Poème-France.com

Chanson : Comme Tous Les HommesComme Tous Les Hommes

Je suis humain que je le veuille ou non, Comme tous j’ai rarement raison, J’ai ma philosophie encrer en moi, ce que personne ne m’enlèvera, je suis humain je vie et je meurt un jour je ne crois pas rester dans les mémoires pour toujours, je veux juste rester dans ton cœur, et cela jusqu’à ce que j’en meurt… Je suis humain que je le veuille ou non, Comme tous juste sur ce que je veux j’ai raison, J’ai tant de pensé et de rêve à réaliser, mais je sais que ce ne sont que des étoiles que je ne pourrais toucher, je suis humain j’aime à la folie et plus que tout, à la moindre approche ou plus toujours jaloux, je veux juste rester dans ta mémoire, jusqu’à ce qu’on se retrouve un soir… Comme tout les hommes j’ai peur que tout se finissent demain, Je sais pour toi ça peut paraître idiot mais je crains, Je crains que tu ne parte pour une autre personne, Mais tu sais que c’est pour toi que mon cœur résonne, J’ai mis tout l’amour que j’avais sur toi, pourvu que tu en prennes soin jusqu’à ce que je reçoit là, Comme tout les hommes je suis jaloux quand on t’approche de bien trop près, Je sais je ne peux t’interdire tes amis, et je sais tu ne le fait pas exprès, Mais vois de pars mes yeux ce que ça peut faire ressentir, Et tu sais que je veux rester avec toi jusqu’à en mourir. Je suis humain que je le veuille ou non, Comme beaucoup j’escalade un pont, qu’on peut traverser en marchant, Je fonce tête baissé droit devant, Je suis humain et j’ai tant de sentiment, Mais à toi je ne suis plus qu’un pantin à présent, je veux juste rester dans tes pensées, tant que l’on puisse continué de s’aimer… Je suis humain que je le veuille ou non, Comme la plus part je ne fait plus attention à tout ce qui pourrais me barrer ma route, Et continue tout droit même avec un doute, Je suis Steven et je t’aime plus que tout, Je sais je ne cesse de le répéter mais tu me rend tellement fou, je ne peux pensé qu’on puisse te dire les même chose que moi, mais bon, les hommes sont tous chacun sous leur loi… Comme tout les hommes j’ai peur que tout se finissent demain,
Je sais pour toi ça peut paraître idiot mais je crains,
Je crains que tu ne parte pour une autre personne,
Mais tu sais que c’est pour toi que mon cœur résonne,
J’ai mis tout l’amour que j’avais sur toi,
pourvu que tu en prennes soin jusqu’à ce que je reçoit là,
Comme tout les hommes je suis jaloux quand on t’approche de bien trop près,
Je sais je ne peux t’interdire tes amis, et je sais tu ne le fait pas exprès,
Mais vois de pars mes yeux ce que ça peut faire ressentir,
Et tu sais que je veux rester avec toi jusqu’à en mourir. Je suis humain que je le veuille ou non, Comme tous juste sur ce que je veux j’ai raison, J’ai ma philosophie encrer en moi, ce que personne ne m’enlèvera, Je suis Steven et je t’aime plus que tout, Je sais je ne cesse de le répéter mais tu me rend tellement fou, je veux juste rester dans tes pensées, jusqu’à ce qu’on puisse continué de s’aimer… Les hommes vivent de leur loi, On ne peut contre-dire leur choix. Comme tout les hommes j’ai peur que tout se finissent demain,
Je sais pour toi ça peut paraître idiot mais je crains,
Je crains que tu ne parte pour une autre personne,
Mais tu sais que c’est pour toi que mon cœur résonne,
J’ai mis tout l’amour que j’avais sur toi,
pourvu que tu en prennes soin jusqu’à ce que je reçoit là,
Comme tout les hommes je suis jaloux quand on t’approche de bien trop près,
Je sais je ne peux t’interdire tes amis, et je sais tu ne le fait pas exprès,
Mais vois de pars mes yeux ce que ça peut faire ressentir,
Et tu sais que je veux rester avec toi jusqu’à en mourir. Les hommes vivent de leur loi, On ne peut contre-dire leur choix.
