Poeme : Si J’avais Su

Si J’avais Su

Si j’avais su
Ce que t’avais prévu
Je ne serai pas venue
Te rejoindre en pleine rue

J’avais 12 ans et j’étais bête
J’ai cru que tu étais différent des autres garçons
Que tu m’aimais peut-être
En fait, t’étais encore plus con

Au début, c’était comme dans mes rêves les plus fous
Tu m’as embrassée dans le cou
Tu voulais qu’on marche un peu
Tu m’as pris la main, tu semblais si heureux

Tu m’as emmenée un peu à l’écart du monde,
Dans une petite ruelle toute sombre
Je m’en suis rendue compte trop tard
Mon rêve allait devenir un cauchemard

Tout à coup, tu n’étais plus le même
Tu m’as plaquée contre le mur, fini les ’je t’aime’
Tu m’as dit que t’avais envie de moi
Que je ne pouvais rien contre toi

Tu m’as tenue contre le mur et tu as serré,
Une main sur ma bouche pour m’empêcher de crier
Je sentais ton souffle rauque dans ma nuque Tandis que tu m’arrachais ma jupe

Je ne savais pas quoi faire
Ta main toujours sur ma bouche m’obligeait à me taire
J’éssayais de m’échapper
Mais tu me tenais avec fermeté

Je sentais mes jambes fléchir
J’ai cru que j’allais mourir
Je te suppliais du regard
Mais c’était sans espoir

Ma jupe tombée par terre
Ton jean déjà ouvert
J’étais épouvantée
Mais toi, tu riais

Tu t’es collé contre moi
Il n’y avait plus que ma culotte pour me séparer de toi
A ce moment j’ai prié Dieu de m’évanouir
Pour ne plus entendre tes soupirs

J’ai ressenti une douleur atroce
Tu m’avais pénétrée avec force
Tes mains exploraient chaque parcelle de mon être
Je ne pouvais plus crier, aucun son ne sortait
Tu prenais ton pied, j’étais ton jouet

Quand ça ne t’a plus amusé
Tu m’as retournée
Et t’as recommencé
Par derrière, pour changer

J’ai eu encore plus mal
Je me sentais si sale
Tu m’avais souillée,
Ruiné ma vie à jamais

Quand t’as senti ton plaisir venir
Tu m’as agenouillée devant toi
T’as ouvert ma bouche, y enfonçant tes doigts
Et tu m’y as enfoncé ton dard, sans prévenir

J’avais envie de vomir
J’avais envie de vomir
T’as évacué ton sperme dans ma bouche
Tu m’as forcé à avaler toute la louche

Et puis t’es parti
En me laissant là
Seule, nue et meurtrie
Au plus profond de moi

Tu m’as juste fais jurer
De ne jamais en parler
Disant que t’étais sûr que j’avais aimé ça

Même si je ne l’avouais pas
Je t’aimais, tu sais
Et ma virginité,
Je te l’aurai donnée
Si t’avais pensé à me le demander

Avant de me violer !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Si J’avais Su

  si=ja=vais=su 4
  ce=que=ta=vais=pré=vu 6
  je=ne=se=rai=pas=ve=nue 7
  te=re=joindreen=plei=ne=rue 6

  ja=vais=douzeans=et=jé=tais=bête 7
  jai=cru=que=tu=é=tais=dif=férent=des=au=tres=gar=çons 13
  que=tu=mai=mais=peut=têtre 6
  en=fait=té=tais=en=core=plus=con 8

  au=dé=but=cé=tait=comme=dans=mes=rê=ves=les=plus=fous 13
  tu=mas=em=bras=sée=dans=le=cou 8
  tu=vou=lais=quon=mar=cheun=peu 7
  tu=mas=pris=la=main=tu=sem=blais=si=heu=reux 11

