Poeme : Moi Qui Ne Suis Pas Normale

Moi Qui Ne Suis Pas Normale

Je sais qu’il y a en moi
Quelque chose d’anormal,
Un certain désir sale
Qui écorche ce corps que tu vois

Une soif sadique de sensation surnaturelles
Qui déchire mon ame comme un vampire exposé au soleil
Ma nature n’est pas commune
Car mon corps ne se réveille qu’au levé de la lune

Lorsque mes levres s’ouvrent sans meme pousser de sons,
Que mes cicatrices s’ouvrent aussi et me donnent du plaisir a leur facon,
Alors je ne reconnais plus la douleur,
Elle se change en plaisir meme si je pleure

Et si je sens mon cœur se serrer
Comme quand je sais que je ne suis pas celle
Comme quand tu me dis que tu m’aimes et que je suis exceptionelle
Quand je sais que tu ne me dit pas la vérité,

C’est que j’ai atteinds le terrible but fixé,
Souffrir a en faire du bien, me violenter
Je ressent ce plaisir comme sensuel de sentir mon corps se déchirer
Tout comme mon ame, qui l’est depuis une éternité

Et si mes levres ont touchées aux portes de la mort, sans y tomber,
Pas assez pour sombrer, seulement pour le plaisir et le mal d’y gouter
C’est parce que mon ame, froide et détruite par le temps
Qui aire toujours dans le monde des morts pourtant vivants

Mais n’essayez pas de me comprendre,
De vouloir savoir, a vous en casser le crane
Car vous perdez votre temps a me parler,
Vous ne savez meme pas quand je vais tomber

Je suis instable, je peux partir au moindre moment
Alors ne vous attachez pas a moi,
Vous m’oublirez avec le temps…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Moi Qui Ne Suis Pas Normale

  je=sais=quil=y=a=en=moi 7
  quel=que=cho=se=da=nor=mal 7
  un=cer=tain=dé=sir=sa=le 7
  qui=é=cor=che=ce=corps=que=tu=vois 9

  une=soif=sa=di=que=de=sen=sa=ti=on=sur=na=tu=relles 14
  qui=dé=chire=mon=a=me=com=meun=vam=pi=re=ex=po=sé=au=so=leil 17
  ma=na=tu=re=nest=pas=com=mu=ne 9
  car=mon=corps=ne=se=ré=vei=lle=quau=le=vé=de=la=lune 14

  lors=que=mes=le=vres=sou=vrent=sans=me=me=pous=ser=de=sons 14
  que=mes=ci=ca=trices=sou=vrent=aus=si=et=me=don=nent=du=plai=sir=a=leur=fa=con 20
  a=lors=je=ne=re=con=nais=plus=la=dou=leur 11
  el=le=se=chan=ge=en=plai=sir=me=me=si=je=pleu=re 14

  et=si=je=sens=mon=cœur=se=ser=rer 9
  com=me=quand=je=sais=que=je=ne=suis=pas=celle 11
  comme=quand=tu=me=dis=que=tu=mai=mes=et=que=je=suis=ex=cep=tio=nelle 17
  quand=je=sais=que=tu=ne=me=dit=pas=la=vé=ri=té 13

  cest=que=jai=at=teinds=le=ter=ri=ble=but=fixé 11
  souf=frir=a=en=fai=re=du=bien=me=vi=o=len=ter 13
  je=res=sent=ce=plai=sir=comme=sen=suel=de=sen=tir=mon=corps=se=dé=chi=rer 18
  tout=comme=mon=a=me=qui=lest=de=puis=u=neé=ter=ni=té 14

  et=si=mes=le=vres=ont=tou=chées=aux=portes=de=la=mort=sans=y=tom=ber 17
  pas=as=sez=pour=som=brer=seule=ment=pour=le=plai=sir=et=le=mal=dy=gou=ter 18
  cest=par=ce=que=mon=ame=froi=deet=dé=trui=te=par=le=temps 14
  qui=aire=tou=jours=dans=le=mon=de=des=morts=pour=tant=vi=vants 14

  mais=nes=sayez=pas=de=me=com=pren=dre 9
  de=vou=loir=sa=voir=a=vous=en=cas=ser=le=cra=ne 13
  car=vous=per=dez=vo=tre=temps=a=me=par=ler 11
  vous=ne=sa=vez=me=me=pas=quand=je=vais=tom=ber 12

  je=suis=ins=ta=ble=je=peux=par=tir=au=moin=dre=mo=ment 14
  a=lors=ne=vous=at=ta=chez=pas=a=moi 10
  vous=mou=bli=rez=a=vec=le=temps 8
 • Phonétique : Moi Qui Ne Suis Pas Normale

