Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : In Ocean Of Brunette Or Blonde Islands

Poème - Sans Thème -
Publié le 30/07/2012 14:39

L'écrit contient 222 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Dimitri Et

In Ocean Of Brunette Or Blonde Islands

Yes, why this knock again ? !
Hi, and my door in loud tears sometime
Like my open heart, you know, the little Snow-white,
When you mesmerize me with your kisses in my mind
And so vampire lips before opaque windows, the fantastic hips, a glow in eyes under the crown of moonlight,
Because you dress always some cobra palest capuchon over few words of lie,
It is from Eve a very old egyptian look without shame, icon of style, a super modern way in trendy social life
By shady strange halo and optimistic caring on with ultrasonic crys,
I loved so nevertheless from Real Jesus Cross, like brother was beside,
But she is only crow in cosmetics of sweetest dove, the bird, who called older mine,
This slave Hagar and afterwards even the worse with glassy hidden screen of false rainbow in shine,
So legalistic girl or wizardress in alchemical laws through wilderness of human world such yellow butterfly,
So fine, so foreign and so alien now, that common lady gaga by betrayal
With all worthless mirages of luxurious love, too strong poison inside,
Some kind of fate without precious soul because,
A oldest femme fatale, but not my own, never again,
Wich can’t do closed Sky of Virgin Mary Eyes blue light or dark with Christmass Star above this night…
 • Pieds Hyphénique: In Ocean Of Brunette Or Blonde Islands

  yes=w=hy=this=k=no=ck=a=gain 9
  hi=and=my=door=in=loud=tears=so=me=ti=me 11
  li=ke=my=o=pen=heart=you=k=now=the=lit=tle=s=now=w=hi=te 17
  when=you=mes=me=ri=ze=me=wi=th=your=kis=ses=in=my=mind 15
  and=so=vam=pire=lips=be=fo=reo=pa=que=win=dows=the=fan=tas=tic=hips=a=glow=in=eyes=un=der=the=crown=of=moon=light 28
  be=cau=se=you=dress=al=ways=so=me=co=bra=pa=lest=ca=pu=chon=o=ver=few=words=of=lie 22
  it=is=from=e=vea=ve=ry=old=e=gyp=tian=look=wi=thout=shame=i=con=of=sty=le=a=su=per=mo=dern=way=in=tren=dy=so=cial=life 32
  by=sha=dy=stran=ge=ha=lo=and=op=ti=mis=tic=ca=ring=on=wi=th=ul=tra=so=nic=crys 22
  i=lo=ved=so=ne=ver=the=less=from=real=je=sus=cross=li=ke=bro=ther=was=be=si=de 21
  but=she=is=on=ly=crow=in=cos=me=tics=of=s=wee=test=dove=the=bird=w=ho=cal=led=ol=der=mine 24
  this=slave=ha=gar=and=af=ter=wards=e=ven=the=wor=se=wi=th=glas=sy=hid=den=s=creen=of=fal=se=rain=bow=in=shine 28
  so=le=ga=lis=tic=girl=or=wi=zar=dress=in=al=che=mi=cal=laws=through=wil=der=ness=of=hu=man=world=su=ch=yel=low=but=ter=fly 31
  so=fi=ne=so=fo=rei=gn=and=so=a=lien=now=that=com=mon=la=dy=ga=ga=by=be=trayal 22
  wi=th=all=worth=less=mi=ra=ges=of=luxu=rious=lo=ve=too=strong=poi=son=in=si=de 20
  so=me=kind=of=fa=te=wi=thout=pre=cious=soul=be=cau=se 14
  a=ol=dest=fem=me=fa=ta=le=but=not=my=own=ne=ver=a=gain 16
  wi=ch=cant=do=clo=sed=s=ky=of=vir=gin=ma=ry=eyes=blue=light=or=dark=wi=th=christ=mass=star=a=bo=ve=this=night 28
 • Phonétique : In Ocean Of Brunette Or Blonde Islands

