Poème-France.com

Poeme : Toi, Simplement Toi ! ! ! ! ! ! ! !Toi, Simplement Toi ! ! ! ! ! ! ! !

Tu es parties il y a six mois…
J’ai cherché à reconstruire ma vie sans TOI…
Je me suis rendu compte que je n’y arriverais pas, car tu es tellement présente en Moi.
Je désire maintenant te retrouver…
Tu es bien plus qu’une femme à mes yeux

TU ES LA PERSONNE QUE J’AIME ! ! ! ! ! !

Pour TOI et tes jolis yeux… Je me jetterai sans peine, à corps perdu dans l’Ecriture…
Shadows Of Night

PostScriptum

JTM mon BB, mais si tu as du mal a te retrouver, je te pardonne…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε paʁtiz- il i a si- mwa…
ʒε ʃεʁʃe a ʁəkɔ̃stʁɥiʁə ma vi sɑ̃ twa…
ʒə mə sɥi ʁɑ̃dy kɔ̃tə kə ʒə ni aʁivəʁε pa, kaʁ ty ε tεllmɑ̃ pʁezɑ̃tə ɑ̃ mwa.
ʒə deziʁə mɛ̃tənɑ̃ tə ʁətʁuve…
ty ε bjɛ̃ plys kynə famə a mεz- iø

ty ε la pεʁsɔnə kə ʒεmə ! ! !

puʁ twa e tε ʒɔliz- iø… ʒə mə ʒεtəʁε sɑ̃ pεnə, a kɔʁ pεʁdy dɑ̃ lεkʁityʁə…