  tu=mas=em=me=née=un=peu=à=lé=cart=du=monde 12
  dans=une=pe=tite=ruel=le=tou=te=sombre 9
  je=men=suis=ren=due=comp=te=trop=tard 9
  mon=rêveal=lait=de=ve=nir=un=cau=che=mard 10

  tout=à=coup=tu=né=tais=plus=le=même 9
  tu=mas=pla=quée=contre=le=mur=fi=ni=les=je=taime 12
  tu=mas=dit=que=ta=vais=en=vie=de=moi 10
  que=je=ne=pou=vais=rien=contre=toi 8

  tu=mas=te=nue=contre=le=mur=et=tu=as=ser=ré 12
  une=main=sur=ma=bouche=pour=mem=pê=cher=de=crier 11
  je=sen=tais=ton=souf=fle=rau=que=dans=ma=nu=que=tan=dis=que=tu=mar=ra=chais=ma=jupe 21

  je=ne=sa=vais=pas=quoi=faire 7
  ta=main=tou=jours=sur=ma=bouche=mo=bli=geait=à=me=taire 13
  jés=sayais=de=mé=chap=per 6
  mais=tu=me=te=nais=a=vec=ferme=té 9

  je=sen=tais=mes=jambes=flé=chir 7
  jai=cru=que=jal=lais=mou=rir 7
  je=te=sup=pliais=du=re=gard 7
  mais=cé=tait=sans=es=poir 6

  ma=jupe=tom=bée=par=terre 6
  ton=jean=dé=jà=ou=vert 6
  jé=tais=é=pou=van=tée 6
  mais=toi=tu=ria=is 5

  tu=tes=col=lé=contre=moi 6
  il=ny=a=vait=plus=que=ma=cu=lot=te=pour=me=sé=pa=rer=de=toi 17
  a=ce=moment=jai=prié=dieu=de=mé=va=nouir 10
  pour=ne=plus=enten=dre=tes=sou=pirs 8

  jai=res=sen=ti=une=dou=leur=a=troce 9
  tu=ma=vais=pé=né=trée=a=vec=force 9
  tes=mains=ex=plo=raient=cha=que=par=cel=le=de=mon=être 13
  je=ne=pou=vais=plus=crier=au=cun=son=ne=sor=tait 12
  tu=pre=nais=ton=pied=jé=tais=ton=jouet 9

  quand=ça=ne=ta=plus=a=mu=sé 8
  tu=mas=re=tour=née 5
  et=tas=re=com=men=cé 6
  par=der=rière=pour=chan=ger 6

  jai=eu=en=core=plus=mal 6
  je=me=sen=tais=si=sale 6
  tu=ma=vais=souil=lée 5
  rui=né=ma=vieà=ja=mais 6

  quand=tas=sen=ti=ton=plai=sir=ve=nir 9
  tu=mas=age=nouillée=de=vant=toi 7
  tas=ou=vert=ma=bouche=y=en=fon=çant=tes=doigts 11
  et=tu=my=as=en=fon=cé=ton=dard=sans=préve=nir 12

  ja=vais=en=vie=de=vo=mir 7
  ja=vais=en=vie=de=vo=mir 7
  tas=é=va=cué=ton=sperme=dans=ma=bouche 9
  tu=mas=for=cé=à=a=va=ler=toute=la=louche 11

  et=puis=tes=par=ti 5
  en=me=lais=sant=là 5
  seu=le=nue=et=meur=trie 6
  au=plus=pro=fond=de=moi 6

  tu=mas=jus=te=fais=ju=rer 7
  de=ne=ja=mais=en=par=ler 7
  di=sant=que=té=tais=sûr=que=ja=vais=ai=mé=ça 12

  même=si=je=ne=la=vou=ais=pas 8
  je=tai=mais=tu=sais 5
  et=ma=vir=gi=ni=té 6
  je=te=lau=rai=don=née 6
  si=ta=vais=pen=sé=à=me=le=de=man=der 11

