Poeme : Adieu

Adieu

°

Je compose ma prose de ma plume en bois de rose
Je dépose sur le papier une dose de mot d’adieux
Je glisse des billets doux aux quatre coins de ton cou
Ce soir est le dernier avant une nuée
J’appose paisiblement mes lèvres sur ton dos de rêve
Je dessine de mes mains sur ta peau métisse, un rayon de soleil tendre et complice
Tes yeux bruns se sont clos, prêtant l’oreille à mes maux
Ta présence me manque déjà, à peine j’imagine l’aurore demain guider tes pas
La musique de ta voix reste en moi, je voyagerais à travers toi.

°

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Adieu

  de=gré 2

  je=com=pose=ma=pro=se=de=ma=plu=meen=bois=de=rose 13
  je=dé=pose=sur=le=pa=pier=u=ne=do=se=de=mot=da=dieux 15
  je=glisse=des=billets=doux=aux=qua=tre=coins=de=ton=cou 12
  ce=soir=est=le=der=nier=a=vant=une=nuée 10
  jap=pose=pai=si=ble=ment=mes=lè=vres=sur=ton=dos=de=rêve 14
  je=des=sine=de=mes=mains=sur=ta=peau=mé=tis=se=un=rayon=de=so=leil=ten=dreet=com=plice 21
  tes=yeux=bruns=se=sont=clos=prê=tant=lo=reilleà=mes=maux 12
  ta=présen=ce=me=man=que=dé=jà=à=pei=ne=ji=ma=gi=ne=lau=ro=re=de=main=gui=der=tes=pas 24
  la=mu=si=que=de=ta=voix=res=teen=moi=je=voy=age=rais=à=tra=vers=toi 18

  de=gré 2
 • Phonétique : Adieu

  dəɡʁe

  ʒə kɔ̃pozə ma pʁozə də ma plymə ɑ̃ bwa də ʁozə
  ʒə depozə syʁ lə papje ynə dozə də mo dadjø
  ʒə ɡlisə dε bijε duz- o katʁə kwɛ̃ də tɔ̃ ku
  sə swaʁ ε lə dεʁnje avɑ̃ ynə nye
  ʒapozə pεzibləmɑ̃ mε lεvʁə- syʁ tɔ̃ do də ʁεvə
  ʒə desinə də mε mɛ̃ syʁ ta po metisə, œ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj tɑ̃dʁə e kɔ̃plisə
  tεz- iø bʁœ̃ sə sɔ̃ klo, pʁεtɑ̃ lɔʁεjə a mε mo
  ta pʁezɑ̃sə mə mɑ̃kə deʒa, a pεnə ʒimaʒinə loʁɔʁə dəmɛ̃ ɡide tε pa
  la myzikə də ta vwa ʁεstə ɑ̃ mwa, ʒə vwajaʒəʁεz- a tʁavεʁ twa.

  dəɡʁe
 • Syllabes Phonétique : Adieu

  də=ɡʁe 2

  ʒə=kɔ̃=po=zə=ma=pʁo=zə=də=ma=ply=mə=ɑ̃=bwa=də=ʁo=zə 16
  ʒə=de=po=zə=syʁ=lə=pa=pje=y=nə=do=zə=də=mo=da=djø 16
  ʒə=ɡli=sə=dε=bi=j=ε=du=zo=ka=tʁə=kwɛ̃=də=tɔ̃=ku 15
  sə=swaʁ=ε=lə=dεʁ=nj=e=a=vɑ̃=y=nə=ny=e 13
  ʒa=po=zə=pε=zi=blə=mɑ̃=mε=lε=vʁə=syʁ=tɔ̃=do=də=ʁε=və 16
  ʒə=de=sinə=də=mε=mɛ̃=syʁ=ta=po=me=ti=sə=œ̃=ʁε=jɔ̃=də=sɔ=lεj=tɑ̃=dʁəe=kɔ̃=plisə 22
  tε=zi=ø=bʁœ̃=sə=sɔ̃=klo=pʁε=tɑ̃=lɔ=ʁε=jə=a=mε=mo 15
  ta=pʁe=zɑ̃sə=mə=mɑ̃=kə=de=ʒa=a=pε=nə=ʒi=ma=ʒi=nə=lo=ʁɔ=ʁə=də=mɛ̃=ɡi=de=tε=pa 24
  la=my=zikə=də=ta=vwa=ʁεs=təɑ̃=mwa=ʒə=vwa=ja=ʒə=ʁε=za=tʁa=vεʁ=twa 18

  də=ɡʁe 2

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/11/2012 01:41Eden33

merci pour cette jolie prose
agréable partage
amicalement
gmlavie

Auteur de Poésie
25/11/2012 08:34Terredeshommes

joli texte
Merci