Poeme : A L’inconnue De New York

A L’inconnue De New York

Salut, tu es comme statue,
Modèle parfaite dans tes propres yeux,
Architecture pour l’humanité perdue,
Pompeuse, sacrée, putain un peu,
Très présomptueuse comme une pyramide ancienne - c’est parbleu,
Ce que j’ai à dire debout contre toi devant mon Dieu,
Une femme couronnée ni par des épines,
Ni par Les Flammes Des Cieux,
Mais fausse liberté finalement très libertine - ça se sait,
Vampire cornue,
Les loges tu abrite dans tes jambes mises à nu
Et le visage sans franchise sereine,
Missis « puritaine » tu la voici comme je t’ai vu,
Non pas Marie Madeleine,
Fleur carnivore sur le delta de l’Hudson rivière,
Une sangsue en feu
Et séductrice pour le ciel et terre
S’ils t’ont lu,
Cadette de Caïn, sa Mumu,
La phare lumineuse de l’orgueil humain,
Si voluptueuse capitaine et idem sirène,
Mais tout de même je t’ai lu en survivant à peine par Jésus Le Fils de Dieu
Dans ce campus parisien, chambre de commerce, à la rue
Et dans une vide Église chez les nonnes en douleurs je t’ai reconnu
En litanies cachées, la reine Jezabel, mère de la bête poilue…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A L’inconnue De New York

  sa=lut=tu=es=com=me=sta=tue 8
  mo=dèle=par=fai=te=dans=tes=pro=pres=yeux 10
  ar=chi=tec=ture=pour=lhu=ma=ni=té=per=due 11
  pom=peuse=sa=crée=pu=tain=un=peu 8
  très=pré=somp=tueuse=com=meu=ne=py=ra=mi=de=an=ci=en=ne=cest=par=bleu 18
  ce=que=jai=à=dire=de=bout=con=tre=toi=de=vant=mon=dieu 14
  une=fem=me=cou=ron=née=ni=par=des=é=pines 11
  ni=par=les=flam=mes=des=cieux 7
  mais=faus=se=li=ber=té=fi=nale=ment=très=li=ber=ti=ne=ça=se=sait 17
  vam=pi=re=cor=nue 5
  les=loges=tu=a=bri=te=dans=tes=jam=bes=mi=ses=à=nu 14
  et=le=vi=sage=sans=fran=chi=se=se=reine 10
  mis=sis=pu=ri=taine=tu=la=voi=ci=com=me=je=tai=vu 14
  non=pas=ma=rie=ma=de=lei=ne 8
  fleur=car=ni=vore=sur=le=del=ta=de=lhud=son=ri=vière 13
  u=ne=sang=sue=en=feu 6
  et=sé=duc=trice=pour=le=ciel=et=terre 9
  sils=tont=lu 3
  ca=det=te=de=caïn=sa=mu=mu 8
  la=phare=lu=mi=neu=se=de=lor=gueil=hu=main 11
  si=vo=lup=tueu=se=ca=pi=tai=ne=et=i=dem=si=rène 14
  mais=tout=de=même=je=tai=lu=en=sur=vi=vant=à=pei=ne=par=jé=sus=le=fils=de=dieu 21
  dans=ce=cam=pus=pa=ri=sien=chambre=de=com=mer=ce=à=la=rue 15
  et=dans=une=vi=deé=gli=se=chez=les=non=nes=en=dou=leurs=je=tai=re=con=nu 19
  en=li=ta=nies=ca=chées=la=reine=je=za=bel=mè=re=de=la=bê=te=poi=lue 19
 • Phonétique : A L’inconnue De New York

  saly, ty ε kɔmə statɥ,
  mɔdεlə paʁfεtə dɑ̃ tε pʁɔpʁəz- iø,
  aʁʃitεktyʁə puʁ lymanite pεʁdɥ,
  pɔ̃pøzə, sakʁe, pytɛ̃ œ̃ pø,
  tʁε pʁezɔ̃ptɥøzə kɔmə ynə piʁamidə ɑ̃sjεnə sε paʁblø,
  sə kə ʒε a diʁə dəbu kɔ̃tʁə twa dəvɑ̃ mɔ̃ djø,
  ynə famə kuʁɔne ni paʁ dεz- epinə,
  ni paʁ lε flamə dε sjø,
  mε fosə libεʁte finaləmɑ̃ tʁε libεʁtinə sa sə sε,
  vɑ̃piʁə kɔʁnɥ,
  lε lɔʒə ty abʁitə dɑ̃ tε ʒɑ̃bə mizəz- a ny
  e lə vizaʒə sɑ̃ fʁɑ̃ʃizə səʁεnə,
  misis « pyʁitεnə » ty la vwasi kɔmə ʒə tε vy,
  nɔ̃ pa maʁi madəlεnə,
  flœʁ kaʁnivɔʁə syʁ lə dεlta də lydsɔ̃ ʁivjεʁə,
  ynə sɑ̃ɡsɥ ɑ̃ fø
  e sedyktʁisə puʁ lə sjεl e teʁə
  sil tɔ̃ ly,
  kadεtə də kaɛ̃, sa mymy,
  la faʁə lyminøzə də lɔʁɡœj ymɛ̃,
  si vɔlyptɥøzə kapitεnə e idεm siʁεnə,
  mε tu də mεmə ʒə tε ly ɑ̃ syʁvivɑ̃ a pεnə paʁ ʒezys lə fis də djø
  dɑ̃ sə kɑ̃pys paʁizjɛ̃, ʃɑ̃bʁə də kɔmεʁsə, a la ʁy
  e dɑ̃z- ynə vidə eɡlizə ʃe lε nɔnəz- ɑ̃ dulœʁ ʒə tε ʁəkɔny
  ɑ̃ litani kaʃe, la ʁεnə ʒəzabεl, mεʁə də la bεtə pwalɥ…
 • Syllabes Phonétique : A L’inconnue De New York

