Chanson : Je Souhaiterai Être Ton Ange

Je Souhaiterai Être Ton Ange

Quand tes larmes tomberont,
Pour réanimer en toi la passion,
Pour les sécher, te consoler,
Pour les effacer, te réconforter,
Quand tout va bien, que rien ne change,
Je souhaiterai être ton ange.

Loin et seul dans le ciel,
Personne à aimer mais c’est toujours pareil,
Que des lunes obscures pas un seul soleil,
Un cœur sans force, faible et frêle.

Profond dans la tristesse,
Ne cherchant qu’à donner du bonheur, de l’amour,
Ne serais-ce que pour un jour,
Ne cherchant qu’à donner de l’amour, de la tendresse.

Alors laisse moi être ton ange,
Pour que toutes ces choses changent,
Laisse moi être celui que je veux devenir,
Laisse moi devenir le gardien de tes sourires,
Laisse moi être ton ange,
Être celui qui te venge,
Quand tout va bien, que rien ne change,
Je souhaiterai être ton ange.

Les yeux river sur elle depuis le ciel,
Une chaleur intense, intense en lui,
Il s’est trouvé un but à sa vie,
Une personne à aimer, vivre pour elle.

Profond dans l’amour,
Ne cherchant que son sourire, son bonheur,
Ne serais-ce qu’un jour, ne serais-ce qu’une heure,
Ne cherchant qu’à vouloir se faire aimer d’elle pour toujours.

Alors laisse moi être ton ange,
Pour que toutes ces choses changent,
Laisse moi être celui que je veux devenir,
Laisse moi devenir le gardien de tes sourires,
Laisse moi être ton ange,
Être celui qui te venge,
Quand tout va bien, que rien ne change,
Je souhaiterai être ton ange.

Un jour il lui montra sa flamme,
Il lui fit comprendre ces sentiments,
Ce que son cœur lui crie tout le temps,
Un jour il lui a promit son âme.

Au fond de son cœur océan,
Elle est son plus beau trésor
Au fond de son paradis blanc,
Elle est pour lui la raison d’être fort.

Alors laisse moi être ton ange,
Pour que toutes ces choses changent,
Laisse moi être celui que je veux devenir,
Laisse moi devenir le gardien de tes sourires,
Laisse moi être ton ange,
Être celui qui te venge,
Quand tout va bien, que rien ne change,
Je souhaiterai être ton ange.

Je Souhaiterai être ton ange,
Je t’en supplie, laisse moi être celui que je veux devenir,
Laisse moi être la personne qui pour toi est prêt à mourir,
Gardien protecteur, je veux être ton ange.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Souhaiterai Être Ton Ange

  quand=tes=lar=mes=tom=be=ront 7
  pour=ré=a=ni=mer=en=toi=la=pas=sion 10
  pour=les=sé=cher=te=con=so=ler 8
  pour=les=ef=fa=cer=te=ré=con=for=ter 10
  quand=tout=va=bien=que=rien=ne=change 8
  je=sou=haite=rai=ê=tre=ton=ange 8

  loin=et=seul=dans=le=ciel 6
  per=sonneà=ai=mer=mais=cest=tou=jours=pa=reil 10
  que=des=lunes=obs=cu=res=pas=un=seul=so=leil 11
  un=cœur=sans=force=fai=ble=et=frêle 8

  pro=fond=dans=la=tris=tes=se 7
  ne=cher=chant=quà=don=ner=du=bon=heur=de=la=mour 12
  ne=se=rais=ce=que=pour=un=jour 8
  ne=cher=chant=quà=don=ner=de=la=mour=de=la=ten=dresse 13

  a=lors=laisse=moi=ê=tre=ton=ange 8
  pour=que=tou=tes=ces=cho=ses=changent 8
  laisse=moi=ê=tre=ce=lui=que=je=veux=de=ve=nir 12
  laisse=moi=de=ve=nir=le=gar=dien=de=tes=sou=rires 12
  lais=se=moi=ê=tre=ton=an=ge 8
  ê=tre=ce=lui=qui=te=ven=ge 8
  quand=tout=va=bien=que=rien=ne=change 8
  je=sou=haite=rai=ê=tre=ton=ange 8

  les=yeux=ri=ver=sur=elle=de=puis=le=ciel 10
  une=cha=leur=in=ten=se=in=ten=seen=lui 10
  il=sest=trou=vé=un=but=à=sa=vie 9
  une=per=son=neà=ai=mer=vi=vre=pour=elle 10

