Poème-France.com

Poeme : On M’A Déjà Dit De Te DireOn M’A Déjà Dit De Te Dire

On m’a déjà dit de te dire
Que personne ne peut prédire l’avenir
Mais pour toi ma toute petite cousine
Tu as eu de la chance dans ton abîme

Toi ma belle coréenne
Il y a maintenant 3 ans
Que la vie te mène
Dans ce chemin sans aucun dilemme

Tu sais ce que vive les personne de ton pays ?
Tu sais la chance que tu a ?
Plusieurs filles de ton pays reste sans vie
Car leur parent après leur naissance les tua

Mais toi ma belle enfant
Tu a eu la chance de personne avant
Dans une très bonne famille tu es
Personne ne te fera de mal ou tu es

Tu as peut-être été adopter
Mais pour moi tu es comme ma petite sœur
Comme la prunelle de mes yeux je tiens à toi dans mon cœur
Tu es magnifique telle une petite fée

À ma cousine de 3 ans
Justine
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ ma deʒa di də tə diʁə
kə pεʁsɔnə nə pø pʁediʁə lavəniʁ
mε puʁ twa ma tutə pətitə kuzinə
ty a y də la ʃɑ̃sə dɑ̃ tɔ̃n- abimə

twa ma bεllə kɔʁeεnə
il i a mɛ̃tənɑ̃ tʁwaz- ɑ̃
kə la vi tə mεnə
dɑ̃ sə ʃəmɛ̃ sɑ̃z- okœ̃ dilamə

ty sε sə kə vivə lε pεʁsɔnə də tɔ̃ pεi ?
ty sε la ʃɑ̃sə kə ty a ?
plyzjœʁ fijə də tɔ̃ pεi ʁεstə sɑ̃ vi
kaʁ lœʁ paʁɑ̃ apʁε lœʁ nεsɑ̃sə lε tɥa

mε twa ma bεllə ɑ̃fɑ̃
ty a y la ʃɑ̃sə də pεʁsɔnə avɑ̃
dɑ̃z- ynə tʁε bɔnə famijə ty ε
pεʁsɔnə nə tə fəʁa də mal u ty ε

ty a pø tεtʁə ete adɔpte
mε puʁ mwa ty ε kɔmə ma pətitə sœʁ
kɔmə la pʁynεllə də mεz- iø ʒə tjɛ̃z- a twa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
ty ε maɲifikə tεllə ynə pətitə fe

a ma kuzinə də tʁwaz- ɑ̃
ʒystinə