Poeme : On M’a Déjà Dit De Te Dire

On M’a Déjà Dit De Te Dire

On m’a déjà dit de te dire
Que personne ne peut prédire l’avenir
Mais pour toi ma toute petite cousine
Tu as eu de la chance dans ton abîme

Toi ma belle coréenne
Il y a maintenant 3 ans
Que la vie te mène
Dans ce chemin sans aucun dilemme

Tu sais ce que vive les personne de ton pays ?
Tu sais la chance que tu a ?
Plusieurs filles de ton pays reste sans vie
Car leur parent après leur naissance les tua

Mais toi ma belle enfant
Tu a eu la chance de personne avant
Dans une très bonne famille tu es
Personne ne te fera de mal ou tu es

Tu as peut-être été adopter
Mais pour moi tu es comme ma petite sœur
Comme la prunelle de mes yeux je tiens à toi dans mon cœur
Tu es magnifique telle une petite fée

À ma cousine de 3 ans
Justine

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: On M’a Déjà Dit De Te Dire

  on=ma=dé=jà=dit=de=te=di=re 9
  que=per=son=ne=ne=peut=pré=di=re=la=ve=nir 12
  mais=pour=toi=ma=tou=te=pe=ti=te=cou=si=ne 12
  tu=as=eu=de=la=chan=ce=dans=ton=a=bî=me 12

  toi=ma=bel=le=co=réen=ne 7
  il=y=a=main=te=nant=trois=ans 8
  que=la=vie=te=mè=ne 6
  dans=ce=che=min=sans=au=cun=di=lemme 9

  tu=sais=ce=que=vive=les=per=son=ne=de=ton=pa=ys 13
  tu=sais=la=chan=ce=que=tu=a 8
  plu=sieurs=fi=lles=de=ton=pa=ys=res=te=sans=vie 12
  car=leur=pa=rent=a=près=leur=nais=san=ce=les=tua 12

  mais=toi=ma=bel=le=en=fant 7
  tu=a=eu=la=chan=ce=de=per=son=ne=a=vant 12
  dans=u=ne=très=bon=ne=fa=mil=le=tu=es 11
  per=son=ne=ne=te=fe=ra=de=mal=ou=tu=es 12

  tu=as=peut=tê=tre=é=té=a=dop=ter 10
  mais=pour=moi=tu=es=com=me=ma=pe=ti=te=sœur 12
  comme=la=pru=nel=le=de=mes=yeux=je=tiens=à=toi=dans=mon=cœur 15
  tu=es=ma=gni=fi=que=tel=leune=pe=ti=te=fée 12

  à=ma=cou=si=ne=de=trois=ans 8
  jus=ti=ne 3
 • Phonétique : On M’a Déjà Dit De Te Dire

  ɔ̃ ma deʒa di də tə diʁə
  kə pεʁsɔnə nə pø pʁediʁə lavəniʁ
  mε puʁ twa ma tutə pətitə kuzinə
  ty a y də la ʃɑ̃sə dɑ̃ tɔ̃n- abimə

  twa ma bεllə kɔʁeεnə
  il i a mɛ̃tənɑ̃ tʁwaz- ɑ̃
  kə la vi tə mεnə
  dɑ̃ sə ʃəmɛ̃ sɑ̃z- okœ̃ dilamə

  ty sε sə kə vivə lε pεʁsɔnə də tɔ̃ pεi ?
  ty sε la ʃɑ̃sə kə ty a ?
  plyzjœʁ fijə də tɔ̃ pεi ʁεstə sɑ̃ vi
  kaʁ lœʁ paʁɑ̃ apʁε lœʁ nεsɑ̃sə lε tɥa

  mε twa ma bεllə ɑ̃fɑ̃
  ty a y la ʃɑ̃sə də pεʁsɔnə avɑ̃
  dɑ̃z- ynə tʁε bɔnə famijə ty ε
  pεʁsɔnə nə tə fəʁa də mal u ty ε

  ty a pø tεtʁə ete adɔpte
  mε puʁ mwa ty ε kɔmə ma pətitə sœʁ
  kɔmə la pʁynεllə də mεz- iø ʒə tjɛ̃z- a twa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  ty ε maɲifikə tεllə ynə pətitə fe

  a ma kuzinə də tʁwaz- ɑ̃
  ʒystinə
 • Syllabes Phonétique : On M’a Déjà Dit De Te Dire

  ɔ̃=ma=de=ʒa=di=də=tə=di=ʁə 9
  kə=pεʁ=sɔ=nə=nə=pø=pʁe=di=ʁə=la=və=niʁ 12
  mε=puʁ=twa=ma=tu=tə=pə=ti=tə=ku=zi=nə 12
  ty=a=y=də=la=ʃɑ̃=sə=dɑ̃=tɔ̃=na=bi=mə 12

  twa=ma=bεl=lə=kɔ=ʁe=ε=nə 8
  il=i=a=mɛ̃=tə=nɑ̃=tʁwa=zɑ̃ 8
  kə=la=vi=tə=mε=nə 6
  dɑ̃=sə=ʃə=mɛ̃=sɑ̃=zo=kœ̃=di=la=mə 10

  ty=sεsə=kə=vi=və=lε=pεʁ=sɔ=nə=də=tɔ̃=pε=i 13
  ty=sε=la=ʃɑ̃=sə=kə=ty=a 8
  ply=zjœʁ=fi=jə=də=tɔ̃=pε=i=ʁεs=tə=sɑ̃=vi 12
  kaʁ=lœʁ=pa=ʁɑ̃=a=pʁε=lœʁ=nε=sɑ̃=sə=lε=tɥa 12

  mε=twa=ma=bεl=lə=ɑ̃=fɑ̃ 7
  ty=a=y=la=ʃɑ̃=sə=də=pεʁ=sɔ=nə=a=vɑ̃ 12
  dɑ̃=zy=nə=tʁε=bɔ=nə=fa=mi=jə=ty=ε 11
  pεʁ=sɔ=nə=nə=tə=fə=ʁa=də=mal=u=ty=ε 12

  ty=a=pø=tε=tʁə=e=te=a=dɔp=te 10
  mε=puʁ=mwa=ty=ε=kɔ=mə=ma=pə=ti=tə=sœʁ 12
  kɔmə=la=pʁy=nεllə=də=mε=ziø=ʒə=tjɛ̃=za=twa=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 14
  ty=ε=ma=ɲi=fikə=tεllə=y=nə=pə=ti=tə=fe 12

  a=ma=ku=zi=nə=də=tʁwa=zɑ̃ 8
  ʒys=ti=nə 3

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/11/2004 00:00Ella

vraiment envoutant, ça touche beaucoup. .
amitiées. .
ella