  avant=de=me=vi=o=ler 6
 • Phonétique : Si J’avais Su

  si ʒavε sy
  sə kə tavε pʁevy
  ʒə nə səʁε pa vənɥ
  tə ʁəʒwɛ̃dʁə ɑ̃ plεnə ʁy

  ʒavε duzə ɑ̃ e ʒetε bεtə
  ʒε kʁy kə ty etε difeʁɑ̃ dεz- otʁə- ɡaʁsɔ̃
  kə ty mεmε pø tεtʁə
  ɑ̃ fε, tetεz- ɑ̃kɔʁə plys kɔ̃

  o deby, setε kɔmə dɑ̃ mε ʁεvə lε plys fus
  ty ma ɑ̃bʁase dɑ̃ lə ku
  ty vulε kɔ̃ maʁʃə œ̃ pø
  ty ma pʁi la mɛ̃, ty sɑ̃blε si œʁø

  ty ma aməne œ̃ pø a lekaʁ dy mɔ̃də,
  dɑ̃z- ynə pətitə ʁyεllə tutə sɔ̃bʁə
  ʒə mɑ̃ sɥi ʁɑ̃dɥ kɔ̃tə tʁo taʁ
  mɔ̃ ʁεvə alε dəvəniʁ œ̃ koʃəmaʁ

  tut- a ku, ty netε plys lə mεmə
  ty ma plake kɔ̃tʁə lə myʁ, fini ləsʒə tεmə
  ty ma di kə tavεz- ɑ̃vi də mwa
  kə ʒə nə puvε ʁjɛ̃ kɔ̃tʁə twa

  ty ma tənɥ kɔ̃tʁə lə myʁ e ty a seʁe,
  ynə mɛ̃ syʁ ma buʃə puʁ mɑ̃pεʃe də kʁje
  ʒə sɑ̃tε tɔ̃ suflə ʁokə dɑ̃ ma nykə tɑ̃di kə ty maʁaʃε ma ʒypə

  ʒə nə savε pa kwa fεʁə
  ta mɛ̃ tuʒuʁ syʁ ma buʃə mɔbliʒε a mə tεʁə
  ʒesεjε də meʃape
  mε ty mə tənεz- avεk fεʁməte

  ʒə sɑ̃tε mε ʒɑ̃bə fleʃiʁ
  ʒε kʁy kə ʒalε muʁiʁ
  ʒə tə sypljε dy ʁəɡaʁ
  mε setε sɑ̃z- εspwaʁ

  ma ʒypə tɔ̃be paʁ teʁə
  tɔ̃ ʒɑ̃ deʒa uvεʁ
  ʒetεz- epuvɑ̃te
  mε twa, ty ʁjε

  ty tε kɔle kɔ̃tʁə mwa
  il ni avε plys kə ma kylɔtə puʁ mə sepaʁe də twa
  a sə mɔmɑ̃ ʒε pʁje djø də mevanuiʁ
  puʁ nə plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə tε supiʁ

  ʒε ʁəsɑ̃ti ynə dulœʁ atʁɔsə
  ty mavε penetʁe avεk fɔʁsə
  tε mɛ̃z- εksplɔʁε ʃakə paʁsεllə də mɔ̃n- εtʁə
  ʒə nə puvε plys kʁje, okœ̃ sɔ̃ nə sɔʁtε
  ty pʁənε tɔ̃ pje, ʒetε tɔ̃ ʒuε

  kɑ̃ sa nə ta plysz- amyze
  ty ma ʁətuʁne
  e ta ʁəkɔmɑ̃se
  paʁ dəʁjεʁə, puʁ ʃɑ̃ʒe

  ʒε y ɑ̃kɔʁə plys mal
  ʒə mə sɑ̃tε si salə
  ty mavε suje,
  ʁɥine ma vi a ʒamε

  kɑ̃ ta sɑ̃ti tɔ̃ plεziʁ vəniʁ
  ty ma aʒənuje dəvɑ̃ twa
  ta uvεʁ ma buʃə, i ɑ̃fɔ̃sɑ̃ tε dwa
  e ty mi a ɑ̃fɔ̃se tɔ̃ daʁ, sɑ̃ pʁevəniʁ

