Poème-France.com

Poeme : J’Aurais Aimer Ne Jamais Te RencontrerJ’Aurais Aimer Ne Jamais Te Rencontrer

Ton but n’était que de me faire mal
Et j’ai le plaisir de t’avouer
Que tu a atteint le but que tu t’étais fixé
J’aurais du m’en méfier, c’était trop anormal

Si tu savais, si je te voyais
Je ne me gênerais
Pour te remettre tes coups bas
De m’en vanger j’ai le droit

Tu es parti de ma vie
Et jamais tu n’en reviendra
Dans mes yeux il y a des fusils
Non, en face de moi tu ne survivrais pas

Tu es telle une fleur
Que j’écrase de mes pieds
Sans aucun remord dans le cœur
Un pissenlit qu’on veut se débarasser

Maintenant laisse moi te dire
Que tu n’es plus le géant connu
Mais plutot un inconnu
Envers qui je ne cesse de grandir

Ton amour est parti
Et toi aussi
C’est bien comme ça
Car je n’ai plus de désarroi
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tɔ̃ byt netε kə də mə fεʁə mal
e ʒε lə plεziʁ də tavue
kə ty a atɛ̃ lə byt kə ty tetε fikse
ʒoʁε dy mɑ̃ mefje, setε tʁo anɔʁmal

si ty savε, si ʒə tə vwajε
ʒə nə mə ʒεnəʁε
puʁ tə ʁəmεtʁə tε ku ba
də mɑ̃ vɑ̃ʒe ʒε lə dʁwa

ty ε paʁti də ma vi
e ʒamε ty nɑ̃ ʁəvjɛ̃dʁa
dɑ̃ mεz- iøz- il i a dε fyzil
nɔ̃, ɑ̃ fasə də mwa ty nə syʁvivʁε pa

ty ε tεllə ynə flœʁ
kə ʒekʁazə də mε pje
sɑ̃z- okœ̃ ʁəmɔʁ dɑ̃ lə kœʁ
œ̃ pisɑ̃li kɔ̃ vø sə debaʁase

mɛ̃tənɑ̃ lεsə mwa tə diʁə
kə ty nε plys lə ʒeɑ̃ kɔny
mε plyto œ̃n- ɛ̃kɔny
ɑ̃vεʁ ki ʒə nə sεsə də ɡʁɑ̃diʁ

tɔ̃n- amuʁ ε paʁti
e twa osi
sε bjɛ̃ kɔmə sa
kaʁ ʒə nε plys də dezaʁwa