Poeme : Quel Monde…

Quel Monde…

QUEL MONDE…

Le monde est devenu trop complexe,
Il y a chaque fois plus de gens pour un emploi
L’amour souvent esclave d’argent et sexe,
Fraternité mourante, chacun pour soi.

Ceux qui nous gouvernent cherchent les votes
Au lieu de l’ordre entre patrons et syndicats ;
On sait qu’ils ne seront jamais des potes
Mais l’exagération des deux est toujours là.

Le peuple impuissant paye les frais
De l’incapacité des gouvernants
Qui ne le protège pas, presque jamais,
De l’envie des gros profits des commerçants.

Tout le monde veut avoir de l’argent facile,
Gagner le plus possible sans travailler,
Avoir beaucoup d’actions très, très fertiles,
Oubliant ceux que les plus-values vont les créer.

La planète Mars et quoi encore,
Aller plus loin pour des millions,
La pauvreté de l’homme on la ignore
Et tellement d’autre maux sans solution…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Quel Monde…

  quel=mon=de 3

  le=mon=de=est=de=ve=nu=trop=com=plexe 10
  il=y=a=cha=que=fois=plus=de=gens=pour=un=em=ploi 13
  la=mour=sou=vent=es=clave=dar=gent=et=sexe 10
  fra=ter=ni=té=mou=rante=cha=cun=pour=soi 10

  ceux=qui=nous=gou=ver=nent=cher=chent=les=votes 10
  au=lieu=de=lordreen=tre=pa=trons=et=syn=di=cats 11
  on=sait=quils=ne=se=ront=ja=mais=des=potes 10
  mais=lexa=gé=ra=tion=des=deux=est=tou=jours=là 11

  le=peu=ple=im=puis=sant=paye=les=frais 9
  de=lin=ca=pa=ci=té=des=gou=ver=nants 10
  qui=ne=le=pro=tège=pas=pres=que=ja=mais 10
  de=len=vie=des=gros=pro=fits=des=com=mer=çants 11

  tout=le=monde=veut=a=voir=de=lar=gent=fa=cile 11
  ga=gner=le=plus=pos=sible=sans=tra=vail=ler 10
  avoir=beau=coup=dac=tions=très=très=fer=ti=les 10
  ou=bliant=ceux=que=les=plus=va=lues=vont=les=créer 11

  la=pla=nè=te=mars=et=quoi=en=co=re 10
  al=ler=plus=loin=pour=des=mil=li=ons 9
  la=pauvre=té=de=lhom=me=on=la=i=gnore 10
  et=tel=le=ment=dautre=maux=sans=so=lu=tion 10
 • Phonétique : Quel Monde…

  kεl mɔ̃də…

  lə mɔ̃də ε dəvəny tʁo kɔ̃plεksə,
  il i a ʃakə fwa plys də ʒɑ̃ puʁ œ̃n- ɑ̃plwa
  lamuʁ suvɑ̃ εsklavə daʁʒe e sεksə,
  fʁatεʁnite muʁɑ̃tə, ʃakœ̃ puʁ swa.

  sø ki nu ɡuvεʁne ʃεʁʃe lε vɔtə
  o ljø də lɔʁdʁə ɑ̃tʁə patʁɔ̃z- e sɛ̃dika,
  ɔ̃ sε kil nə səʁɔ̃ ʒamε dε pɔtə
  mε lεɡzaʒeʁasjɔ̃ dε døz- ε tuʒuʁ la.

  lə pəplə ɛ̃pɥisɑ̃ pεj lε fʁε
  də lɛ̃kapasite dε ɡuvεʁnɑ̃
  ki nə lə pʁɔtεʒə pa, pʁεskə ʒamε,
  də lɑ̃vi dε ɡʁo pʁɔfi dε kɔmεʁsɑ̃.

  tu lə mɔ̃də vø avwaʁ də laʁʒe fasilə,
  ɡaɲe lə plys pɔsiblə sɑ̃ tʁavaje,
  avwaʁ boku daksjɔ̃ tʁε, tʁε fεʁtilə,
  ubljɑ̃ sø kə lε plys valɥ vɔ̃ lε kʁee.

  la planεtə maʁsz- e kwa ɑ̃kɔʁə,
  ale plys lwɛ̃ puʁ dε miljɔ̃,
  la povʁəte də lɔmə ɔ̃ la iɲɔʁə
  e tεllmɑ̃ dotʁə mo sɑ̃ sɔlysjɔ̃…
 • Syllabes Phonétique : Quel Monde…

  kεl=mɔ̃=də 3

  lə=mɔ̃=də=εdə=və=ny=tʁo=kɔ̃=plεk=sə 10
  il=i=a=ʃakə=fwa=plys=də=ʒɑ̃=puʁ=œ̃=nɑ̃=plwa 12
  la=muʁ=su=vɑ̃=εs=klavə=daʁ=ʒe=e=sεk=sə 11
  fʁa=tεʁ=ni=te=mu=ʁɑ̃tə=ʃa=kœ̃=puʁ=swa 10

  sø=ki=nu=ɡu=vεʁ=ne=ʃεʁ=ʃe=lε=vɔtə 10
  o=ljødə=lɔʁ=dʁəɑ̃tʁə=pa=tʁɔ̃=ze=sɛ̃=di=ka 10
  ɔ̃=sε=kil=nə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=dε=pɔtə 10
  mε=lεɡ=za=ʒe=ʁa=sjɔ̃=dε=dø=zε=tu=ʒuʁ=la 12

  lə=pə=plə=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=pεj=lε=fʁε 9
  də=lɛ̃=ka=pa=si=te=dε=ɡu=vεʁ=nɑ̃ 10
  ki=nə=lə=pʁɔ=tεʒə=pa=pʁεs=kə=ʒa=mε 10
  də=lɑ̃=vi=dε=ɡʁo=pʁɔ=fi=dε=kɔ=mεʁ=sɑ̃ 11

  tulə=mɔ̃=də=vø=a=vwaʁ=də=laʁ=ʒe=fasilə 10
  ɡa=ɲe=lə=plys=pɔ=siblə=sɑ̃=tʁa=va=je 10
  a=vwaʁ=bo=ku=dak=sjɔ̃=tʁε=tʁε=fεʁ=tilə 10
  u=bljɑ̃=søkə=lε=plys=valɥ=vɔ̃=lε=kʁe=e 10

  la=pla=nε=tə=maʁ=sze=kwa=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
  a=le=plys=lwɛ̃=puʁ=dε=mi=lj=ɔ̃ 9
  la=povʁə=te=də=lɔ=mə=ɔ̃=la=i=ɲɔʁə 10
  e=tεl=lmɑ̃=do=tʁə=mo=sɑ̃=sɔ=ly=sjɔ̃ 10

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/01/2005 00:00Rose_20312

oui c telemen vrai bravo kiss