apaʁəmɑ̃ pa la bɔnə
  mεz- a kwa bɔ̃ i fεʁə atɑ̃sjɔ̃
  ty nə mə ʁəɡaʁdə- plys
  ʒə nε dɔ̃k plysz- okynə ʁεzɔ̃
  detʁə pʁezɑ̃tablə, sɑ̃ twa a mε kɔte
  ʒə nε pa də ʁεzɔ̃ dεɡziste

  dəvwaʁ mə sepaʁe də twa
  ε piʁə kə vwaʁ mε laʁmə- də sɑ̃
  desɑ̃dʁə də mε ʒu lɑ̃təmɑ̃
  mε bʁaz- ekɔʁʃe nə sεʁve plys ka ekʁiʁə
  sε mo ki nə vəle ʁjɛ̃ diʁə
  ma vwa seʃə e kase
  nə sεʁ plys ka yʁle sə nɔ̃ kə ʒε tɑ̃ də fwa pʁonɔ̃se
  mɔ̃ kɔʁ puʁʁi e afame
  nə sεʁ plys ka aksœjiʁ sə mal
  ki mɔbliʒə a tεme

  sε kεlkə ʒuʁ pase sɑ̃ twa
  mɔ̃ fε muʁiʁ də fʁwa
  sɑ̃ la ʃalœʁ də tε bʁa
  ɑ̃tuʁe tut- otuʁ də mwa
  ʒə nə pø dɔ̃k pa vivʁə sɑ̃ twa
  ma vi buskyle ʁəpʁɑ̃dʁa tεllə œ̃ kuʁ nɔʁmal
  sɑ̃ sə mal kə ʒə sɑ̃s nɥiz- e ʒuʁ
  kɑ̃ ty ε lwɛ̃ də mwa

  puʁkwa sə mal sεt- il ɛ̃stale ɑ̃ mwa ?
  ε sə kə sə mal vjɛ̃dʁε il də twa ?
  meʁitəʁε ʒə sə sɔʁ ?
  meʁitəʁε ʒə la mɔʁ ?
  mɔ̃n- amuʁ etε til tʁo ɡʁɑ̃ ?
  puʁ ʁəsəvwaʁ œ̃ tεl ʃatime ?

  ʒə nə fε kə tεme sələ
  e səla fε tεllmɑ̃ mal
  kə ʒə sɔ̃ʒə dε fwaz- a ma vi sɑ̃ twa
  sε dɑ̃ sε mɔmɑ̃ la
  kə ʒə sεɲə lə plys
  kaʁ ty ε la sələ ʁεzɔ̃ ki mə pusə a ʁεste isi ba
 • Syllabes Phonétique : Tout Mais Rien

  puʁ=kwa=ma=ty=a=bɑ̃=dɔ=ne 8
  dɑ̃sə=mɔ̃=də=kə=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁε=ʒa=mε 11
  tus=sε=ʁə=ɡaʁd=də=de=ɡu 7
  ki=nə=fɔ̃=kə=ʁɑ̃=dʁə=plys=fus 8
  li=ma=ʒə=kə=ʒə=dɔ=nə 7
  nε=ta=pa=ʁə=mɑ̃=pa=la=bɔnə 8
  mε=za=kwa=bɔ̃=i=fεʁəa=tɑ̃=sjɔ̃ 8
  ty=nə=mə=ʁə=ɡaʁ=də=plys 7
  ʒə=nε=dɔ̃k=plys=zo=kynə=ʁε=zɔ̃ 8
  de=tʁə=pʁe=zɑ̃=tablə=sɑ̃=twa=a=mε=kɔ=te 11
  ʒə=nε=padə=ʁε=zɔ̃=dεɡ=zis=te 8

  də=vwaʁ=mə=se=pa=ʁe=də=twa 8
  ε=piʁə=kə=vwaʁ=mε=laʁ=mə=də=sɑ̃ 9
  de=sɑ̃dʁə=də=mε=ʒu=lɑ̃=tə=mɑ̃ 8
  mε=bʁa=ze=kɔʁ=ʃe=nə=sεʁ=ve=plys=ka=e=kʁiʁə 12
  sε=mo=ki=nə=və=le=ʁjɛ̃=diʁə 8
  ma=vwa=se=ʃə=e=ka=se 7
  nə=sεʁ=plys=ka=yʁ=le=sə=nɔ̃kə=ʒε=tɑ̃=də=fwa=pʁo=nɔ̃se 14
  mɔ̃=kɔʁ=puʁ=ʁi=e=a=fa=me 8
  nə=sεʁ=plys=ka=ak=sœjiʁ=sə=mal 8
  ki=mɔ=bli=ʒə=a=tε=me 7

  sε=kεl=kə=ʒuʁ=pa=se=sɑ̃=twa 8
  mɔ̃=fε=mu=ʁiʁ=də=fʁwa 6
  sɑ̃=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tε=bʁa 8
  ɑ̃=tu=ʁe=tu=to=tuʁ=də=mwa 8
  ʒə=nə=pø=dɔ̃k=pa=vivʁə=sɑ̃=twa 8
  ma=vi=bus=ky=le=ʁə=pʁɑ̃=dʁa=tεlləœ̃=kuʁ=nɔʁ=mal 12
  sɑ̃sə=mal=kə=ʒə=sɑ̃s=nɥi=ze=ʒuʁ 8
  kɑ̃=ty=ε=lwɛ̃=də=mwa 6

  puʁ=kwasə=mal=sε=til=ɛ̃s=ta=le=ɑ̃=mwa 10
  εsə=kə=sə=mal=vjɛ̃=dʁε=il=də=twa 9
  me=ʁi=tə=ʁε=ʒə=sə=sɔʁ 7
  me=ʁi=tə=ʁε=ʒə=la=mɔʁ 7
  mɔ̃=na=muʁ=e=tε=til=tʁo=ɡʁɑ̃ 8
  puʁʁə=sə=vwaʁ=œ̃=tεl=ʃa=ti=me 8

  ʒə=nə=fε=kə=tε=me=sə=lə 8
  e=sə=la=fε=tεl=lmɑ̃=mal 7
  kə=ʒə=sɔ̃ʒə=dε=fwa=za=ma=vi=sɑ̃=twa 10
  sε=dɑ̃=sε=mɔ=mɑ̃=la 6
  kə=ʒə=sε=ɲə=lə=plys 6
  kaʁ=ty=ε=lasə=lə=ʁε=zɔ̃=ki=mə=pu=səa=ʁεs=te=i=si=ba 16

PostScriptum

Encore d’la meme amie…

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/11/2005 07:34Painoir

Elle écrit drolement bien (k)

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/07/2005 12:19

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Ritz

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs