Poeme : La Peur De Te Perdre

La Peur De Te Perdre

De jours en jours
J’ai de la peine
J’aimerais que tout sois comme avant
Que tu revienne avec moi
Que tu me dise je m’excuse
Que tout s’arange et qu’on recommence
Comme le premier jours ou on avait tant de plaisir
Dans les moments les plus merveilleux et crampant
Jusqu’a ce que une personne prenne ton ame et ta gentillesse
Tu t’ennalas comme une fille qui oublais son passé
Parce que tu croyait avoir trouver mieux
Tu suivait les autres, tu parlais mais tu ne pensais plus
Tu me laissais seule
Tu ne t’occupait plus de ce que je fesais, tu ne me regardais plus comme si je serais
Invisible a tes yeux
Je croyais que tu m’avait complètement oublier
Je le pensais
Et je me sentais seule
Sans toi
Je ne pensais pas que de te perdre me ferais tant de mal
De peine et de culpabilité
Je ne pensais jamais dire que…
Je devais t’oublier. .
C’étais facile de le dire mais de le faire étais plus compliquer
Tu étais ma meileure amie et… tu les toujours je pensais etre capable de t’oublier
Mais je me trompais…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Peur De Te Perdre

  de=jours=en=jours 4
  jai=de=la=peine 4
  jaime=rais=que=tout=sois=com=mea=vant 8
  que=tu=re=vien=ne=a=vec=moi 8
  que=tu=me=di=se=je=mex=cuse 8
  que=tout=sa=rangeet=quon=re=com=mence 8
  comme=le=pre=mier=jours=ou=on=a=vait=tant=de=plai=sir 13
  dans=les=moments=les=plus=mer=veilleux=et=cram=pant 10
  jus=qua=ce=queune=per=son=ne=pren=ne=ton=a=me=et=ta=gen=tillesse 16
  tu=ten=na=las=commeune=fille=qui=ou=blais=son=pas=sé 12
  par=ce=que=tu=cro=yait=a=voir=trou=ver=mieux 11
  tu=sui=vait=les=autres=tu=par=lais=mais=tu=ne=pen=sais=plus 14
  tu=me=lais=sais=seu=le 6
  tu=ne=toc=cu=pait=plus=de=ce=que=je=fe=sais=tu=ne=me=re=gar=dais=plus=comme=si=je=se=rais 24
  in=vi=si=ble=a=tes=y=eux 8
  je=cro=yais=que=tu=ma=vait=com=plète=ment=ou=blier 12
  je=le=pen=sais 4
  et=je=me=sen=tais=seu=le 7
  sans=toi 2
  je=ne=pen=sais=pas=que=de=te=perdre=me=fe=rais=tant=de=mal 15
  de=peineet=de=cul=pa=bi=li=té 8
  je=ne=pen=sais=ja=mais=dire=que 8
  je=de=vais=tou=bli=er 6
  cé=tais=fa=cile=de=le=di=re=mais=de=le=fai=reé=tais=plus=com=pli=quer 18
  tu=é=tais=ma=mei=leurea=mie=et=tu=les=tou=jours=je=pen=sais=e=tre=ca=pa=ble=de=tou=blier 23
  mais=je=me=trom=pais 5
 • Phonétique : La Peur De Te Perdre