  ʒavεz- ɑ̃vi də vɔmiʁ
  ʒavεz- ɑ̃vi də vɔmiʁ
  ta evakye tɔ̃ spεʁmə dɑ̃ ma buʃə
  ty ma fɔʁse a avale tutə la luʃə

  e pɥi tε paʁti
  ɑ̃ mə lεsɑ̃ la
  sələ, nɥ e məʁtʁi
  o plys pʁɔfɔ̃ də mwa

  ty ma ʒystə fε ʒyʁe
  də nə ʒamεz- ɑ̃ paʁle
  dizɑ̃ kə tetε syʁ kə ʒavεz- εme sa

  mεmə si ʒə nə lavuε pa
  ʒə tεmε, ty sε
  e ma viʁʒinite,
  ʒə tə loʁε dɔne
  si tavε pɑ̃se a mə lə dəmɑ̃de

  avɑ̃ də mə vjɔle !
 • Syllabes Phonétique : Si J’avais Su

  si=ʒa=vε=sy 4
  sə=kə=ta=vε=pʁe=vy 6
  ʒə=nə=sə=ʁε=pa=vənɥ 6
  təʁə=ʒwɛ̃dʁə=ɑ̃=plε=nə=ʁy 6

  ʒa=vε=duzəɑ̃=e=ʒe=tε=bεtə 7
  ʒε=kʁykə=ty=e=tε=di=fe=ʁɑ̃=dε=zo=tʁə=ɡaʁ=sɔ̃ 13
  kə=ty=mε=mε=pø=tεtʁə 6
  ɑ̃=fε=te=tε=zɑ̃=kɔʁə=plys=kɔ̃ 8

  o=de=by=se=tε=kɔmə=dɑ̃=mε=ʁε=və=lε=plys=fus 13
  ty=ma=ɑ̃=bʁase=dɑ̃=lə=ku 7
  ty=vu=lε=kɔ̃=maʁʃəœ̃=pø 6
  ty=ma=pʁi=la=mɛ̃=ty=sɑ̃=blε=si=œ=ʁø 11

  ty=ma=amə=ne=œ̃=pø=a=le=kaʁ=dymɔ̃də 10
  dɑ̃=zynə=pə=ti=tə=ʁy=εllə=tu=tə=sɔ̃bʁə 10
  ʒə=mɑ̃=sɥi=ʁɑ̃dɥ=kɔ̃tə=tʁo=taʁ 7
  mɔ̃=ʁεvəa=lε=də=və=niʁ=œ̃=ko=ʃə=maʁ 10

  tu=ta=ku=ty=ne=tε=plys=lə=mεmə 9
  ty=ma=pla=ke=kɔ̃tʁə=lə=myʁ=fi=ni=ləs=ʒə=tεmə 12
  ty=ma=dikə=ta=vε=zɑ̃=vi=də=mwa 9
  kə=ʒə=nə=pu=vε=ʁjɛ̃=kɔ̃tʁə=twa 8

  ty=ma=tənɥ=kɔ̃tʁə=lə=myʁ=e=ty=a=se=ʁe 11
  ynə=mɛ̃=syʁ=ma=buʃə=puʁ=mɑ̃=pε=ʃe=də=kʁje 11
  ʒə=sɑ̃=tε=tɔ̃=suflə=ʁo=kə=dɑ̃=ma=ny=kə=tɑ̃=di=kə=ty=ma=ʁa=ʃε=ma=ʒypə 20

  ʒə=nə=sa=vε=pa=kwa=fεʁə 7
  ta=mɛ̃=tu=ʒuʁ=syʁ=ma=buʃə=mɔ=bli=ʒε=a=mə=tεʁə 13
  ʒe=sε=jεdə=me=ʃa=pe 6
  mε=tymə=tə=nε=za=vεk=fεʁ=mə=te 9