Silverfang Wolfchant

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə sɥiz- ymɛ̃ kə ʒə lə vœjə u nɔ̃, kɔmə tus ʒε ʁaʁəmɑ̃ ʁεzɔ̃, ʒε ma filozɔfi ɑ̃kʁe ɑ̃ mwa, sə kə pεʁsɔnə nə mɑ̃lεvəʁa, ʒə sɥiz- ymɛ̃ ʒə vi e ʒə məʁ œ̃ ʒuʁ ʒə nə kʁwa pa ʁεste dɑ̃ lε memwaʁə puʁ tuʒuʁ, ʒə vø ʒystə ʁεste dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, e səla ʒyska sə kə ʒɑ̃ məʁ… ʒə sɥiz- ymɛ̃ kə ʒə lə vœjə u nɔ̃, kɔmə tus ʒystə syʁ sə kə ʒə vø ʒε ʁεzɔ̃, ʒε tɑ̃ də pɑ̃se e də ʁεvə a ʁealize, mε ʒə sε kə sə nə sɔ̃ kə dεz- etwalə kə ʒə nə puʁʁε tuʃe, ʒə sɥiz- ymɛ̃ ʒεmə a la fɔli e plys kə tu, a la mwɛ̃dʁə apʁoʃə u plys tuʒuʁ ʒalu, ʒə vø ʒystə ʁεste dɑ̃ ta memwaʁə, ʒyska sə kɔ̃ sə ʁətʁuvə œ̃ swaʁ… kɔmə tu lεz- ɔmə ʒε pœʁ kə tu sə finise dəmɛ̃, ʒə sε puʁ twa sa pø paʁεtʁə idjo mε ʒə kʁɛ̃, ʒə kʁɛ̃ kə ty nə paʁtə puʁ ynə otʁə pεʁsɔnə, mε ty sε kə sε puʁ twa kə mɔ̃ kœʁ ʁezɔnə, ʒε mi tu lamuʁ kə ʒavε syʁ twa, puʁvy kə ty ɑ̃ pʁεnə swɛ̃ ʒyska sə kə ʒə ʁəswa la, kɔmə tu lεz- ɔmə ʒə sɥi ʒalu kɑ̃t- ɔ̃ tapʁoʃə də bjɛ̃ tʁo pʁε, ʒə sε ʒə nə pø tɛ̃tεʁdiʁə tεz- ami, e ʒə sε ty nə lə fε pa εkspʁε, mε vwa də paʁ mεz- iø sə kə sa pø fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ, e ty sε kə ʒə vø ʁεste avεk twa ʒyska ɑ̃ muʁiʁ. ʒə sɥiz- ymɛ̃ kə ʒə lə vœjə u nɔ̃, kɔmə boku ʒεskaladə œ̃ pɔ̃, kɔ̃ pø tʁavεʁse ɑ̃ maʁʃɑ̃, ʒə fɔ̃sə tεtə bεse dʁwa dəvɑ̃, ʒə sɥiz- ymɛ̃ e ʒε tɑ̃ də sɑ̃timɑ̃, mεz- a twa ʒə nə sɥi plys kœ̃ pɑ̃tɛ̃ a pʁezɑ̃, ʒə vø ʒystə ʁεste dɑ̃ tε pɑ̃se, tɑ̃ kə lɔ̃ pɥisə kɔ̃tinye də sεme… ʒə sɥiz- ymɛ̃ kə ʒə lə vœjə u nɔ̃, kɔmə la plys paʁ ʒə nə fε plysz- atɑ̃sjɔ̃ a tu sə ki puʁʁε mə baʁe ma ʁutə, e kɔ̃tinɥ tu dʁwa