Poème-France.com

Poeme : Merci ! !Merci ! !

Notre amitié ;
Lorsque tu es triste, c’est moi qui te console
Pour que tout tes mauvais souvenir s’envolent
Je n’aime pas te voir pleurer
Pour quelqun qui n’a pas su t’aimer
L’orsque tu as besoin de te confier
Je suis attentive a ce que tu veux bien me raconter
Tu sais trés bien que jamais je ne me moquerais
Car j’ai toujours su te respecter
Même si nous ne sommes pas toujours d’accord
Nous n’avons pas de remors
Au sujet de notre amitié
Car depuis un moment nous sommes lieés
Je veux te dire merci
Merci d’être la quand ca na va pas
Merci a la vie de nous avoir réunie
Et tout simplement merci d’être toi ! ! ! !
Sexy Girl

PostScriptum

je dédie ce poème a ma soeur


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nɔtʁə amitje,
lɔʁskə ty ε tʁistə, sε mwa ki tə kɔ̃sɔlə
puʁ kə tu tε movε suvəniʁ sɑ̃vɔle
ʒə nεmə pa tə vwaʁ pləʁe
puʁ kεlkn ki na pa sy tεme
lɔʁskə ty a bəzwɛ̃ də tə kɔ̃fje
ʒə sɥiz- atɑ̃tivə a sə kə ty vø bjɛ̃ mə ʁakɔ̃te
ty sε tʁe bjɛ̃ kə ʒamε ʒə nə mə mɔkəʁε
kaʁ ʒε tuʒuʁ sy tə ʁεspεkte
mεmə si nu nə sɔmə pa tuʒuʁ dakɔʁ
nu navɔ̃ pa də ʁəmɔʁ
o syʒε də nɔtʁə amitje
kaʁ dəpɥiz- œ̃ mɔmɑ̃ nu sɔmə ljəe
ʒə vø tə diʁə mεʁsi
mεʁsi dεtʁə la kɑ̃ ka na va pa
mεʁsi a la vi də nuz- avwaʁ ʁeyni
e tu sɛ̃pləmɑ̃ mεʁsi dεtʁə twa ! ! !