Poème-France.com

Poeme : Un Amour LoinUn Amour Loin

L’amour
Tu n’est pas la
Tu me manque
Tu es si loin de moi
L’amour est-ce possible sans être près de toi
Tant de kilomètre
Tant de pas que je ferai pour te rejouindre
De si loin pense tu à moi
Ou t’amuse tu sans moi
M’attend tu
Même si loin je te sans près de moi
Quand tu es avec moi et que tu parles à d’autre fille
Si je suis jalouse
Ses bien parce que
Je t’aime
Et se que je ressent pour toi
Est si fort que je ne peux m’empêcher de t’aimer ou de t’embrasser
De me serrer contre toi
Je me sans si bien avec toi
Tu me manqe
Revien moi
Shan

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lamuʁ
ty nε pa la
ty mə mɑ̃kə
ty ε si lwɛ̃ də mwa
lamuʁ ε sə pɔsiblə sɑ̃z- εtʁə pʁε də twa
tɑ̃ də kilɔmεtʁə
tɑ̃ də pa kə ʒə fəʁε puʁ tə ʁəʒuɛ̃dʁə
də si lwɛ̃ pɑ̃sə ty a mwa
u tamyzə ty sɑ̃ mwa
matɑ̃ ty
mεmə si lwɛ̃ ʒə tə sɑ̃ pʁε də mwa
kɑ̃ ty ε avεk mwa e kə ty paʁləz- a dotʁə fijə
si ʒə sɥi ʒaluzə
sε bjɛ̃ paʁsə kə
ʒə tεmə
e sə kə ʒə ʁəse puʁ twa
ε si fɔʁ kə ʒə nə pø mɑ̃pεʃe də tεme u də tɑ̃bʁase
də mə seʁe kɔ̃tʁə twa
ʒə mə sɑ̃ si bjɛ̃ avεk twa
ty mə mɑ̃kə
ʁəvjɛ̃ mwa