mεmə avεk œ̃ dutə, ʒə sɥi stəvɛ̃ e ʒə tεmə plys kə tu, ʒə sε ʒə nə sεsə də lə ʁepete mε ty mə ʁɑ̃ tεllmɑ̃ fu, ʒə nə pø pɑ̃se kɔ̃ pɥisə tə diʁə lε mεmə ʃozə kə mwa, mε bɔ̃, lεz- ɔmə sɔ̃ tus ʃakœ̃ su lœʁ lwa… kɔmə tu lεz- ɔmə ʒε pœʁ kə tu sə finise dəmɛ̃,
ʒə sε puʁ twa sa pø paʁεtʁə idjo mε ʒə kʁɛ̃,
ʒə kʁɛ̃ kə ty nə paʁtə puʁ ynə otʁə pεʁsɔnə,
mε ty sε kə sε puʁ twa kə mɔ̃ kœʁ ʁezɔnə,
ʒε mi tu lamuʁ kə ʒavε syʁ twa,
puʁvy kə ty ɑ̃ pʁεnə swɛ̃ ʒyska sə kə ʒə ʁəswa la,
kɔmə tu lεz- ɔmə ʒə sɥi ʒalu kɑ̃t- ɔ̃ tapʁoʃə də bjɛ̃ tʁo pʁε,
ʒə sε ʒə nə pø tɛ̃tεʁdiʁə tεz- ami, e ʒə sε ty nə lə fε pa εkspʁε,
mε vwa də paʁ mεz- iø sə kə sa pø fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ,
e ty sε kə ʒə vø ʁεste avεk twa ʒyska ɑ̃ muʁiʁ. ʒə sɥiz- ymɛ̃ kə ʒə lə vœjə u nɔ̃, kɔmə tus ʒystə syʁ sə kə ʒə vø ʒε ʁεzɔ̃, ʒε ma filozɔfi ɑ̃kʁe ɑ̃ mwa, sə kə pεʁsɔnə nə mɑ̃lεvəʁa, ʒə sɥi stəvɛ̃ e ʒə tεmə plys kə tu, ʒə sε ʒə nə sεsə də lə ʁepete mε ty mə ʁɑ̃ tεllmɑ̃ fu, ʒə vø ʒystə ʁεste dɑ̃ tε pɑ̃se, ʒyska sə kɔ̃ pɥisə kɔ̃tinye də sεme… lεz- ɔmə vive də lœʁ lwa, ɔ̃ nə pø kɔ̃tʁə diʁə lœʁ ʃwa. kɔmə tu lεz- ɔmə ʒε pœʁ kə tu sə finise dəmɛ̃,
ʒə sε puʁ twa sa pø paʁεtʁə idjo mε ʒə kʁɛ̃,
ʒə kʁɛ̃ kə ty nə paʁtə puʁ ynə otʁə pεʁsɔnə,
mε ty sε kə sε puʁ twa kə mɔ̃ kœʁ ʁezɔnə,
ʒε mi tu lamuʁ kə ʒavε syʁ twa,
puʁvy kə ty ɑ̃ pʁεnə swɛ̃ ʒyska sə kə ʒə ʁəswa la,
kɔmə tu lεz- ɔmə ʒə sɥi ʒalu kɑ̃t- ɔ̃ tapʁoʃə də bjɛ̃ tʁo pʁε,
ʒə sε ʒə nə pø tɛ̃tεʁdiʁə tεz- ami, e ʒə sε ty nə lə fε pa εkspʁε,
mε vwa də paʁ mεz- iø sə kə sa pø fεʁə ʁəsɑ̃tiʁ,
e ty sε kə ʒə vø ʁεste avεk twa ʒyska ɑ̃ muʁiʁ. lεz- ɔmə vive də lœʁ lwa, ɔ̃ nə pø kɔ̃tʁə diʁə lœʁ ʃwa.