Poeme-France : Lecture Écrit Mutilation

Poeme : Encor ! ! !

Poème Mutilation
Publié le 16/09/2005 17:13

L'écrit contient 116 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sansu

Encor ! ! !

Encore une fois
Mais ce n’est pas a cause de toi,
Je me suis couper.
J’ai voulu me suicider
Mais ca encore échouer.
Quand je me mutile
Je vois ma vie tenir par un fil,
Mais quand enfin je termine
Je me trouve beaucoup moin fine.
Pourquoi fait-on ca
Dans le fond ca donne quoi ?
Pour moi ca change le mal
Mais ca laisse des galles.
Je suis tannée de souffrir intérieurement,
Je pleure et je demande maman.
Mes souffrances deviennent alors extérieur
Mais c’est encore plus une horreur.
Je ne veux pas mourrir,
Simplement souffrir
Pour arrêter de gémir
Et retrouver le sourrire.
Je veux arrêter dêtre malheureuse
Pour redevenir joyeuse !
 • Pieds Hyphénique: Encor ! ! !

  en=co=re=u=ne=fois 6
  mais=ce=nest=pas=a=cause=de=toi 8
  je=me=suis=cou=per 5
  jai=vou=lu=me=sui=ci=der 7
  mais=ca=en=core=é=chouer 6
  quand=je=me=mu=ti=le 6
  je=vois=ma=vie=te=nir=par=un=fil 9
  mais=quand=en=fin=je=ter=mine 7
  je=me=trouve=beau=coup=moin=fine 7
  pour=quoi=fait=ton=ca 5
  dans=le=fond=ca=donne=quoi 6
  pour=moi=ca=change=le=mal 6
  mais=ca=lais=se=des=galles 6
  je=suis=tan=née=de=souf=frir=in=té=rieure=ment 11
  je=pleureet=je=de=man=de=ma=man 8
  mes=souf=frances=de=vien=nent=a=lors=ex=té=rieur 11
  mais=cest=en=core=plus=u=ne=hor=reur 9
  je=ne=veux=pas=mour=rir 6
  sim=ple=ment=souf=frir 5
  pour=ar=rê=ter=de=gé=mir 7
  et=re=trou=ver=le=sour=rire 7
  je=veux=ar=rê=ter=dêtre=malheu=reuse 8
  pour=re=de=ve=nir=joyeuse 6
 • Phonétique : Encor ! ! !

  ɑ̃kɔʁə ynə fwa
  mε sə nε pa a kozə də twa,
  ʒə mə sɥi kupe.
  ʒε vuly mə sɥiside
  mε ka ɑ̃kɔʁə eʃue.
  kɑ̃ ʒə mə mytilə
  ʒə vwa ma vi təniʁ paʁ œ̃ fil,
  mε kɑ̃t- ɑ̃fɛ̃ ʒə tεʁminə
  ʒə mə tʁuvə boku mwɛ̃ finə.
  puʁkwa fε tɔ̃ ka
  dɑ̃ lə fɔ̃ ka dɔnə kwa ?
  puʁ mwa ka ʃɑ̃ʒə lə mal
  mε ka lεsə dε ɡalə.
  ʒə sɥi tane də sufʁiʁ ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃,
  ʒə plœʁə e ʒə dəmɑ̃də mamɑ̃.
  mε sufʁɑ̃sə dəvjεne alɔʁz- εksteʁjœʁ
  mε sεt- ɑ̃kɔʁə plysz- ynə ɔʁœʁ.
  ʒə nə vø pa muʁʁiʁ,
  sɛ̃pləmɑ̃ sufʁiʁ
  puʁ aʁεte də ʒemiʁ
  e ʁətʁuve lə suʁʁiʁə.
  ʒə vøz- aʁεte dεtʁə maləʁøzə
  puʁ ʁədəvəniʁ ʒwajøzə !
 • Pieds Phonétique : Encor ! ! !

  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 6
  mεsə=nε=pa=a=ko=zə=də=twa 8
  ʒə=mə=sɥi=ku=pe 5
  ʒε=vu=ly=mə=sɥi=si=de 7
  mε=ka=ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ʃu=e 8
  kɑ̃=ʒə=mə=my=ti=lə 6
  ʒə=vwa=ma=vitə=niʁ=paʁ=œ̃=fil 8
  mε=kɑ̃=tɑ̃=fɛ̃=ʒə=tεʁ=mi=nə 8
  ʒə=mə=tʁu=və=bo=ku=mwɛ̃=finə 8
  puʁ=kwa=fε=tɔ̃=ka 5
  dɑ̃=lə=fɔ̃=ka=dɔ=nə=kwa 7
  puʁ=mwa=ka=ʃɑ̃=ʒə=lə=mal 7
  mε=ka=lε=sə=dε=ɡa=lə 7
  ʒə=sɥi=ta=ne=də=su=fʁiʁ=ɛ̃=te=ʁjə=ʁə=mɑ̃ 12
  ʒə=plœʁə=e=ʒə=də=mɑ̃də=ma=mɑ̃ 8
  mε=su=fʁɑ̃sə=də=vjε=ne=a=lɔʁ=zεk=ste=ʁjœʁ 11
  mε=sε=tɑ̃=kɔʁə=plys=zy=nəɔ=ʁœʁ 8
  ʒə=nə=vø=pa=muʁ=ʁiʁ 6
  sɛ̃=plə=mɑ̃=su=fʁiʁ 5
  puʁ=a=ʁε=te=də=ʒe=miʁ 7
  e=ʁə=tʁu=ve=lə=suʁ=ʁi=ʁə 8
  ʒə=vø=za=ʁε=te=dεtʁə=ma=lə=ʁøzə 9
  puʁ=ʁə=də=və=niʁ=ʒwa=jø=zə 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/06/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.