Poème-France.com

Poeme : Internaute InconnueInternaute Inconnue

Toi l’inconnue, tu as su m’envouter,
Tu dégages une telle beauté,
Que je ne sais plus comment résister,
Tellement tu m’as troublé,
Belle inconnue, je te désire,
Je ne veux pas souffrir,
C’est pour cela que j’aimerais te dire,
Que mon cœur tu le fais sourire
L’envie d’etre pres de toi me fait souffrir,
Penches toi vers moi afin de m’adoucir

Belle inconnue, je te veux,
Je ne veux pas te rendre malheureuse,
Mais au contaire heuseuse.
Ron

PostScriptum

l’inspiration est divine


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa lɛ̃kɔnɥ, ty a sy mɑ̃vute,
ty deɡaʒəz- ynə tεllə bote,
kə ʒə nə sε plys kɔmɑ̃ ʁeziste,
tεllmɑ̃ ty ma tʁuble,
bεllə ɛ̃kɔnɥ, ʒə tə deziʁə,
ʒə nə vø pa sufʁiʁ,
sε puʁ səla kə ʒεməʁε tə diʁə,
kə mɔ̃ kœʁ ty lə fε suʁiʁə
lɑ̃vi dεtʁə pʁə- də twa mə fε sufʁiʁ,
pɑ̃ʃə twa vεʁ mwa afɛ̃ də madusiʁ

bεllə ɛ̃kɔnɥ, ʒə tə vø,
ʒə nə vø pa tə ʁɑ̃dʁə maləʁøzə,
mεz- o kɔ̃tεʁə œzøzə.