Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Avant De Partir

Poème Amour
Publié le 14/05/2004 00:00

L'écrit contient 90 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Silva Fernando

Avant De Partir

AVANT DE PARTIR

Si je n’entend pas ta colère ;
Si je n’écoute pas tes cris ;
Si je ’ suis pas comme un frère,
Je ne suis pas un ami !

Je veux être plus que ça ! …
(C’est encore à définir… )
Quelqu’un qui va être là,
Toujours près à soutenir…

Avant de partir loin
J’aimerais bien te dire :
Merci pour prendre ma main…
Montre moi ton sourire !

Quand je serai de retour
Je serai là, toujours là…
Tu mérite de l’amour
Et je serai là pour ça.
 • Pieds Hyphénique: Avant De Partir

  avant=de=par=tir 4

  si=je=nen=tend=pas=ta=co=lère 8
  si=je=né=cou=te=pas=tes=cris 8
  si=je=suis=pas=com=me=un=frère 8
  je=ne=suis=pas=un=a=mi 7

  je=veux=ê=tre=plus=que=ça 7
  cest=en=core=à=dé=fi=nir 8
  quel=quun=qui=va=ê=tre=là 7
  tou=jours=près=à=sou=te=nir 7

  avant=de=par=tir=loin 5
  jai=me=rais=bien=te=di=re 7
  mer=ci=pour=pren=dre=ma=main 7
  mon=tre=moi=ton=sou=ri=re 7

  quand=je=se=rai=de=re=tour 7
  je=se=rai=là=tou=jours=là 7
  tu=mé=ri=te=de=la=mour 7
  et=je=se=rai=là=pour=ça 7
 • Phonétique : Avant De Partir

  avɑ̃ də paʁtiʁ

  si ʒə nɑ̃tɑ̃ pa ta kɔlεʁə,
  si ʒə nekutə pa tε kʁi,
  si ʒəsɥi pa kɔmə œ̃ fʁεʁə,
  ʒə nə sɥi pa œ̃n- ami !

  ʒə vøz- εtʁə plys kə sa ! …
  (sεt- ɑ̃kɔʁə a definiʁ… )
  kεlkœ̃ ki va εtʁə la,
  tuʒuʁ pʁεz- a sutəniʁ…

  avɑ̃ də paʁtiʁ lwɛ̃
  ʒεməʁε bjɛ̃ tə diʁə :
  mεʁsi puʁ pʁɑ̃dʁə ma mɛ̃…
  mɔ̃tʁə mwa tɔ̃ suʁiʁə !

  kɑ̃ ʒə səʁε də ʁətuʁ
  ʒə səʁε la, tuʒuʁ la…
  ty meʁitə də lamuʁ
  e ʒə səʁε la puʁ sa.
 • Pieds Phonétique : Avant De Partir

  a=vɑ̃=də=paʁ=tiʁ 5

  si=ʒə=nɑ̃=tɑ̃=pa=ta=kɔ=lεʁə 8
  si=ʒə=ne=ku=tə=pa=tε=kʁi 8
  si=ʒəs=ɥi=pa=kɔ=mə=œ̃=fʁεʁə 8
  ʒə=nə=sɥi=pa=œ̃=na=mi 7

  ʒə=vø=zε=tʁə=plys=kə=sa 7
  sε=tɑ̃=kɔʁə=a=de=fi=niʁ 8
  kεl=kœ̃=ki=va=ε=tʁə=la 7
  tu=ʒuʁ=pʁε=za=su=tə=niʁ 7

  a=vɑ̃=də=paʁ=tiʁ=lwɛ̃ 6
  ʒε=mə=ʁε=bj=ɛ̃=tə=di=ʁə 8
  mεʁ=si=puʁ=pʁɑ̃=dʁə=ma=mɛ̃ 7
  mɔ̃=tʁə=mwa=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 7

  kɑ̃=ʒə=sə=ʁε=də=ʁə=tuʁ 7
  ʒə=sə=ʁε=la=tu=ʒuʁ=la 7
  ty=me=ʁi=tə=də=la=muʁ 7
  e=ʒə=sə=ʁε=la=puʁ=sa 7

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
14/05/2004 00:00José Azevedo

J’adore ton poème Fernando, j’attends le poème en portugais que tu m’as promis.
Amitiés
josé

Auteur de Poésie
14/05/2004 00:00(K)Maureen(K)

moi je suis portuguaise mai je le parle po!!!!