  pro=fond=dans=la=mour 5
  ne=cher=chant=que=son=sou=rire=son=bon=heur 10
  ne=se=rais=ce=quun=jour=ne=se=rais=ce=quune=heure 12
  ne=cher=chant=quà=vou=loir=se=faireai=mer=del=le=pour=tou=jours 14

  a=lors=laisse=moi=ê=tre=ton=ange 8
  pour=que=tou=tes=ces=cho=ses=changent 8
  laisse=moi=ê=tre=ce=lui=que=je=veux=de=ve=nir 12
  laisse=moi=de=ve=nir=le=gar=dien=de=tes=sou=rires 12
  lais=se=moi=ê=tre=ton=an=ge 8
  ê=tre=ce=lui=qui=te=ven=ge 8
  quand=tout=va=bien=que=rien=ne=change 8
  je=sou=haite=rai=ê=tre=ton=ange 8

  un=jour=il=lui=mon=tra=sa=flamme 8
  il=lui=fit=compren=dre=ces=sen=timents 8
  ce=que=son=cœur=lui=crie=tout=le=temps 9
  un=jour=il=lui=a=pro=mit=son=âme 9

  au=fond=de=son=cœur=o=cé=an 8
  el=le=est=son=plus=beau=tré=sor 8
  au=fond=de=son=pa=ra=dis=blanc 8
  elleest=pour=lui=la=rai=son=dêtre=fort 8

  a=lors=laisse=moi=ê=tre=ton=ange 8
  pour=que=tou=tes=ces=cho=ses=changent 8
  laisse=moi=ê=tre=ce=lui=que=je=veux=de=ve=nir 12
  laisse=moi=de=ve=nir=le=gar=dien=de=tes=sou=rires 12
  lais=se=moi=ê=tre=ton=an=ge 8
  ê=tre=ce=lui=qui=te=ven=ge 8
  quand=tout=va=bien=que=rien=ne=change 8
  je=sou=haite=rai=ê=tre=ton=ange 8

  je=sou=haite=rai=ê=tre=ton=ange 8
  je=ten=sup=plie=laisse=moi=ê=tre=ce=lui=que=je=veux=de=ve=nir 16
  laisse=moi=ê=tre=la=per=son=ne=qui=pour=toi=est=prêt=à=mou=rir 16
  gar=dien=pro=tec=teur=je=veux=être=ton=ange 10
 • Phonétique : Je Souhaiterai Être Ton Ange

  kɑ̃ tε laʁmə- tɔ̃bəʁɔ̃,
  puʁ ʁeanime ɑ̃ twa la pasjɔ̃,
  puʁ lε seʃe, tə kɔ̃sɔle,
  puʁ lεz- efase, tə ʁekɔ̃fɔʁte,
  kɑ̃ tu va bjɛ̃, kə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə,
  ʒə suεtəʁε εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə.

  lwɛ̃ e səl dɑ̃ lə sjεl,
  pεʁsɔnə a εme mε sε tuʒuʁ paʁεj,
  kə dε lynəz- ɔpskyʁə pa œ̃ səl sɔlεj,
  œ̃ kœʁ sɑ̃ fɔʁsə, fεblə e fʁεlə.

  pʁɔfɔ̃ dɑ̃ la tʁistεsə,
  nə ʃεʁʃɑ̃ ka dɔne dy bɔnœʁ, də lamuʁ,
  nə səʁε sə kə puʁ œ̃ ʒuʁ,
  nə ʃεʁʃɑ̃ ka dɔne də lamuʁ, də la tɑ̃dʁεsə.

  alɔʁ lεsə mwa εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  puʁ kə tutə sε ʃozə ʃɑ̃ʒe,
  lεsə mwa εtʁə səlɥi kə ʒə vø dəvəniʁ,
  lεsə mwa dəvəniʁ lə ɡaʁdjɛ̃ də tε suʁiʁə,
  lεsə mwa εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  εtʁə səlɥi ki tə vɑ̃ʒə,
  kɑ̃ tu va bjɛ̃, kə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə,
  ʒə suεtəʁε εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə.

  lεz- iø ʁive syʁ εllə dəpɥi lə sjεl,
  ynə ʃalœʁ ɛ̃tɑ̃sə, ɛ̃tɑ̃sə ɑ̃ lɥi,
  il sε tʁuve œ̃ byt a sa vi,
  ynə pεʁsɔnə a εme, vivʁə puʁ εllə.

