Poème-France.com

Poeme : La Valeur De L’Amour



La Valeur De L’Amour

La Valeur de L’Amour

À quoi sert la richesse
Si l’Amour n’existe pas,
Car le prix d’une caresse
En argent se compte pas.

Et même les mots du cœur
Qui nous font tant de bien
Ont une grande valeur
En Amour, pas en argent.

Ainsi que tous les biens
Qu’on cherche dans notre vie,
À côté, ne valent rien,
Dans Amour ou d’un (e) Ami (e) .
Silva Fernando

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

la valœʁ də lamuʁ

a kwa sεʁ la ʁiʃεsə
si lamuʁ nεɡzistə pa,
kaʁ lə pʁi dynə kaʁεsə
ɑ̃n- aʁʒe sə kɔ̃tə pa.

e mεmə lε mo dy kœʁ
ki nu fɔ̃ tɑ̃ də bjɛ̃
ɔ̃ ynə ɡʁɑ̃də valœʁ
ɑ̃n- amuʁ, pa ɑ̃n- aʁʒe.

ɛ̃si kə tus lε bjɛ̃
kɔ̃ ʃεʁʃə dɑ̃ nɔtʁə vi,
a kote, nə valɑ̃ ʁjɛ̃,
dɑ̃z- amuʁ u dyn (ə) ami (ə) .