  iεs, wi ti knɔk aɡɛ̃ ? !
  i, ɑ̃d mi duʁ ɛ̃ lud təaʁ sɔmətimə
  likə mi ɔpɛ̃ əaʁ, iu knɔw, tə litlə snɔw witə,
  wɛ̃ iu mεsməʁizə mə wit iuʁ kisəz- ɛ̃ mi mɛ̃d
  ɑ̃d so vɑ̃piʁə lip bəfɔʁə ɔpakə wɛ̃dɔw, tə fɑ̃tastik ip, a ɡlɔw ɛ̃ εjz- œ̃de tə kʁɔwn ɔf munliɡt,
  bəkozə iu dʁεsz- alwε sɔmə kɔbʁa palεst kapyʃɔ̃ ɔve fεw wɔʁdz- ɔf li,
  it is fʁɔm əvə a vəʁi ɔld əʒipsjɑ̃ luk witu ʃamə, ikɔ̃ ɔf stilə, a sype mɔdεʁn wε ɛ̃ tʁɑ̃di sɔsjal lifə
  bi ʃadi stʁɑ̃ʒə-alo ɑ̃d ɔptimistik kaʁiŋ ɔ̃ wit yltʁazɔnik kʁi,
  i lɔvεd so nəvεʁtəlεs fʁɔm ʁəal ʒəzys kʁɔs, likə bʁɔtœʁ was bəzidə,
  byt ʃə is ɔ̃li kʁɔw ɛ̃ kɔsmətikz- ɔf switεst dɔvə, tə biʁ, wo kalεd ɔlde minə,
  ti slavə-aɡaʁ ɑ̃d aftεʁwaʁdz- əvɛ̃ tə wɔʁsə wit ɡlasi idɛ̃ skʁin ɔf falsə ʁɛ̃bɔw ɛ̃ ʃinə,
  so ləɡalistik ʒiʁl ɔʁ wizaʁdʁεsz- ɛ̃ alʃəmikal law tʁuɡ wildεʁnεsz- ɔf ymɑ̃ wɔʁld syk iεllɔw bytεʁfli,
  so finə, so fɔʁεɲ ɑ̃d so aljɛ̃ nɔw, ta kɔmɔ̃ ladi ɡaɡa bi bεtʁεjal
  wit al wɔʁtlεs miʁaʒəz- ɔf lyksyʁjus lɔvə, tu stʁɔ̃ɡ pwazɔ̃ ɛ̃sidə,
  sɔmə kɛ̃d ɔf fatə witu pʁəsjus sul bəkozə,
  a ɔldεst famə fatalə, byt no mi ɔwn, nəve aɡɛ̃,
  wik kante do klozεd ski ɔf viʁʒɛ̃ maʁi εj blɥ liɡt ɔʁ daʁk wit kʁistmas staʁ abɔvə ti niɡt…
 • Pieds Phonétique : In Ocean Of Brunette Or Blonde Islands

  i=εs=wi=ti=knɔk=a=ɡɛ̃ 7
  i=ɑ̃d=mi=duʁ=ɛ̃=lud=tə=aʁ=sɔ=mə=ti=mə 12
  li=kə=mi=ɔ=pɛ̃=ə=aʁ=i=u=knɔw=tə=li=tlə=snɔw=wi=tə 16
  wɛ̃=i=u=mεs=mə=ʁi=zə=mə=wit=i=uʁ=ki=sə=zɛ̃=mi=mɛ̃d 16
  ɑ̃d=so=vɑ̃=piʁə=lip=bə=fɔ=ʁəɔ=pa=kə=wɛ̃=dɔw=tə=fɑ̃=tas=tik=ip=a=ɡlɔw=ɛ̃=εj=zœ̃=de=tə=kʁɔwn=ɔf=mun=liɡt 28
  bə=kozə=i=u=dʁεs=za=lwε=sɔ=mə=kɔ=bʁa=pa=lεst=ka=py=ʃɔ̃=ɔ=ve=fεw=wɔʁ=dzɔf=li 22
  it=is=fʁɔmə=vəa=və=ʁi=ɔld=ə=ʒip=sjɑ̃=luk=wi=tu=ʃa=mə=i=kɔ̃=ɔf=sti=lə=a=sy=pe=mɔ=dεʁn=wε=ɛ̃=tʁɑ̃=di=sɔ=sjal=lifə 32
  bi=ʃa=di=stʁɑ̃=ʒə-a=lo=ɑ̃d=ɔp=ti=mis=tik=ka=ʁiŋ=ɔ̃=wit=yl=tʁa=zɔ=nik=kʁi 21
  i=lɔ=vεd=sonə=vεʁ=tə=lε=sə=fʁɔm=ʁəal=ʒə=zys=kʁɔs=li=kə=bʁɔ=tœʁ=was=bə=zidə 20
  byt=ʃə=is=ɔ̃=li=kʁɔw=ɛ̃=kɔs=mə=tik=zɔf=swi=tεst=dɔvə=tə=biʁ=wo=ka=lεd=ɔl=de=minə 22
  ti=sla=və-a=ɡaʁ=ɑ̃d=af=tε=ʁwaʁdzə=vɛ̃=tə=wɔʁ=sə=wit=ɡla=si=i=dɛ̃=skʁin=ɔf=fal=sə=ʁɛ̃=bɔw=ɛ̃=ʃinə 26
  solə=ɡa=lis=tik=ʒiʁl=ɔʁ=wi=zaʁ=dʁεs=zɛ̃=al=ʃə=mi=kal=law=tʁuɡ=wil=dεʁ=nεs=zɔf=y=mɑ̃=wɔʁld=syk=i=εl=lɔw=by=tεʁ=fli 30
  so=finə=so=fɔ=ʁεɲ=ɑ̃d=so=a=ljɛ̃=nɔw=ta=kɔ=mɔ̃=la=di=ɡa=ɡa=bi=bε=tʁε=jal 21
  wit=al=wɔʁ=tlεsə=mi=ʁa=ʒə=zɔf=lyk=sy=ʁjus=lɔ=və=tu=stʁɔ̃ɡ=pwa=zɔ̃=ɛ̃=sidə 19
  sɔ=mə=kɛ̃d=ɔf=fa=tə=wi=tu=pʁə=sjus=sul=bə=ko=zə 14
  a=ɔl=dεst=fa=mə=fa=ta=lə=byt=no=mi=ɔwn=nə=ve=a=ɡɛ̃ 16
  wik=kan=te=do=klo=zεd=ski=ɔf=viʁ=ʒɛ̃=ma=ʁi=εj=blɥ=liɡt=ɔʁ=daʁk=wit=kʁis=tmas=staʁ=a=bɔvə=ti=niɡt 25

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/07/2012 14:49Daniel

Please Amicalement......Daniel.....