Poème-France.com

Poeme : ChevalierChevalier

Chevalier

Tu es mon chevalier
Car je t’aime
Quand tu me regarde
Tu entre dans mon regard
Tu y chasse, y bagarre
Tout mais probleme
Qui m’enpeche d’etre
Ta chevaliere
Un jour tu y chassera
Tout mais probleme qui m’enlasse
Et tu y trouvera ta place
Toi, mon chevalier avec ta monture
Peut etre qu’un jour serai je dessu
Peut etre qu’un jour enlevera tu
Ton armur
Pour me prendre dans t’es bras
Glacial
Que je rechaufferai
Par mes levre et t’es levre
Qui s’aimerai…

SARAH.
Sandy93

PostScriptum

salut ! comme je suis nouvelle dite moi se que vous pensé de mais poeme sil vous plai merci d’avance tchao.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʃəvalje

ty ε mɔ̃ ʃəvalje
kaʁ ʒə tεmə
kɑ̃ ty mə ʁəɡaʁdə
ty ɑ̃tʁə dɑ̃ mɔ̃ ʁəɡaʁ
ty i ʃasə, i baɡaʁə
tu mε pʁɔbləmə
ki mɑ̃pεʃə dεtʁə
ta ʃəvaljəʁə
œ̃ ʒuʁ ty i ʃasəʁa
tu mε pʁɔbləmə ki mɑ̃lasə
e ty i tʁuvəʁa ta plasə
twa, mɔ̃ ʃəvalje avεk ta mɔ̃tyʁə
pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ səʁε ʒə dəsy
pø εtʁə kœ̃ ʒuʁ ɑ̃ləvəʁa ty
tɔ̃n- aʁmyʁ
puʁ mə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ tε bʁa
ɡlasjal
kə ʒə ʁəʃofəʁε
paʁ mε ləvʁə e tε ləvʁə
ki sεməʁε…

saʁa.