Poème-France.com

Poeme : Pour Toute Cette Douleur Non-MéritéePour Toute Cette Douleur Non-Méritée

Quand je me regarde dans le miroir,
Je ne vois que la douleur,
Mutilé et détruit, un corps,
J’y vois a peine un cœur

Toutes ces paroles dans ma tete
Qui ont faites de moi un si malheureux etre
Je les entends encore me parler
Comme si je n’étais qu’une deumeurée

Je me rappelles de chacunes de ses fois
Ou je devais sortir et me rendre dans cette salle
Ou il fesait si froid
Et je pleurais a en avoir mal

Toutes ces larmes que je ne devais pas verser,
A cause de cette enfance que l’on m’a arraché
Pourquoi la vie est-elle si noire ?
Je l’aurais aimé mais j’ai perdu espoir

Je n’ai meme pas appris a aimer
Le bonheur me semble si loin,
Si impossible a retrouver
Dans ce monde qui n’est pas saint…
*shadow*

PostScriptum

Douleur infame
Torture mon ame. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə mə ʁəɡaʁdə dɑ̃ lə miʁwaʁ,
ʒə nə vwa kə la dulœʁ,
mytile e detʁɥi, œ̃ kɔʁ,
ʒi vwaz- a pεnə œ̃ kœʁ

tutə sε paʁɔlə dɑ̃ ma tətə
ki ɔ̃ fεtə də mwa œ̃ si maləʁøz- εtʁə
ʒə lεz- ɑ̃tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə mə paʁle
kɔmə si ʒə netε kynə døməʁe

ʒə mə ʁapεllə də ʃakynə də sε fwa
u ʒə dəvε sɔʁtiʁ e mə ʁɑ̃dʁə dɑ̃ sεtə salə
u il fəzε si fʁwa
e ʒə pləʁεz- a ɑ̃n- avwaʁ mal

tutə sε laʁmə- kə ʒə nə dəvε pa vεʁse,
a kozə də sεtə ɑ̃fɑ̃sə kə lɔ̃ ma aʁaʃe
puʁkwa la vi εt- εllə si nwaʁə ?
ʒə loʁεz- εme mε ʒε pεʁdy εspwaʁ

ʒə nε məmə pa apʁiz- a εme
lə bɔnœʁ mə sɑ̃blə si lwɛ̃,
si ɛ̃pɔsiblə a ʁətʁuve
dɑ̃ sə mɔ̃də ki nε pa sɛ̃…