Poème-France.com

Poeme : Encor ! ! !Encor ! ! !

Encore une fois
Mais ce n’est pas a cause de toi,
Je me suis couper.
J’ai voulu me suicider
Mais ca encore échouer.
Quand je me mutile
Je vois ma vie tenir par un fil,
Mais quand enfin je termine
Je me trouve beaucoup moin fine.
Pourquoi fait-on ca
Dans le fond ca donne quoi ?
Pour moi ca change le mal
Mais ca laisse des galles.
Je suis tannée de souffrir intérieurement,
Je pleure et je demande maman.
Mes souffrances deviennent alors extérieur
Mais c’est encore plus une horreur.
Je ne veux pas mourrir,
Simplement souffrir
Pour arrêter de gémir
Et retrouver le sourrire.
Je veux arrêter dêtre malheureuse
Pour redevenir joyeuse !
Sansu

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃kɔʁə ynə fwa
mε sə nε pa a kozə də twa,
ʒə mə sɥi kupe.
ʒε vuly mə sɥiside
mε ka ɑ̃kɔʁə eʃue.
kɑ̃ ʒə mə mytilə
ʒə vwa ma vi təniʁ paʁ œ̃ fil,
mε kɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ ʒə tεʁminə
ʒə mə tʁuvə boku mwɛ̃ finə.
puʁkwa fε tɔ̃ ka
dɑ̃ lə fɔ̃ ka dɔnə kwa ?
puʁ mwa ka ʃɑ̃ʒə lə mal
mε ka lεsə dε ɡalə.
ʒə sɥi tane də sufʁiʁ ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃,
ʒə plœʁə e ʒə dəmɑ̃də mamɑ̃.
mε sufʁɑ̃sə dəvjεne alɔʁz- εksteʁjœʁ
mε sεt- ɑ̃kɔʁə plysz- ynə ɔʁœʁ.
ʒə nə vø pa muʁʁiʁ,
sɛ̃pləmɑ̃ sufʁiʁ
puʁ aʁεte də ʒemiʁ
e ʁətʁuve lə suʁʁiʁə.
ʒə vøz- aʁεte dεtʁə maləʁøzə
puʁ ʁədəvəniʁ ʒwajøzə !