Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Poeme

Poème Amour
Publié le 29/06/2004 00:00

L'écrit contient 83 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Sandy93

Poeme

Poeme

Pour que les poemes soit interessant a lire
Il faut etre triste
Mais quand on est heureuse
La joie enleve toute les horreure
Et on arrive plus
A dire se qu’on ressen au juste
Quand on est malheureuse
On reste reveuse
Quand on est joyeuse
On a de la volonté et cette volonté nous rend heureuse
En c’est moment je suis moi meme
La vrai fille que je doit etre
Sans les problemes
Je me sens belle et rebelle.

SARAH.
 • Pieds Hyphénique: Poeme

  poeme 1

  pour=que=les=poe=mes=soit=inte=res=sant=a=lire 11
  il=faut=e=tre=tris=te 6
  mais=quand=on=est=heu=reuse 6
  la=joieenle=ve=tou=te=les=hor=reure 8
  et=on=ar=ri=ve=plus 6
  a=dire=se=quon=res=sen=au=juste 8
  quand=on=est=mal=heu=reuse 6
  on=res=te=re=veu=se 6
  quand=on=est=joyeu=se 5
  on=a=de=la=vo=lon=té=et=cette=vo=lon=té=nous=rend=heu=reuse 16
  en=cest=moment=je=suis=moi=meme 7
  la=vrai=fille=que=je=doit=etre 7
  sans=les=pro=blemes 4
  je=me=sens=bel=leet=re=belle 7

  sa=rah 2
 • Phonétique : Poeme

  poəmə

  puʁ kə lε poəmə swa ɛ̃təʁesɑ̃ a liʁə
  il fo εtʁə tʁistə
  mε kɑ̃t- ɔ̃n- ε œʁøzə
  la ʒwa ɑ̃ləvə tutə lεz- ɔʁəʁə
  e ɔ̃n- aʁivə plys
  a diʁə sə kɔ̃ ʁəsɛ̃ o ʒystə
  kɑ̃t- ɔ̃n- ε maləʁøzə
  ɔ̃ ʁεstə ʁəvøzə
  kɑ̃t- ɔ̃n- ε ʒwajøzə
  ɔ̃n- a də la vɔlɔ̃te e sεtə vɔlɔ̃te nu ʁɑ̃t- œʁøzə
  ɑ̃ sε mɔmɑ̃ ʒə sɥi mwa məmə
  la vʁε fijə kə ʒə dwa εtʁə
  sɑ̃ lε pʁɔbləmə
  ʒə mə sɑ̃s bεllə e ʁəbεllə.

  saʁa.
 • Pieds Phonétique : Poeme

  po=ə=mə 3

  puʁkə=lε=po=ə=mə=swa=ɛ̃=tə=ʁe=sɑ̃=a=liʁə 12
  il=fo=ε=tʁə=tʁis=tə 6
  mε=kɑ̃=tɔ̃=nε=œ=ʁøzə 6
  la=ʒwa=ɑ̃lə=və=tutə=lε=zɔ=ʁə=ʁə 9
  e=ɔ̃=na=ʁi=və=plys 6
  a=diʁə=sə=kɔ̃=ʁə=sɛ̃=o=ʒys=tə 9
  kɑ̃=tɔ̃=nε=ma=lə=ʁøzə 6
  ɔ̃=ʁεs=tə=ʁə=vø=zə 6
  kɑ̃=tɔ̃=nε=ʒwa=jø=zə 6
  ɔ̃=nadə=la=vɔ=lɔ̃=te=e=sε=tə=vɔ=lɔ̃=te=nu=ʁɑ̃=tœ=ʁøzə 16
  ɑ̃=sε=mɔmɑ̃ʒə=sɥi=mwa=mə=mə 7
  la=vʁε=fi=jə=kə=ʒə=dwaεtʁə 7
  sɑ̃=lε=pʁɔ=blə=mə 5
  ʒə=mə=sɑ̃s=bεlləe=ʁə=bεllə 6

  sa=ʁa 2

PostScriptum

salut ecrire des poeme son mais passe tem favorie.

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/07/2004 00:00Sandy93

tu sais quand on est heureuse on l’ecri pas on le dit mais quand on est triste on l’ecri et on ne le dit pas et derien