Poème-France.com

Poeme : Mon Amour, Mon AiméMon Amour, Mon Aimé

Je t’aime toi mon aimé
Toi qui vient me protéger
En te voyant je me sens mieux
A deux on vivra mieux

Je t’aime toi mon âme sœur
Toi qu m’offre des fleurs
Avec toi je me sens bien
Sans toi je ne suis rien

Je t’aime comme une folle
Pour cela jamais je ne rigole
Mais ce pauvre Léon
N’avait pas raison

Puisque toi
Tu ne m’aime pas
Comme moi je t’aime
Romantiqua71

PostScriptum

sans commentaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə twa mɔ̃n- εme
twa ki vjɛ̃ mə pʁɔteʒe
ɑ̃ tə vwajɑ̃ ʒə mə sɑ̃s mjø
a døz- ɔ̃ vivʁa mjø

ʒə tεmə twa mɔ̃n- amə sœʁ
twa k mɔfʁə dε flœʁ
avεk twa ʒə mə sɑ̃s bjɛ̃
sɑ̃ twa ʒə nə sɥi ʁjɛ̃

ʒə tεmə kɔmə ynə fɔlə
puʁ səla ʒamε ʒə nə ʁiɡɔlə
mε sə povʁə leɔ̃
navε pa ʁεzɔ̃

pɥiskə twa
ty nə mεmə pa
kɔmə mwa ʒə tεmə