  ʒə sε kil i a ɑ̃ mwa
  kεlkə ʃozə danɔʁmal,
  œ̃ sεʁtɛ̃ deziʁ salə
  ki ekɔʁʃə sə kɔʁ kə ty vwa

  ynə swaf sadikə də sɑ̃sasjɔ̃ syʁnatyʁεllə
  ki deʃiʁə mɔ̃n- amə kɔmə œ̃ vɑ̃piʁə εkspoze o sɔlεj
  ma natyʁə nε pa kɔmynə
  kaʁ mɔ̃ kɔʁ nə sə ʁevεjə ko ləve də la lynə

  lɔʁskə mε ləvʁə- suvʁe sɑ̃ məmə puse də sɔ̃,
  kə mε sikatʁisə suvʁe osi e mə dɔne dy plεziʁ a lœʁ fakɔ̃,
  alɔʁ ʒə nə ʁəkɔnε plys la dulœʁ,
  εllə sə ʃɑ̃ʒə ɑ̃ plεziʁ məmə si ʒə plœʁə

  e si ʒə sɑ̃s mɔ̃ kœʁ sə seʁe
  kɔmə kɑ̃ ʒə sε kə ʒə nə sɥi pa sεllə
  kɔmə kɑ̃ ty mə di kə ty mεməz- e kə ʒə sɥiz- εksεpsjɔnεllə
  kɑ̃ ʒə sε kə ty nə mə di pa la veʁite,

  sε kə ʒε atɛ̃d lə teʁiblə byt fikse,
  sufʁiʁ a ɑ̃ fεʁə dy bjɛ̃, mə vjɔlɑ̃te
  ʒə ʁəse sə plεziʁ kɔmə sɑ̃sɥεl də sɑ̃tiʁ mɔ̃ kɔʁ sə deʃiʁe
  tu kɔmə mɔ̃n- amə, ki lε dəpɥiz- ynə etεʁnite

  e si mε ləvʁəz- ɔ̃ tuʃez- o pɔʁtə- də la mɔʁ, sɑ̃z- i tɔ̃be,
  pa ase puʁ sɔ̃bʁe, sələmɑ̃ puʁ lə plεziʁ e lə mal di ɡute
  sε paʁsə kə mɔ̃n- amə, fʁwadə e detʁɥitə paʁ lə tɑ̃
  ki εʁə tuʒuʁ dɑ̃ lə mɔ̃də dε mɔʁ puʁtɑ̃ vivɑ̃

  mε nesεje pa də mə kɔ̃pʁɑ̃dʁə,
  də vulwaʁ savwaʁ, a vuz- ɑ̃ kase lə kʁanə
  kaʁ vu pεʁde vɔtʁə tɑ̃z- a mə paʁle,
  vu nə save məmə pa kɑ̃ ʒə vε tɔ̃be

  ʒə sɥiz- ɛ̃stablə, ʒə pø paʁtiʁ o mwɛ̃dʁə mɔmɑ̃
  alɔʁ nə vuz- ataʃe pa a mwa,
  vu mubliʁez- avεk lə tɑ̃…
 • Syllabes Phonétique : Moi Qui Ne Suis Pas Normale