  ʒə=sɑ̃=tε=mε=ʒɑ̃bə=fle=ʃiʁ 7
  ʒε=kʁykə=ʒa=lε=mu=ʁiʁ 6
  ʒə=tə=sy=pljε=dyʁə=ɡaʁ 6
  mε=se=tε=sɑ̃=zεs=pwaʁ 6

  ma=ʒypə=tɔ̃=be=paʁ=teʁə 6
  tɔ̃=ʒɑ̃=de=ʒa=u=vεʁ 6
  ʒe=tε=ze=pu=vɑ̃=te 6
  mε=twa=ty=ʁj=ε 5

  ty=tε=kɔ=le=kɔ̃tʁə=mwa 6
  il=ni=a=vε=plys=kə=ma=ky=lɔtə=puʁ=mə=se=pa=ʁe=də=twa 16
  asə=mɔ=mɑ̃=ʒε=pʁje=djø=də=me=va=nu=iʁ 11
  puʁnə=plys=zɑ̃=tɑ̃=dʁə=tε=su=piʁ 8

  ʒεʁə=sɑ̃=ti=y=nə=du=lœʁ=atʁɔsə 8
  ty=ma=vε=pe=ne=tʁe=a=vεk=fɔʁsə 9
  tε=mɛ̃=zεk=splɔ=ʁεʃakə=paʁ=sεllə=də=mɔ̃nεtʁə 9
  ʒə=nə=pu=vε=plys=kʁje=o=kœ̃=sɔ̃nə=sɔʁ=tε 11
  typʁə=nε=tɔ̃=pje=ʒe=tε=tɔ̃=ʒu=ε 9

  kɑ̃=sanə=ta=plys=za=my=ze 7
  ty=ma=ʁə=tuʁ=ne 5
  e=ta=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 6
  paʁdə=ʁjε=ʁə=puʁ=ʃɑ̃=ʒe 6

  ʒε=y=ɑ̃=kɔʁə=plys=mal 6
  ʒə=mə=sɑ̃=tε=si=salə 6
  ty=ma=vε=su=j=e 6
  ʁɥi=ne=ma=vi=a=ʒa=mε 7

  kɑ̃=ta=sɑ̃=ti=tɔ̃=plε=ziʁ=və=niʁ 9
  ty=ma=aʒə=nu=je=də=vɑ̃=twa 8
  ta=u=vεʁ=ma=buʃə=i=ɑ̃=fɔ̃=sɑ̃=tε=dwa 11
  e=ty=mi=a=ɑ̃=fɔ̃se=tɔ̃=daʁ=sɑ̃=pʁe=və=niʁ 12

  ʒa=vε=zɑ̃=vidə=vɔ=miʁ 6
  ʒa=vε=zɑ̃=vidə=vɔ=miʁ 6
  ta=e=va=ky=e=tɔ̃=spεʁmə=dɑ̃=ma=buʃə 10
  ty=ma=fɔʁse=a=a=va=le=tu=tə=laluʃə 10

  e=pɥi=tε=paʁ=ti 5
  ɑ̃=mə=lε=sɑ̃=la 5
  sə=lə=nɥ=e=məʁ=tʁi 6
  o=plys=pʁɔ=fɔ̃=də=mwa 6

  ty=ma=ʒys=tə=fε=ʒy=ʁe 7
  də=nə=ʒa=mε=zɑ̃=paʁ=le 7
  di=zɑ̃kə=te=tε=syʁ=kə=ʒa=vε=zε=me=sa 11

  mεmə=si=ʒə=nə=la=vu=ε=pa 8
  ʒə=tε=mε=ty=sε 5
  e=ma=viʁ=ʒi=ni=te 6
  ʒə=tə=lo=ʁε=dɔ=ne 6
  si=ta=vε=pɑ̃se=amə=lə=də=mɑ̃=de 9

  a=vɑ̃=də=mə=vjɔ=le 6

PostScriptum

ce texte me tue je c pa pkoi vs ne le faite pa mais pensai ke ce narive pa kau autre

