Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur A Été Brisé…Mon Coeur A Été Brisé…

Tu as brisé mon cœur, car tu connaissais le bonheur avec un autre, je ne prennais plus de tes nouvelles, car cela me brisais encore et encore…
J’ai cherché a me sacrifier pour ne plus souffrir… C’est alors que l’écriture m’a permis de transcrire…
Mes sentiments… pour TOI…
Tes lettres m’ont prouvé que j’étais encore présent dans ton cœur…
Je ne regrettes qu’une chose mon BéBé,
C’est d’avoir chercher à mettre fin à mes jours, alors que tu m’aimais…
Je sens au fond de TOI une peur… tu as peur que je te fasse ce que tu m’a fait ? ? ?
Ne crains rien… je n’ai pas de rencœur vis-a-vis de ton acte…
J’aimerais pouvoir reconstruire mes rêves avec TOI…
TON AMOUR EST LA SEULE CHOSE QUI COMPTE POUR MOI…
JTM mon BB,
Spyke…
Shadows Of Night

PostScriptum

ne pas se fier au titre… : )


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a bʁize mɔ̃ kœʁ, kaʁ ty kɔnεsε lə bɔnœʁ avεk œ̃n- otʁə, ʒə nə pʁεnε plys də tε nuvεllə, kaʁ səla mə bʁizεz- ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə…
ʒε ʃεʁʃe a mə sakʁifje puʁ nə plys sufʁiʁ… sεt- alɔʁ kə lekʁityʁə ma pεʁmi də tʁɑ̃skʁiʁə…
mε sɑ̃timɑ̃… puʁ twa…
tε lεtʁə- mɔ̃ pʁuve kə ʒetεz- ɑ̃kɔʁə pʁezɑ̃ dɑ̃ tɔ̃ kœʁ…
ʒə nə ʁəɡʁεtə kynə ʃozə mɔ̃ bebe,
sε davwaʁ ʃεʁʃe a mεtʁə fɛ̃ a mε ʒuʁ, alɔʁ kə ty mεmε…
ʒə sɑ̃sz- o fɔ̃ də twa ynə pœʁ… ty a pœʁ kə ʒə tə fasə sə kə ty ma fε ? ? ?
nə kʁɛ̃ ʁjɛ̃… ʒə nε pa də ʁɑ̃kœʁ vis a vis də tɔ̃n- aktə…
ʒεməʁε puvwaʁ ʁəkɔ̃stʁɥiʁə mε ʁεvəz- avεk twa…
tɔ̃n- amuʁ ε la sələ ʃozə ki kɔ̃tə puʁ mwa…
ʒi te εm mɔ̃ be be,
spikə…