Univers de poésie d'un auteur

Poème:Quel Monde…

Le Poème

QUEL MONDE…

Le monde est devenu trop complexe,
Il y a chaque fois plus de gens pour un emploi
L’amour souvent esclave d’argent et sexe,
Fraternité mourante, chacun pour soi.

Ceux qui nous gouvernent cherchent les votes
Au lieu de l’ordre entre patrons et syndicats ;
On sait qu’ils ne seront jamais des potes
Mais l’exagération des deux est toujours là.

Le peuple impuissant paye les frais
De l’incapacité des gouvernants
Qui ne le protège pas, presque jamais,
De l’envie des gros profits des commerçants.

Tout le monde veut avoir de l’argent facile,
Gagner le plus possible sans travailler,
Avoir beaucoup d’actions très, très fertiles,
Oubliant ceux que les plus-values vont les créer.

La planète Mars et quoi encore,
Aller plus loin pour des millions,
La pauvreté de l’homme on la ignore
Et tellement d’autre maux sans solution…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Silva Fernando

Poète Silva Fernando

Silva Fernando a publié sur le site 51 écrits. Silva Fernando est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Quel Monde…quel=mon=de 3

le=mon=de=est=de=ve=nu=trop=com=plexe 10
il=y=a=cha=que=fois=plus=de=gens=pour=un=em=ploi 13
la=mour=sou=vent=es=clave=dar=gent=et=sexe 10
fra=ter=ni=té=mou=rante=cha=cun=pour=soi 10

ceux=qui=nous=gou=ver=nent=cher=chent=les=votes 10
au=lieu=de=lordreen=tre=pa=trons=et=syn=di=cats 11
on=sait=quils=ne=se=ront=ja=mais=des=potes 10
mais=lexa=gé=ra=tion=des=deux=est=tou=jours=là 11

le=peu=ple=im=puis=sant=paye=les=frais 9
de=lin=ca=pa=ci=té=des=gou=ver=nants 10
qui=ne=le=pro=tège=pas=pres=que=ja=mais 10
de=len=vie=des=gros=pro=fits=des=com=mer=çants 11

tout=le=monde=veut=a=voir=de=lar=gent=fa=cile 11
ga=gner=le=plus=pos=sible=sans=tra=vail=ler 10
avoir=beau=coup=dac=tions=très=très=fer=ti=les 10
ou=bliant=ceux=que=les=plus=va=lues=vont=les=créer 11

la=pla=nè=te=mars=et=quoi=en=co=re 10
al=ler=plus=loin=pour=des=mil=li=ons 9
la=pauvre=té=de=lhom=me=on=la=i=gnore 10
et=tel=le=ment=dautre=maux=sans=so=lu=tion 10
Phonétique : Quel Monde…kεl mɔ̃də…

lə mɔ̃də ε dəvəny tʁo kɔ̃plεksə,
il i a ʃakə fwa plys də ʒɑ̃ puʁ œ̃n- ɑ̃plwa
lamuʁ suvɑ̃ εsklavə daʁʒe e sεksə,
fʁatεʁnite muʁɑ̃tə, ʃakœ̃ puʁ swa.

sø ki nu ɡuvεʁne ʃεʁʃe lε vɔtə
o ljø də lɔʁdʁə ɑ̃tʁə patʁɔ̃z- e sɛ̃dika,
ɔ̃ sε kil nə səʁɔ̃ ʒamε dε pɔtə
mε lεɡzaʒeʁasjɔ̃ dε døz- ε tuʒuʁ la.

lə pəplə ɛ̃pɥisɑ̃ pεj lε fʁε
də lɛ̃kapasite dε ɡuvεʁnɑ̃
ki nə lə pʁɔtεʒə pa, pʁεskə ʒamε,
də lɑ̃vi dε ɡʁo pʁɔfi dε kɔmεʁsɑ̃.

tu lə mɔ̃də vø avwaʁ də laʁʒe fasilə,
ɡaɲe lə plys pɔsiblə sɑ̃ tʁavaje,
avwaʁ boku daksjɔ̃ tʁε, tʁε fεʁtilə,
ubljɑ̃ sø kə lε plys valɥ vɔ̃ lε kʁee.

la planεtə maʁsz- e kwa ɑ̃kɔʁə,
ale plys lwɛ̃ puʁ dε miljɔ̃,
la povʁəte də lɔmə ɔ̃ la iɲɔʁə
e tεllmɑ̃ dotʁə mo sɑ̃ sɔlysjɔ̃…
Syllabes Phonétique : Quel Monde…kεl=mɔ̃=də 3

lə=mɔ̃=də=εdə=və=ny=tʁo=kɔ̃=plεk=sə 10
il=i=a=ʃakə=fwa=plys=də=ʒɑ̃=puʁ=œ̃=nɑ̃=plwa 12
la=muʁ=su=vɑ̃=εs=klavə=daʁ=ʒe=e=sεk=sə 11
fʁa=tεʁ=ni=te=mu=ʁɑ̃tə=ʃa=kœ̃=puʁ=swa 10

sø=ki=nu=ɡu=vεʁ=ne=ʃεʁ=ʃe=lε=vɔtə 10
o=ljødə=lɔʁ=dʁəɑ̃tʁə=pa=tʁɔ̃=ze=sɛ̃=di=ka 10
ɔ̃=sε=kil=nə=sə=ʁɔ̃=ʒa=mε=dε=pɔtə 10
mε=lεɡ=za=ʒe=ʁa=sjɔ̃=dε=dø=zε=tu=ʒuʁ=la 12

lə=pə=plə=ɛ̃p=ɥi=sɑ̃=pεj=lε=fʁε 9
də=lɛ̃=ka=pa=si=te=dε=ɡu=vεʁ=nɑ̃ 10
ki=nə=lə=pʁɔ=tεʒə=pa=pʁεs=kə=ʒa=mε 10
də=lɑ̃=vi=dε=ɡʁo=pʁɔ=fi=dε=kɔ=mεʁ=sɑ̃ 11

tulə=mɔ̃=də=vø=a=vwaʁ=də=laʁ=ʒe=fasilə 10
ɡa=ɲe=lə=plys=pɔ=siblə=sɑ̃=tʁa=va=je 10
a=vwaʁ=bo=ku=dak=sjɔ̃=tʁε=tʁε=fεʁ=tilə 10
u=bljɑ̃=søkə=lε=plys=valɥ=vɔ̃=lε=kʁe=e 10

la=pla=nε=tə=maʁ=sze=kwa=ɑ̃=kɔ=ʁə 10
a=le=plys=lwɛ̃=puʁ=dε=mi=lj=ɔ̃ 9
la=povʁə=te=də=lɔ=mə=ɔ̃=la=i=ɲɔʁə 10
e=tεl=lmɑ̃=do=tʁə=mo=sɑ̃=sɔ=ly=sjɔ̃ 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
20/01/2005 00:00Rose_20312

oui c telemen vrai bravo kiss

Poème Amour
Du 11/04/2004 00:00

L'écrit contient 149 mots qui sont répartis dans 6 strophes.