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/08/2005 16:52Xeryus

Sujet grave, traité avec délictesse. Mais peut-être un peu de légerté.
Une chose est sure : les mots seront tjs plus fort que les maux.
Continue a donner des nouvelle de ton for intérieur, c’est le seul moyen d’exorciser le mal. Du moins, si cela est possible etant donné la gravité de l’acte.
COURAGE ! ! ! !

Auteur de Poésie
11/08/2005 16:55Eternel_Ange

c’est épouvantable....il y a vraiment des salauds sur terre (pardon du mots)
en tt cas , ton poéme est super bien écrit....félicitation, vraiment je reste bouché bée!!
j’espere te relire vite!
bravo encore
l’ange sombre

Auteur de Poésie
11/08/2005 17:26Mya..

j’ai lu ce poeme plusieurs fois...
c vré ke c térible comme situation

Auteur de Poésie
11/08/2005 20:15Sany

serieusement ton poème ma faite pleurer 😞 mais je te trouve forte detre capable decrire sa ... car sa mais arriver mais moi jsuis pas encore capable de mexprimer ds sa.. je te dit un gros gros bravo et surtout maintenant prend soin de toi bye bye sany xxxx amicalement

Auteur de Poésie
11/08/2005 21:39Julius37

Ton poème m’as fait froid dans le dos, je ne comprend pas qu’il puisse exister de tel porcs!
j’espere que tu arrive un peu a oublier ces instants.
bravo pour ton poème et bonne chance dans la vie!

Auteur de Poésie
12/08/2005 05:05Rêve Éveiller

j’espère que se salaud à payer pour les actes qu’il a poser!!c’est déguelasse!
ton poème est vraiment touchant!
et surtout révoltant!!!

Auteur de Poésie
18/08/2005 13:58Vince

tres joli poeme touchant sur un sujet tabout,bravo!!et courage!!!biz amical

Auteur de Poésie
28/08/2005 11:58Tamsuccube

J’ai déja lu ce poème autre part..Je ne sais pas si il est vraiment de toi mais en tout cas a chaque fois que je tombe ur ce poème j’en ai froid dans le dos.. ça doit être affreux de se sentir sale ,d’être forcer à dévoiler son corps alors que la virginité c’est quelque chose de très précieux que chaque femme doit préserver pour celui qui mérite vraiment de leur enlever..enfin bref quoi qu’il en sois tu as raison de dire que cela n’arrive pas qu’au autre qu’il faut toujours ce méfier et que le viol c’est pas quelque chose d’inventer ça existe et pleins de filles se font violer chaques jour c’est vraiment tres grave comme actes et je me demande comment des gens peuvent faire ça...Ils mérite tous de se retrouver sur la chaise éléctrique malheureusement ça n’existe plus en france la peine de mort..
bisou a toi
amicalement T M!$$
et courage si tu as été violer c’est pas dur mais est le courage de le dire a tes proches pour faire payer le violeur

Référence :
Auteur de Poésie
30/08/2005 15:43Marine 65

ce poeme je l’ai lus pleins de fois sur pleins de blog il y ai alors si c’est vraiment toi qui a écris sa je te dis bravo parce que sa doit être dur je sais pas si c’est du vécu ou pas mais en tout cas c’est bien écrit et j’espére que c’est pas du plagia!!allez @+

Auteur de Poésie
27/01/2006 19:05Didie_29037

c’est affreu! je suis de tout coeur avec toi
COURAGE
tendrement
didie

Auteur de Poésie
05/06/2006 17:14Missblueangel_33967

poème très triste et très touchant comme quoi sur terre quand on aime on peut en souffrir énormément voir nous salir!! courage miss!!! biz