Poème-France.com

Poeme : Elle S’En VaElle S’En Va

ELLE S’EN VA

Tu t’en va
Loin de moi
Tistesse profonde…
Ce n’est qu’une étape
L’amour qui dérape,
Pas la fin du monde !

L’hirondelle est morte
Mais ça peu importe,
Le printemps est là…
D’autres vont venir
Je n’ai qu’à choisir,
Elles sont là pour ça.

Erreur de penser
Je peux pas aimer
Une autre que toi ;
Je suis sûr qu’un jour
Le jeu de l’amour
Mon cœur jouera

C’est une expérience,
Que nos différences
Me fassent choisir
Une autre hirondelle
Que n’ira pas, comme elle,
Facilement mourir.
Silva Fernando

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εllə sɑ̃ va

ty tɑ̃ va
lwɛ̃ də mwa
tistεsə pʁɔfɔ̃də…
sə nε kynə etapə
lamuʁ ki deʁapə,
pa la fɛ̃ dy mɔ̃də !

liʁɔ̃dεllə ε mɔʁtə
mε sa pø ɛ̃pɔʁtə,
lə pʁɛ̃tɑ̃z- ε la…
dotʁə- vɔ̃ vəniʁ
ʒə nε ka ʃwaziʁ,
εllə sɔ̃ la puʁ sa.

eʁœʁ də pɑ̃se
ʒə pø pa εme
ynə otʁə kə twa,
ʒə sɥi syʁ kœ̃ ʒuʁ
lə ʒø də lamuʁ
mɔ̃ kœʁ ʒuəʁa

sεt- ynə εkspeʁjɑ̃sə,
kə no difeʁɑ̃sə
mə fase ʃwaziʁ
ynə otʁə iʁɔ̃dεllə
kə niʁa pa, kɔmə εllə,
fasiləmɑ̃ muʁiʁ.