Poème-France.com

Poeme : C’Était Avant…C’Était Avant…

C’était avant
Les passions était pleine de tourment
Tes lèvres sur les miennes
Je ne croyais jamais avoir autant de peine

Aujourd’hui tout a changer
Mais ou es-tu passé ?
Je te cherche dans ce monde
À chaque seconde.

Je pense à toi toujours
Mais pour toi est-ce de même
Mais ou est passé cet amour
Qui me faisait sentir comme une reine ?

À la vie, à la mort
Je t’aime à l’infini
Je t’aime encore
De mon côté, c’est pour la vie…

Mais de ton côté ?
Romance Larose

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

setε avɑ̃
lε pasjɔ̃z- etε plεnə də tuʁme
tε lεvʁə- syʁ lε mjεnə
ʒə nə kʁwajε ʒamεz- avwaʁ otɑ̃ də pεnə

oʒuʁdɥi tut- a ʃɑ̃ʒe
mεz- u ε ty pase ?
ʒə tə ʃεʁʃə dɑ̃ sə mɔ̃də
a ʃakə səɡɔ̃də.

ʒə pɑ̃sə a twa tuʒuʁ
mε puʁ twa ε sə də mεmə
mεz- u ε pase sεt amuʁ
ki mə fəzε sɑ̃tiʁ kɔmə ynə ʁεnə ?

a la vi, a la mɔʁ
ʒə tεmə a lɛ̃fini
ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
də mɔ̃ kote, sε puʁ la vi…

mε də tɔ̃ kote ?