  də ʒuʁz- ɑ̃ ʒuʁ
  ʒε də la pεnə
  ʒεməʁε kə tu swa kɔmə avɑ̃
  kə ty ʁəvjεnə avεk mwa
  kə ty mə dizə ʒə mεkskyzə
  kə tu saʁɑ̃ʒə e kɔ̃ ʁəkɔmɑ̃sə
  kɔmə lə pʁəmje ʒuʁz- u ɔ̃n- avε tɑ̃ də plεziʁ
  dɑ̃ lε mɔmɑ̃ lε plys mεʁvεjøz- e kʁɑ̃pɑ̃
  ʒyska sə kə ynə pεʁsɔnə pʁεnə tɔ̃n- amə e ta ʒɑ̃tijεsə
  ty tεnala kɔmə ynə fijə ki ublε sɔ̃ pase
  paʁsə kə ty kʁwajε avwaʁ tʁuve mjø
  ty sɥivε lεz- otʁə, ty paʁlε mε ty nə pɑ̃sε plys
  ty mə lεsε sələ
  ty nə tɔkypε plys də sə kə ʒə fəzε, ty nə mə ʁəɡaʁdε plys kɔmə si ʒə səʁε
  ɛ̃viziblə a tεz- iø
  ʒə kʁwajε kə ty mavε kɔ̃plεtəmɑ̃ ublje
  ʒə lə pɑ̃sε
  e ʒə mə sɑ̃tε sələ
  sɑ̃ twa
  ʒə nə pɑ̃sε pa kə də tə pεʁdʁə mə fəʁε tɑ̃ də mal
  də pεnə e də kylpabilite
  ʒə nə pɑ̃sε ʒamε diʁə kə…
  ʒə dəvε tublje.
  setε fasilə də lə diʁə mε də lə fεʁə etε plys kɔ̃plike
  ty etε ma mεilœʁə ami e… ty lε tuʒuʁ ʒə pɑ̃sεz- εtʁə kapablə də tublje
  mε ʒə mə tʁɔ̃pε…
 • Syllabes Phonétique : La Peur De Te Perdre

  də=ʒuʁ=zɑ̃=ʒuʁ 4
  ʒε=də=la=pεnə 4
  ʒεmə=ʁε=kə=tu=swa=kɔ=məa=vɑ̃ 8
  kə=tyʁə=vjε=nəa=vεk=mwa 6
  kə=ty=mə=di=zə=ʒə=mεk=skyzə 8
  kə=tu=sa=ʁɑ̃ʒə=e=kɔ̃=ʁə=kɔmɑ̃sə 8
  kɔmə=lə=pʁə=mje=ʒuʁ=zu=ɔ̃=na=vε=tɑ̃=də=plε=ziʁ 13
  dɑ̃=lε=mɔ=mɑ̃=lε=plys=mεʁ=vε=jø=ze=kʁɑ̃=pɑ̃ 12
  ʒys=kasə=kəy=nə=pεʁ=sɔ=nə=pʁε=nə=tɔ̃=na=mə=e=ta=ʒɑ̃=ti=jεsə 17
  ty=tε=na=la=kɔməy=nə=fi=jə=ki=u=blε=sɔ̃=pase 13
  paʁsə=kə=ty=kʁwa=jε=a=vwaʁ=tʁu=ve=mjø 10
  ty=sɥi=vε=lε=zotʁə=ty=paʁ=lε=mε=ty=nə=pɑ̃=sε=plys 14
  ty=mə=lε=sε=sə=lə 6
  tynə=tɔ=ky=pε=plys=də=sə=kə=ʒə=fə=zε=ty=nə=mə=ʁə=ɡaʁ=dε=plys=kɔ=mə=si=ʒə=sə=ʁε 24
  ɛ̃=vi=zi=blə=a=tε=zi=ø 8
  ʒə=kʁwa=jεkə=ty=ma=vε=kɔ̃=plε=tə=mɑ̃=u=blje 12
  ʒə=lə=pɑ̃=sε 4
  e=ʒə=mə=sɑ̃=tε=sə=lə 7
  sɑ̃=twa 2
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=pakə=də=tə=pεʁ=dʁə=mə=fə=ʁε=tɑ̃=də=mal 15
  də=pεnəe=də=kyl=pa=bi=li=te 8
  ʒə=nə=pɑ̃=sε=ʒa=mε=diʁə=kə 8
  ʒə=də=vε=tu=blj=e 6
  se=tε=fa=silə=də=lə=di=ʁə=mε=də=lə=fε=ʁəe=tε=plys=kɔ̃=pli=ke 18
  ty=e=tε=ma=mε=i=lœ=ʁəa=mi=e=ty=lε=tu=ʒuʁʒə=pɑ̃=sε=zε=tʁə=ka=pa=blə=də=tu=blje 24
  mε=ʒə=mə=tʁɔ̃=pε 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
30/11/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/08/2004 00:00

L'écrit contient 200 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Shan