  sa=ly=ty=ε=kɔ=mə=statɥ 7
  mɔ=dε=lə=paʁ=fε=tə=dɑ̃=tε=pʁɔ=pʁə=zi=ø 12
  aʁ=ʃi=tεk=ty=ʁə=puʁ=ly=ma=ni=te=pεʁdɥ 11
  pɔ̃=pø=zə=sa=kʁe=py=tɛ̃=œ̃=pø 9
  tʁε=pʁe=zɔ̃p=tɥøzə=kɔ=məy=nə=pi=ʁa=mi=də=ɑ̃=sjε=nə=sε=paʁ=blø 17
  sə=kə=ʒε=a=diʁə=də=bu=kɔ̃=tʁə=twa=də=vɑ̃=mɔ̃=djø 14
  y=nə=fa=mə=ku=ʁɔ=ne=ni=paʁ=dε=ze=pinə 12
  ni=paʁ=lε=fla=mə=dε=sj=ø 8
  mε=fosə=li=bεʁ=te=fi=na=lə=mɑ̃=tʁε=li=bεʁ=ti=nə=sa=sə=sε 17
  vɑ̃=pi=ʁə=kɔʁnɥ 4
  lε=lɔʒə=ty=a=bʁi=tə=dɑ̃=tε=ʒɑ̃=bə=mi=zə=za=ny 14
  e=lə=vi=za=ʒə=sɑ̃=fʁɑ̃=ʃi=zə=sə=ʁε=nə 12
  mi=sis=py=ʁi=tεnə=ty=la=vwa=si=kɔ=mə=ʒə=tε=vy 14
  nɔ̃=pa=ma=ʁi=ma=də=lε=nə 8
  flœʁ=kaʁ=ni=vɔʁə=syʁ=lə=dεl=ta=də=lyd=sɔ̃=ʁi=vjεʁə 13
  y=nə=sɑ̃ɡsɥ=ɑ̃=fø 5
  e=se=dyk=tʁis=ə=puʁ=lə=sjεl=e=te=ʁə 11
  sil=tɔ̃=ly 3
  ka=dε=tə=də=ka=ɛ̃=sa=my=my 9
  la=fa=ʁə=ly=mi=nø=zə=də=lɔʁ=ɡœj=y=mɛ̃ 12
  si=vɔ=lyp=tɥøzə=ka=pi=tε=nə=e=i=dεm=siʁεnə 12
  mε=tudə=mε=mə=ʒə=tε=ly=ɑ̃=syʁ=vi=vɑ̃=a=pε=nə=paʁ=ʒe=zys=lə=fis=də=djø 21
  dɑ̃sə=kɑ̃=pys=pa=ʁi=zjɛ̃=ʃɑ̃=bʁə=də=kɔ=mεʁ=sə=a=la=ʁy 15
  e=dɑ̃=zynə=vi=dəe=ɡli=zə=ʃe=lε=nɔ=nə=zɑ̃=du=lœʁ=ʒə=tε=ʁə=kɔ=ny 19
  ɑ̃=li=ta=ni=ka=ʃe=la=ʁεnə=ʒə=za=bεl=mε=ʁə=də=la=bε=tə=pwalɥ 18

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/06/2012 15:01Dimitri Et

Evelyne, merci. Vous avez raison. Mais c’est encore plus large. Cette idole maçonnique substitue pour tout l’Occident et même la terre la Vierge Marie qui est la vraie Reine de la Liberté, non pas esclave du peché.

Auteur de Poésie
05/06/2012 15:05Dimitri Et

Dieu a dit à Abraham: chasses l’esclave et son fils (c’etait à propos d’Agar et Ismael dans livre de Genèse).

Auteur de Poésie
05/06/2012 15:06Thom

joli comme poème il rejoint presque un des miens qui lui aussi de New York.

Auteur de Poésie
06/06/2012 14:17Nouga

une statue de liberté ou d’une certaine liberté , va savoir