Poème-France.com

Poeme : Pour ?Pour ?

Ami
Pour mettre fin a ton chagrin
Un petit mot pas doux mais serein
Que tu pourras lire sans voisin
Garder au fond de ton cœur écrin
Rien que pour toi copain copain
Qui t’aide a poursuivre ton chemin
En regardant les moulins
Et éviter les piques des oursins
Lorsque tu te désarticuleras tel un pantin
N’oublies jamais que dans le besoin
Même si on a tous un destin
Moi j’aurais toujours un coin de jardin
A l’abri des monstres et des requins
Pour d’éventuel lendemains
Qui se devrais peut être vilains
Ou si quelque faits anodins
Te mettrais sur le déclin
Ici il y aura a perpétuité un festin
En souvenir de dialogue parfois coquins
Dans nos nuit ou l’on était les plus malins
C’est pourquoi accepte cette main
Qui pour toi sera tendue sans fin
Afin que toujours tu sois bien
A toi mon petit prince qui m’est loin
Dont je suis l’ange gardien
Sheron

PostScriptum

a celui qui se reconnaîtra ! ! ! ou ceux ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ami
puʁ mεtʁə fɛ̃ a tɔ̃ ʃaɡʁɛ̃
œ̃ pəti mo pa du mε səʁɛ̃
kə ty puʁʁa liʁə sɑ̃ vwazɛ̃
ɡaʁde o fɔ̃ də tɔ̃ kœʁ ekʁɛ̃
ʁjɛ̃ kə puʁ twa kɔpɛ̃ kɔpɛ̃
ki tεdə a puʁsɥivʁə tɔ̃ ʃəmɛ̃
ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lε mulɛ̃
e evite lε pik dεz- uʁsɛ̃
lɔʁskə ty tə dezaʁtikyləʁa tεl œ̃ pɑ̃tɛ̃
nubli ʒamε kə dɑ̃ lə bəzwɛ̃
mεmə si ɔ̃n- a tusz- œ̃ dεstɛ̃
mwa ʒoʁε tuʒuʁz- œ̃ kwɛ̃ də ʒaʁdɛ̃
a labʁi dε mɔ̃stʁəz- e dε ʁəkɛ̃
puʁ devɑ̃tɥεl lɑ̃dəmɛ̃
ki sə dəvʁε pø εtʁə vilɛ̃
u si kεlkə fεz- anɔdɛ̃
tə mεtʁε syʁ lə deklɛ̃
isi il i oʁa a pεʁpetɥite œ̃ fεstɛ̃
ɑ̃ suvəniʁ də djalɔɡ paʁfwa kɔkɛ̃
dɑ̃ no nɥi u lɔ̃n- etε lε plys malɛ̃
sε puʁkwa aksεptə sεtə mɛ̃
ki puʁ twa səʁa tɑ̃dɥ sɑ̃ fɛ̃
afɛ̃ kə tuʒuʁ ty swa bjɛ̃
a twa mɔ̃ pəti pʁɛ̃sə ki mε lwɛ̃
dɔ̃ ʒə sɥi lɑ̃ʒə ɡaʁdjɛ̃