Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Virgule

Poème Amour
Publié le 03/05/2004 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sheron

Virgule

Virgule je ne suis qu’une petite virgule
Au milieu de mots minuscule
Parmis lion, arbre et mandibule
De la pieuvre qui agite ses tentacules
En bout de phase préambule
Se faufilant entre le savon et sa bulle
Petit même pas un point noctambule
Non juste moi un peu ridicule
Pourtant flots de mots je véhicule
Moi jamais rien je n’annule
Me comparer à un simple module
Me promenant dans l’alphabet je macule
Baliverne que nenni je ne fabule
Peut être suis-je un peu crédule
Si une place ce libère je postule
Ok je ne suis pas du genre hercule
Mais je peux devenir crapule
Facile je change de formule
Ingère simplement quelques pilules
Et mon avenir alors bascule
En point d’interrogation mon corps j’ondule
Y a rien a voir on circule
Non non ce n’est pas encore le bon calcul
Et tous ces ? ! £ : * ") (bien trop de bidules
Tout compte fais je garde ma cellule
Je vais rester entre soleil et canicule
Qu’importe tous ceux que cela ne stimule
Moi je suis fière d’être une virgule
Même toute petite minuscule
 • Pieds Hyphénique: Virgule

  vir=gule=je=ne=suis=quu=ne=pe=ti=te=vir=gule 12
  au=mi=lieu=de=mots=mi=nus=cu=le 9
  par=mis=li=on=ar=bre=et=man=di=bu=le 11
  de=la=pieu=vre=qui=a=gi=te=ses=ten=ta=cules 12
  en=bout=de=pha=se=pré=am=bu=le 9
  se=fau=fi=lant=en=tre=le=sa=von=et=sa=bulle 12
  pe=tit=mê=me=pas=un=point=noc=tam=bu=le 11
  non=jus=te=moi=un=peu=ri=di=cu=le 10
  pour=tant=flots=de=mots=je=vé=hi=cu=le 10
  moi=ja=mais=rien=je=nan=nu=le 8
  me=com=pa=rer=à=un=sim=ple=mo=du=le 11
  me=pro=me=nant=dans=lal=pha=bet=je=ma=cu=le 12
  ba=li=ver=ne=que=nen=ni=je=ne=fa=bu=le 12
  peut=ê=tre=suis=je=un=peu=cré=du=le 10
  si=u=ne=pla=ce=ce=li=bè=re=je=pos=tule 12
  ok=je=ne=suis=pas=du=gen=re=her=cu=le 11
  mais=je=peux=de=ve=nir=cra=pu=le 9
  fa=ci=le=je=chan=ge=de=for=mu=le 10
  in=gè=re=sim=ple=ment=quel=ques=pi=lu=les 11
  et=mon=a=ve=nir=a=lors=bas=cu=le 10
  en=point=din=ter=ro=ga=ti=on=mon=corps=jon=dule 12
  y=a=rien=a=voir=on=cir=cu=le 9
  non=non=ce=nest=pas=en=co=re=le=bon=cal=cul 12
  et=tous=ces=livres=as=té=ris=que=guille=met=bien=trop=de=bi=dules 15
  tout=comp=te=fais=je=gar=de=ma=cel=lu=le 11
  je=vais=res=ter=en=tre=so=leil=et=ca=ni=cule 12
  quim=por=te=tous=ceux=que=ce=la=ne=sti=mu=le 12
  moi=je=suis=fiè=re=dê=tre=u=ne=vir=gu=le 12
  mê=me=tou=te=pe=ti=te=mi=nus=cu=le 11
 • Phonétique : Virgule

  viʁɡylə ʒə nə sɥi kynə pətitə viʁɡylə
  o miljø də mo minyskylə
  paʁmi ljɔ̃, aʁbʁə e mɑ̃dibylə
  də la pjəvʁə ki aʒitə sε tɑ̃takylə
  ɑ̃ bu də fazə pʁeɑ̃bylə
  sə fofilɑ̃ ɑ̃tʁə lə savɔ̃ e sa bylə
  pəti mεmə pa œ̃ pwɛ̃ nɔktɑ̃bylə
  nɔ̃ ʒystə mwa œ̃ pø ʁidikylə
  puʁtɑ̃ flo də mo ʒə veikylə
  mwa ʒamε ʁjɛ̃ ʒə nanylə
  mə kɔ̃paʁe a œ̃ sɛ̃plə mɔdylə
  mə pʁɔmənɑ̃ dɑ̃ lalfabε ʒə makylə
  balivεʁnə kə nεni ʒə nə fabylə
  pø εtʁə sɥi ʒə œ̃ pø kʁedylə
  si ynə plasə sə libεʁə ʒə pɔstylə
  oke ʒə nə sɥi pa dy ʒɑ̃ʁə εʁkylə
  mε ʒə pø dəvəniʁ kʁapylə
  fasilə ʒə ʃɑ̃ʒə də fɔʁmylə
  ɛ̃ʒεʁə sɛ̃pləmɑ̃ kεlk pilylə
  e mɔ̃n- avəniʁ alɔʁ baskylə
  ɑ̃ pwɛ̃ dɛ̃teʁɔɡasjɔ̃ mɔ̃ kɔʁ ʒɔ̃dylə
  i a ʁjɛ̃ a vwaʁ ɔ̃ siʁkylə
  nɔ̃ nɔ̃ sə nε pa ɑ̃kɔʁə lə bɔ̃ kalkyl
  e tus sε ? ! livʁə : asteʁiskə ɡjmət) (bjɛ̃ tʁo də bidylə
  tu kɔ̃tə fε ʒə ɡaʁdə ma sεllylə
  ʒə vε ʁεste ɑ̃tʁə sɔlεj e kanikylə
  kɛ̃pɔʁtə tus sø kə səla nə stimylə
  mwa ʒə sɥi fjεʁə dεtʁə ynə viʁɡylə
  mεmə tutə pətitə minyskylə
 • Pieds Phonétique : Virgule

