Poème-France.com

Poeme : Le Don De Ton CoeurLe Don De Ton Coeur

Naître c’est vivre… Vivre c’est aimer…
Aimer c’est souffrir… Souffrir c’est mourir…
ALORS POURQUOI VIVRE ? ? ? ? ?
J’ai tout sauf toi, donc je n’ai rien car tu es tout
Pour que vive il faut que tu m’aimes
Alors si tu ne m’aime pas je ne peu pas vivre
Le feu à besoin de bois et moi j’ai besoin de toi
L’amour efface le temps mais rien n’efface l’amour
La lanterne éclaire le chemin
Mais seul ton cœur guide mes pas
Juste pour te faire sourir et ensoleillé ta journée
A l’horloge de la tendresse mon amour pour toi n’a jamais 1 seconde de retard
Si tu m’aime comme je t’aime, ne nous sépareras que la mort elle meme
La mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure
Je ne veux ni cadeaux ni fleurs
Mais simplement LE DON DE TON Cœur
Sexy Girl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nεtʁə sε vivʁə… vivʁə sεt- εme…
εme sε sufʁiʁ… sufʁiʁ sε muʁiʁ…
alɔʁ puʁkwa vivʁə ? ? ?
ʒε tu sof twa, dɔ̃k ʒə nε ʁjɛ̃ kaʁ ty ε tu
puʁ kə vivə il fo kə ty mεmə
alɔʁ si ty nə mεmə pa ʒə nə pø pa vivʁə
lə fø a bəzwɛ̃ də bwaz- e mwa ʒε bəzwɛ̃ də twa
lamuʁ efasə lə tɑ̃ mε ʁjɛ̃ nefasə lamuʁ
la lɑ̃tεʁnə eklεʁə lə ʃəmɛ̃
mε səl tɔ̃ kœʁ ɡidə mε pa
ʒystə puʁ tə fεʁə suʁiʁ e ɑ̃sɔlεje ta ʒuʁne
a lɔʁlɔʒə də la tɑ̃dʁεsə mɔ̃n- amuʁ puʁ twa na ʒamεz- œ̃ səɡɔ̃də də ʁətaʁ
si ty mεmə kɔmə ʒə tεmə, nə nu sepaʁəʁa kə la mɔʁ εllə məmə
la məzyʁə də lamuʁ sε dεme sɑ̃ məzyʁə
ʒə nə vø ni kado ni flœʁ
mε sɛ̃pləmɑ̃ lə dɔ̃ də tɔ̃ kœʁ