Poème-France.com

Poeme : A L’Inconnue De New YorkA L’Inconnue De New York

Salut, tu es comme statue,
Modèle parfaite dans tes propres yeux,
Architecture pour l’humanité perdue,
Pompeuse, sacrée, putain un peu,
Très présomptueuse comme une pyramide ancienne - c’est parbleu,
Ce que j’ai à dire debout contre toi devant mon Dieu,
Une femme couronnée ni par des épines,
Ni par Les Flammes Des Cieux,
Mais fausse liberté finalement très libertine - ça se sait,
Vampire cornue,
Les loges tu abrite dans tes jambes mises à nu
Et le visage sans franchise sereine,
Missis « puritaine » tu la voici comme je t’ai vu,
Non pas Marie Madeleine,
Fleur carnivore sur le delta de l’Hudson rivière,
Une sangsue en feu
Et séductrice pour le ciel et terre
S’ils t’ont lu,
Cadette de Caïn, sa Mumu,
La phare lumineuse de l’orgueil humain,
Si voluptueuse capitaine et idem sirène,
Mais tout de même je t’ai lu en survivant à peine par Jésus Le Fils de Dieu
Dans ce campus parisien, chambre de commerce, à la rue
Et dans une vide Église chez les nonnes en douleurs je t’ai reconnu
En litanies cachées, la reine Jezabel, mère de la bête poilue…
Dimitri Et

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

saly, ty ε kɔmə statɥ,
mɔdεlə paʁfεtə dɑ̃ tε pʁɔpʁəz- iø,
aʁʃitεktyʁə puʁ lymanite pεʁdɥ,
pɔ̃pøzə, sakʁe, pytɛ̃ œ̃ pø,
tʁε pʁezɔ̃ptɥøzə kɔmə ynə piʁamidə ɑ̃sjεnə sε paʁblø,
sə kə ʒε a diʁə dəbu kɔ̃tʁə twa dəvɑ̃ mɔ̃ djø,
ynə famə kuʁɔne ni paʁ dεz- epinə,
ni paʁ lε flamə dε sjø,
mε fosə libεʁte finaləmɑ̃ tʁε libεʁtinə sa sə sε,
vɑ̃piʁə kɔʁnɥ,
lε lɔʒə ty abʁitə dɑ̃ tε ʒɑ̃bə mizəz- a ny
e lə vizaʒə sɑ̃ fʁɑ̃ʃizə səʁεnə,
misis « pyʁitεnə » ty la vwasi kɔmə ʒə tε vy,
nɔ̃ pa maʁi madəlεnə,
flœʁ kaʁnivɔʁə syʁ lə dεlta də lydsɔ̃ ʁivjεʁə,
ynə sɑ̃ɡsɥ ɑ̃ fø
e sedyktʁisə puʁ lə sjεl e teʁə
sil tɔ̃ ly,
kadεtə də kaɛ̃, sa mymy,
la faʁə lyminøzə də lɔʁɡœj ymɛ̃,
si vɔlyptɥøzə kapitεnə e idεm siʁεnə,
mε tu də mεmə ʒə tε ly ɑ̃ syʁvivɑ̃ a pεnə paʁ ʒezys lə fis də djø
dɑ̃ sə kɑ̃pys paʁizjɛ̃, ʃɑ̃bʁə də kɔmεʁsə, a la ʁy
e dɑ̃z- ynə vidə eɡlizə ʃe lε nɔnəz- ɑ̃ dulœʁ ʒə tε ʁəkɔny
ɑ̃ litani kaʃe, la ʁεnə ʒəzabεl, mεʁə də la bεtə pwalɥ…