  viʁ=ɡylə=ʒə=nə=sɥi=ky=nə=pə=ti=tə=viʁ=ɡylə 12
  o=mi=lj=ø=də=mo=mi=nys=ky=lə 10
  paʁ=mi=lj=ɔ̃=a=ʁbʁə=e=mɑ̃=di=by=lə 11
  də=la=pjə=vʁə=ki=a=ʒi=tə=sε=tɑ̃=ta=kylə 12
  ɑ̃=bu=də=fa=zə=pʁe=ɑ̃=by=lə 9
  sə=fo=fi=lɑ̃=ɑ̃=tʁə=lə=sa=vɔ̃=e=sa=bylə 12
  pə=ti=mε=mə=pa=œ̃=pwɛ̃=nɔk=tɑ̃=by=lə 11
  nɔ̃=ʒys=tə=mwa=œ̃=pø=ʁi=di=ky=lə 10
  puʁ=tɑ̃=flo=də=mo=ʒə=ve=i=ky=lə 10
  mwa=ʒa=mε=ʁj=ɛ̃=ʒə=na=ny=lə 9
  mə=kɔ̃=pa=ʁe=a=œ̃=sɛ̃=plə=mɔ=dy=lə 11
  mə=pʁɔ=mə=nɑ̃=dɑ̃=lal=fa=bε=ʒə=ma=ky=lə 12
  ba=li=vεʁ=nə=kə=nε=ni=ʒə=nə=fa=by=lə 12
  pø=ε=tʁə=sɥi=ʒə=œ̃=pø=kʁe=dy=lə 10
  si=y=nə=pla=sə=sə=li=bε=ʁə=ʒə=pɔs=tylə 12
  o=ke=ʒə=nə=sɥi=pa=dy=ʒɑ̃=ʁə=εʁ=ky=lə 12
  mε=ʒə=pø=də=və=niʁ=kʁa=py=lə 9
  fa=si=lə=ʒə=ʃɑ̃=ʒə=də=fɔʁ=my=lə 10
  ɛ̃=ʒε=ʁə=sɛ̃=plə=mɑ̃=kεl=kə=pi=ly=lə 11
  e=mɔ̃=na=və=niʁ=a=lɔʁ=bas=ky=lə 10
  ɑ̃=pwɛ̃=dɛ̃=te=ʁɔ=ɡa=sjɔ̃=mɔ̃=kɔʁ=ʒɔ̃=dy=lə 12
  i=a=ʁj=ɛ̃=a=vwaʁ=ɔ̃=siʁ=ky=lə 10
  nɔ̃=nɔ̃=sə=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=lə=bɔ̃=kal=kyl 12
  e=tus=sε=livʁə=as=te=ʁis=kə=ɡjmət=bjɛ̃=tʁo=də=bi=dylə 14
  tu=kɔ̃=tə=fε=ʒə=ɡaʁ=də=ma=sεl=ly=lə 11
  ʒə=vε=ʁεs=te=ɑ̃=tʁə=sɔ=lεj=e=ka=ni=kylə 12
  kɛ̃=pɔʁ=tə=tus=sø=kə=sə=la=nə=sti=my=lə 12
  mwa=ʒə=sɥi=fjε=ʁə=dε=tʁə=y=nə=viʁ=ɡy=lə 12
  mε=mə=tu=tə=pə=ti=tə=mi=nys=ky=lə 11

PostScriptum

Parcequ’un jour quelqu’un m’a dit. . . je ne suis qu’une toute petite virgule

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/05/2004 00:00Tifeufeu

une artiste dans le jeu des mots. . . . .
une petite virgule fait toute une phrase. . . . .
amitié. . . . . TIFEUFEU. . . . .

Auteur de Poésie
03/05/2004 00:00Pascal

une virgule qui as toute sont importance dans la phrase qu’est ma vie

Auteur de Poésie
03/05/2004 00:00Sheron

et tu vois tu en es ma source d’inspiration encore une fois

Auteur de Poésie
04/05/2004 00:00Malko Ducher

. . . Tout comme les multiples métaphores de ton texte séduisant,
Tu sembles avoir trouvé ta place dans le texte de nos vies. . .
Je t’en félicite. . .
Pour ce qui est du texte, j’avoue avoir été bluffé!! même s’il manque un peu de strophes, il est terriblement divertissant et. . . informatif de ta personne. . .
Ou comment se découvrir point par point, et se livrer à la virgule prés. . .
Chapeau bas!! (-)
il faudra que je le relise à plusieurs reprises. . . il y a bcp à apprendre me semble-t’il.
Amitiés.

Auteur de Poésie
04/05/2004 00:00Sheron

Merci devant un tel commentaire je m’incline. . . . . . .

Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Sydtama

continue franchement à écrire avec des virgules, tant qu’il n’y a pas de point final !
tes tt de meme trop forte, écrire un texte sur une virgule. . . jsuis fasciné !

Auteur de Poésie
07/07/2004 00:00Nemesis

Virgule, petite comme tu es mais coriace et perseverante, c’est vrai!