Poème-France.com

Poeme : FaiblesseFaiblesse

En moi ronge cette tristesse
En moi vie cette tristesse
J’aurais voulu être ta déesse
J’aurais voulu être ta princesse

J’ai tout gâcher
Maintenant je n’ai qu’à espèrer
Que cet amour durera
Sans en faire tout un plat

On m’avait déjà dit je t’aime
Mais jamais avec une voix si mielleuse
On m’avait déjà dit je t’aime
Mais on ne m’avait pas prévenu que l’amour était rageuse

À la vie, à la mort,
Je t’aime à l’infini,
Je t’aime encore

Toi m’aimes-tu
Quand me le diras tu
Que tout est perdu
Quand me le diras-tu ?
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ mwa ʁɔ̃ʒə sεtə tʁistεsə
ɑ̃ mwa vi sεtə tʁistεsə
ʒoʁε vuly εtʁə ta deεsə
ʒoʁε vuly εtʁə ta pʁɛ̃sεsə

ʒε tu ɡaʃe
mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε ka εspεʁe
kə sεt amuʁ dyʁəʁa
sɑ̃z- ɑ̃ fεʁə tut- œ̃ pla

ɔ̃ mavε deʒa di ʒə tεmə
mε ʒamεz- avεk ynə vwa si mjεlløzə
ɔ̃ mavε deʒa di ʒə tεmə
mεz- ɔ̃ nə mavε pa pʁevəny kə lamuʁ etε ʁaʒøzə

a la vi, a la mɔʁ,
ʒə tεmə a lɛ̃fini,
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə

twa mεmə ty
kɑ̃ mə lə diʁa ty
kə tut- ε pεʁdy
kɑ̃ mə lə diʁa ty ?