  ʒə=sε=kil=i=a=ɑ̃=mwa 7
  kεl=kə=ʃo=zə=da=nɔʁ=mal 7
  œ̃=sεʁ=tɛ̃=de=ziʁ=sa=lə 7
  ki=e=kɔʁ=ʃə=sə=kɔʁ=kə=ty=vwa 9

  ynə=swaf=sa=di=kə=də=sɑ̃=sa=sjɔ̃=syʁ=na=ty=ʁεl=lə 14
  ki=de=ʃiʁə=mɔ̃=na=mə=kɔ=məœ̃=vɑ̃=pi=ʁə=εk=spo=ze=o=sɔ=lεj 17
  ma=na=ty=ʁə=nε=pa=kɔ=my=nə 9
  kaʁ=mɔ̃=kɔʁ=nə=sə=ʁe=vε=jə=ko=lə=ve=də=la=lynə 14

  lɔʁ=skə=mε=lə=vʁə=su=vʁe=sɑ̃=mə=mə=pu=se=də=sɔ̃ 14
  kə=mε=si=ka=tʁisə=su=vʁe=o=si=e=mə=dɔ=ne=dy=plε=ziʁ=a=lœʁ=fa=kɔ̃ 20
  a=lɔʁ=ʒə=nə=ʁə=kɔ=nε=plys=la=du=lœ=ʁə 12
  εl=lə=sə=ʃɑ̃=ʒə=ɑ̃=plε=ziʁ=mə=mə=si=ʒə=plœ=ʁə 14

  e=si=ʒə=sɑ̃s=mɔ̃=kœ=ʁə=sə=se=ʁe 10
  kɔ=mə=kɑ̃=ʒə=sε=kə=ʒə=nə=sɥi=pa=sεl=lə 12
  kɔmə=kɑ̃=ty=mə=di=kə=ty=mε=mə=ze=kə=ʒə=sɥi=zεk=sεp=sjɔ=nεllə 17
  kɑ̃=ʒə=sε=kə=ty=nə=mə=di=pa=la=ve=ʁi=te 13

  sε=kə=ʒε=a=tɛ̃d=lə=te=ʁi=blə=byt=fik=se 12
  su=fʁiʁ=a=ɑ̃=fε=ʁə=dy=bj=ɛ̃=mə=vjɔ=lɑ̃=te 13
  ʒə=ʁə=se=sə=plε=ziʁ=kɔmə=sɑ̃s=ɥεl=də=sɑ̃=tiʁ=mɔ̃=kɔʁ=sə=de=ʃi=ʁe 18
  tu=kɔmə=mɔ̃=na=mə=ki=lε=dəp=ɥi=zy=nəe=tεʁ=ni=te 14

  e=si=mεlə=vʁə=zɔ̃=tu=ʃe=zo=pɔʁ=tə=də=la=mɔʁ=sɑ̃=zi=tɔ̃=be 17
  pa=ase=puʁ=sɔ̃=bʁe=sə=lə=mɑ̃=puʁ=lə=plε=ziʁ=e=lə=mal=di=ɡu=te 18
  sε=paʁsə=kə=mɔ̃=na=mə=fʁwa=dəe=det=ʁɥi=tə=paʁ=lə=tɑ̃ 14
  ki=εʁə=tu=ʒuʁ=dɑ̃=lə=mɔ̃=də=dε=mɔʁ=puʁ=tɑ̃=vi=vɑ̃ 14

  mε=ne=sε=j=e=pa=də=mə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə 11
  də=vu=lwaʁ=sa=vwaʁ=a=vu=zɑ̃=ka=se=lə=kʁa=nə 13
  kaʁ=vu=pεʁ=de=vɔ=tʁə=tɑ̃=za=mə=paʁ=le 11
  vu=nə=sa=ve=mə=mə=pa=kɑ̃=ʒə=vε=tɔ̃=be 12

  ʒə=sɥi=zɛ̃s=ta=blə=ʒə=pø=paʁ=tiʁ=o=mwɛ̃=dʁə=mɔ=mɑ̃ 14
  a=lɔʁ=nə=vu=za=ta=ʃe=pa=a=mwa 10
  vu=mu=bli=ʁe=za=vεk=lə=tɑ̃ 8

PostScriptum

Je suis folle… Et puis ! ? ! …

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/08/2005 20:59Lilouteee

amitié...
courage (f)

Poème Mutilation
Publié le 12/08/2005 14:15

L'écrit contient 285 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : *Shadow*

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs