Poème-France.com

Poeme : Un Enfant À 16 AnsUn Enfant À 16 Ans

Je n’ose te le dire
Mais je trouve que ce qui te fait sourire
C’est l’attente des sentiments les plus pires
Peut-être auras-tu honte à en rougir ?

Cet enfant que tu as en toi
C’est comme un consolation
L’enfance n’as pas été rose pour toi
Et tu voudrais quelqu’un pour te faire découvrir de belles émotions

Mais malgré la décision de le garder ou non
Tu auras toujours ma fidèlité
Car mon amitié est plus solide que du béton
Je jure que je t’aiderai

Je suis certaine que tu feras une bonne mère
Qu’avec toi ce petit bébé sera comblé
Que jamais tu ne lui laisseras un goût amer
Qu’à jamais tu ne feras que l’aimer

À une amie enceinte
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nozə tə lə diʁə
mε ʒə tʁuvə kə sə ki tə fε suʁiʁə
sε latɑ̃tə dε sɑ̃timɑ̃ lε plys piʁə
pø tεtʁə oʁa ty ɔ̃tə a ɑ̃ ʁuʒiʁ ?

sεt ɑ̃fɑ̃ kə ty a ɑ̃ twa
sε kɔmə œ̃ kɔ̃sɔlasjɔ̃
lɑ̃fɑ̃sə na pa ete ʁozə puʁ twa
e ty vudʁε kεlkœ̃ puʁ tə fεʁə dekuvʁiʁ də bεlləz- emɔsjɔ̃

mε malɡʁe la desizjɔ̃ də lə ɡaʁde u nɔ̃
ty oʁa tuʒuʁ ma fidεlite
kaʁ mɔ̃n- amitje ε plys sɔlidə kə dy betɔ̃
ʒə ʒyʁə kə ʒə tεdəʁε

ʒə sɥi sεʁtεnə kə ty fəʁaz- ynə bɔnə mεʁə
kavεk twa sə pəti bebe səʁa kɔ̃ble
kə ʒamε ty nə lɥi lεsəʁaz- œ̃ ɡu ame
ka ʒamε ty nə fəʁa kə lεme

a ynə ami ɑ̃sɛ̃tə