Poème-France.com

Poeme : Sans Toi…Sans Toi…

Sans toi
Ma vie est sans joie
Sans toi
Je suis tout en émoi.

Qui m’indiquera le bon chemin
Pour me couduire entre tes reins ?
Quelle étoile m’indiquera
L’endroit ou tu te trouvera ?

Tu es ma vie
Tu es mon envie
Tu es l’ange de mes rêve
Qui me conduit sans trêve.

J’espère toujours
Du moment ou tu m’avouera ton amour
Je n’ai pas connue l’inacessible étoile
Celle qui te fait sentir de la famille royale…

San ton amour
Il n’y aurrait pas de lendemain
Je serais morte pour toujours
J’entrerais dans ce tunnel sans fin…
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sɑ̃ twa
ma vi ε sɑ̃ ʒwa
sɑ̃ twa
ʒə sɥi tut- ɑ̃n- emwa.

ki mɛ̃dikəʁa lə bɔ̃ ʃəmɛ̃
puʁ mə kudɥiʁə ɑ̃tʁə tε ʁɛ̃ ?
kεllə etwalə mɛ̃dikəʁa
lɑ̃dʁwa u ty tə tʁuvəʁa ?

ty ε ma vi
ty ε mɔ̃n- ɑ̃vi
ty ε lɑ̃ʒə də mε ʁεvə
ki mə kɔ̃dɥi sɑ̃ tʁεvə.

ʒεspεʁə tuʒuʁ
dy mɔmɑ̃ u ty mavuəʁa tɔ̃n- amuʁ
ʒə nε pa kɔnɥ linasesiblə etwalə
sεllə ki tə fε sɑ̃tiʁ də la famijə ʁwajalə…

sɑ̃ tɔ̃n- amuʁ
il ni oʁε pa də lɑ̃dəmɛ̃
ʒə səʁε mɔʁtə puʁ tuʒuʁ
ʒɑ̃tʁəʁε dɑ̃ sə tœ̃nεl sɑ̃ fɛ̃…