Poème-France.com

Poeme : PoemePoeme

Poeme

Pour que les poemes soit interessant a lire
Il faut etre triste
Mais quand on est heureuse
La joie enleve toute les horreure
Et on arrive plus
A dire se qu’on ressen au juste
Quand on est malheureuse
On reste reveuse
Quand on est joyeuse
On a de la volonté et cette volonté nous rend heureuse
En c’est moment je suis moi meme
La vrai fille que je doit etre
Sans les problemes
Je me sens belle et rebelle.

SARAH.
Sandy93

PostScriptum

salut ecrire des poeme son mais passe tem favorie.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

poəmə

puʁ kə lε poəmə swa ɛ̃təʁesɑ̃ a liʁə
il fo εtʁə tʁistə
mε kɑ̃t- ɔ̃n- ε œʁøzə
la ʒwa ɑ̃ləvə tutə lεz- ɔʁəʁə
e ɔ̃n- aʁivə plys
a diʁə sə kɔ̃ ʁəsɛ̃ o ʒystə
kɑ̃t- ɔ̃n- ε maləʁøzə
ɔ̃ ʁεstə ʁəvøzə
kɑ̃t- ɔ̃n- ε ʒwajøzə
ɔ̃n- a də la vɔlɔ̃te e sεtə vɔlɔ̃te nu ʁɑ̃t- œʁøzə
ɑ̃ sε mɔmɑ̃ ʒə sɥi mwa məmə
la vʁε fijə kə ʒə dwa εtʁə
sɑ̃ lε pʁɔbləmə
ʒə mə sɑ̃s bεllə e ʁəbεllə.

saʁa.