Poème-France.com

Poeme : La Vie Est À Nous.La Vie Est À Nous.

°

Sur le fil de nos nuits blanches
Douces insomnies
Je veux te dire des mots fous, des mots doux
Poésie, mélodie du crépuscule
Plus rien ne recule
Je suis tombée dans tes bras, je suis sans voix
Je n’aime pas ces jours où tu n’es pas là
Prends moi par les hanches
Fais moi tourner sur cette romance
Il est si tard, je n’ai plus peur du noir
Sonorité bien aimée, viens me chambouler
Chuchote moi une aubade
Je suis à toi, je suis ton Oréade
Fais moi l’amour du soir au matin
Danse avec mes yeux, oublions le monde tous les deux
J’accroche des notes aux étoiles de tes yeux
Échappons nous dans cette musique
Celle de nos ébats magique
Enveloppons nous de cette douce fièvre
Profitons de cette enivrante trêve
La vie est à nous, il faut qu’elle nous secoue
Viens, la vie est à nous.

°
Saralola

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəɡʁe

syʁ lə fil də no nɥi blɑ̃ʃə
dusəz- ɛ̃sɔmni
ʒə vø tə diʁə dε mo fus, dε mo du
pɔezi, melɔdi dy kʁepyskylə
plys ʁjɛ̃ nə ʁəkylə
ʒə sɥi tɔ̃be dɑ̃ tε bʁa, ʒə sɥi sɑ̃ vwa
ʒə nεmə pa sε ʒuʁz- u ty nε pa la
pʁɑ̃ mwa paʁ lεz- ɑ̃ʃə
fε mwa tuʁne syʁ sεtə ʁɔmɑ̃sə
il ε si taʁ, ʒə nε plys pœʁ dy nwaʁ
sonoʁite bjɛ̃ εme, vjɛ̃ mə ʃɑ̃bule
ʃyʃɔtə mwa ynə obadə
ʒə sɥiz- a twa, ʒə sɥi tɔ̃n- ɔʁeadə
fε mwa lamuʁ dy swaʁ o matɛ̃
dɑ̃sə avεk mεz- iø, ubljɔ̃ lə mɔ̃də tus lε dø
ʒakʁoʃə dε nɔtəz- oz- etwalə də tεz- iø
eʃapɔ̃ nu dɑ̃ sεtə myzikə
sεllə də noz- eba maʒikə
ɑ̃vəlɔpɔ̃ nu də sεtə dusə fjεvʁə
pʁɔfitɔ̃ də sεtə ɑ̃nivʁɑ̃tə tʁεvə
la vi εt- a nu, il fo kεllə nu səku
vjɛ̃, la vi εt- a nu.

dəɡʁe