  pʁɔfɔ̃ dɑ̃ lamuʁ,
  nə ʃεʁʃɑ̃ kə sɔ̃ suʁiʁə, sɔ̃ bɔnœʁ,
  nə səʁε sə kœ̃ ʒuʁ, nə səʁε sə kynə œʁ,
  nə ʃεʁʃɑ̃ ka vulwaʁ sə fεʁə εme dεllə puʁ tuʒuʁ.

  alɔʁ lεsə mwa εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  puʁ kə tutə sε ʃozə ʃɑ̃ʒe,
  lεsə mwa εtʁə səlɥi kə ʒə vø dəvəniʁ,
  lεsə mwa dəvəniʁ lə ɡaʁdjɛ̃ də tε suʁiʁə,
  lεsə mwa εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  εtʁə səlɥi ki tə vɑ̃ʒə,
  kɑ̃ tu va bjɛ̃, kə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə,
  ʒə suεtəʁε εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə.

  œ̃ ʒuʁ il lɥi mɔ̃tʁa sa flamə,
  il lɥi fi kɔ̃pʁɑ̃dʁə sε sɑ̃timɑ̃,
  sə kə sɔ̃ kœʁ lɥi kʁi tu lə tɑ̃,
  œ̃ ʒuʁ il lɥi a pʁɔmi sɔ̃n- amə.

  o fɔ̃ də sɔ̃ kœʁ ɔseɑ̃,
  εllə ε sɔ̃ plys bo tʁezɔʁ
  o fɔ̃ də sɔ̃ paʁadi blɑ̃,
  εllə ε puʁ lɥi la ʁεzɔ̃ dεtʁə fɔʁ.

  alɔʁ lεsə mwa εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  puʁ kə tutə sε ʃozə ʃɑ̃ʒe,
  lεsə mwa εtʁə səlɥi kə ʒə vø dəvəniʁ,
  lεsə mwa dəvəniʁ lə ɡaʁdjɛ̃ də tε suʁiʁə,
  lεsə mwa εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  εtʁə səlɥi ki tə vɑ̃ʒə,
  kɑ̃ tu va bjɛ̃, kə ʁjɛ̃ nə ʃɑ̃ʒə,
  ʒə suεtəʁε εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə.

  ʒə suεtəʁε εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə,
  ʒə tɑ̃ sypli, lεsə mwa εtʁə səlɥi kə ʒə vø dəvəniʁ,
  lεsə mwa εtʁə la pεʁsɔnə ki puʁ twa ε pʁε a muʁiʁ,
  ɡaʁdjɛ̃ pʁɔtεktœʁ, ʒə vøz- εtʁə tɔ̃n- ɑ̃ʒə.
 • Syllabes Phonétique : Je Souhaiterai Être Ton Ange

  kɑ̃=tε=laʁ=mə=tɔ̃=bə=ʁɔ̃ 7
  puʁ=ʁe=a=ni=me=ɑ̃=twa=la=pa=sjɔ̃ 10
  puʁ=lε=se=ʃe=tə=kɔ̃=sɔ=le 8
  puʁ=lε=ze=fa=se=tə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 10
  kɑ̃=tu=va=bj=ɛ̃=kə=ʁjɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə 10
  ʒə=su=ε=tə=ʁε=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10

  lwɛ̃=e=səl=dɑ̃=lə=sjεl 6
  pεʁ=sɔnəa=ε=me=mε=sε=tu=ʒuʁ=pa=ʁεj 10
  kə=dε=lynə=zɔp=sky=ʁə=pa=œ̃=səl=sɔ=lεj 11
  œ̃=kœʁ=sɑ̃=fɔʁ=sə=fε=blə=e=fʁε=lə 10

  pʁɔ=fɔ̃=dɑ̃=la=tʁis=tε=sə 7
  nə=ʃεʁ=ʃɑ̃=ka=dɔ=ne=dy=bɔ=nœʁ=də=la=muʁ 12
  nə=sə=ʁε=sə=kə=puʁ=œ̃=ʒuʁ 8
  nə=ʃεʁ=ʃɑ̃=ka=dɔ=ne=də=la=muʁ=də=la=tɑ̃dʁεsə 12

