Poème-France.com

Poeme : San Francisco Pour VousSan Francisco Pour Vous

C’est un site bleu
Une page bien divine
On y viens de loin on ne paye pas
Ceux qui écrivent la ont jeter leur ancre
On se retrouve ensemble
Après des années de doutes
Et l’on viens s’asseoir derrière son écran
Tout le monde est là jusqu’à la nuit noir
Alors nos yeux s’embrument
Alors nos yeux s’allument
Dans nos lectures partageons nous
Pascal Malko, p’tite puce j’aime vous lire

Pays imaginaire
D’où s’envole tout nos rêves
On lira nohes de Sydtama
De Xander the dream sera les yeux noirs
Un autre arrivera
Pour nous léguer ces poèmes
Toutes sortes de tracas et l’amour est là
Dans le bleu du site on es déjà deux
Alors le voile se lève
Sur vous amis fidèle
Goutte de vie suprême
Tite fleur Poussin et Dorothée

C’est un site bleu
Fait de toutes nos mémoires
On y viens de loin on ne paye pas
Ceux qui écrivent là on jeter leur encre
Peuplé de gens charmants
De poèmes très touchants
Peuplée de lumière et peuplée d’espoir
Avec vous se site resteras debout
Sur la bannière toujours cliquer
Pour ici encore rêver
Merci a vous tous d’exister
Julie, Didine, et tout les autres…
Sheron

PostScriptum

A fredonner


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- œ̃ sitə blø
ynə paʒə bjɛ̃ divinə
ɔ̃n- i vjɛ̃ də lwɛ̃ ɔ̃ nə pεj pa
sø ki ekʁive la ɔ̃ ʒəte lœʁ ɑ̃kʁə
ɔ̃ sə ʁətʁuvə ɑ̃sɑ̃blə
apʁε dεz- ane də dutə
e lɔ̃ vjɛ̃ sasəwaʁ dəʁjεʁə sɔ̃n- ekʁɑ̃
tu lə mɔ̃də ε la ʒyska la nɥi nwaʁ
alɔʁ noz- iø sɑ̃bʁymɑ̃
alɔʁ noz- iø salymɑ̃
dɑ̃ no lεktyʁə paʁtaʒɔ̃ nu
paskal malko, ptitə pysə ʒεmə vu liʁə

pεiz- imaʒinεʁə
du sɑ̃vɔlə tu no ʁεvə
ɔ̃ liʁa nɔə də sidtama
də ksɑ̃de tə dʁəam səʁa lεz- iø nwaʁ
œ̃n- otʁə aʁivəʁa
puʁ nu leɡe sε pɔεmə
tutə sɔʁtə- də tʁakaz- e lamuʁ ε la
dɑ̃ lə blø dy sitə ɔ̃n- ε deʒa dø
alɔʁ lə vwalə sə lεvə
syʁ vuz- ami fidεlə
ɡutə də vi sypʁεmə
titə flœʁ pusɛ̃ e dɔʁɔte

sεt- œ̃ sitə blø
fε də tutə no memwaʁə
ɔ̃n- i vjɛ̃ də lwɛ̃ ɔ̃ nə pεj pa
sø ki ekʁive la ɔ̃ ʒəte lœʁ ɑ̃kʁə
pəple də ʒɑ̃ ʃaʁmɑ̃
də pɔεmə tʁε tuʃɑ̃
pəple də lymjεʁə e pəple dεspwaʁ
avεk vu sə sitə ʁεstəʁa dəbu
syʁ la banjεʁə tuʒuʁ klike
puʁ isi ɑ̃kɔʁə ʁεve
mεʁsi a vu tus dεɡziste
ʒyli, didinə, e tu lεz- otʁə…