  a=lɔʁ=lε=sə=mwa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10
  puʁ=kə=tu=tə=sε=ʃo=zə=ʃɑ̃=ʒe 9
  lεsə=mwa=ε=tʁə=səl=ɥi=kə=ʒə=vø=də=və=niʁ 12
  lεsə=mwa=də=və=niʁ=lə=ɡaʁ=djɛ̃=də=tε=su=ʁiʁə 12
  lε=sə=mwa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 8
  ε=tʁə=səl=ɥi=ki=tə=vɑ̃=ʒə 8
  kɑ̃=tu=va=bj=ɛ̃=kə=ʁjɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə 10
  ʒə=su=ε=tə=ʁε=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10

  lε=zi=ø=ʁi=ve=syʁ=εllə=dəp=ɥilə=sjεl 10
  ynə=ʃa=lœʁ=ɛ̃=tɑ̃=sə=ɛ̃=tɑ̃=səɑ̃=lɥi 10
  il=sε=tʁu=ve=œ̃=byt=a=sa=vi 9
  ynə=pεʁ=sɔ=nəa=ε=me=vi=vʁə=puʁ=εllə 10

  pʁɔ=fɔ̃=dɑ̃=la=muʁ 5
  nə=ʃεʁ=ʃɑ̃kə=sɔ̃=su=ʁi=ʁə=sɔ̃=bɔ=nœʁ 10
  nə=sə=ʁεsə=kœ̃=ʒuʁnə=sə=ʁε=sə=ky=nə=œʁ 11
  nə=ʃεʁ=ʃɑ̃=ka=vu=lwaʁsə=fε=ʁəε=me=dεllə=puʁ=tu=ʒuʁ 13

  a=lɔʁ=lε=sə=mwa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10
  puʁ=kə=tu=tə=sε=ʃo=zə=ʃɑ̃=ʒe 9
  lεsə=mwa=ε=tʁə=səl=ɥi=kə=ʒə=vø=də=və=niʁ 12
  lεsə=mwa=də=və=niʁ=lə=ɡaʁ=djɛ̃=də=tε=su=ʁiʁə 12
  lε=sə=mwa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 8
  ε=tʁə=səl=ɥi=ki=tə=vɑ̃=ʒə 8
  kɑ̃=tu=va=bj=ɛ̃=kə=ʁjɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə 10
  ʒə=su=ε=tə=ʁε=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10

  œ̃=ʒuʁ=il=lɥi=mɔ̃=tʁa=sa=fla=mə 9
  il=lɥi=fi=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 10
  sə=kə=sɔ̃=kœ=ʁə=lɥi=kʁi=tu=lə=tɑ̃ 10
  œ̃=ʒuʁ=il=lɥi=a=pʁɔ=mi=sɔ̃=na=mə 10

  o=fɔ̃=də=sɔ̃=kœ=ʁə=ɔ=se=ɑ̃ 9
  εl=lə=ε=sɔ̃=plys=bo=tʁe=zɔʁ 8
  o=fɔ̃=də=sɔ̃=pa=ʁa=di=blɑ̃ 8
  εl=lə=ε=puʁ=lɥi=la=ʁε=zɔ̃=dεtʁə=fɔʁ 10

  a=lɔʁ=lε=sə=mwa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10
  puʁ=kə=tu=tə=sε=ʃo=zə=ʃɑ̃=ʒe 9
  lεsə=mwa=ε=tʁə=səl=ɥi=kə=ʒə=vø=də=və=niʁ 12
  lεsə=mwa=də=və=niʁ=lə=ɡaʁ=djɛ̃=də=tε=su=ʁiʁə 12
  lε=sə=mwa=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 8
  ε=tʁə=səl=ɥi=ki=tə=vɑ̃=ʒə 8
  kɑ̃=tu=va=bj=ɛ̃=kə=ʁjɛ̃=nə=ʃɑ̃=ʒə 10
  ʒə=su=ε=tə=ʁε=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10

  ʒə=su=ε=tə=ʁε=ε=tʁə=tɔ̃=nɑ̃=ʒə 10
  ʒə=tɑ̃=sy=pli=lεsə=mwa=ε=tʁə=səl=ɥi=kə=ʒə=vø=də=və=niʁ 16
  lεsə=mwa=ε=tʁə=la=pεʁ=sɔ=nə=ki=puʁ=twa=ε=pʁε=a=mu=ʁiʁ 16
  ɡaʁ=djɛ̃=pʁɔ=tεk=tœʁ=ʒə=vø=zεtʁə=tɔ̃=nɑ̃ʒə 10

PostScriptum

La chanson en musique : http : //www. youtube. com/watch ? v=diNXlnarbys
Enjoy’ : ) .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
29/01/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.