Chanson : A Toi (Enchaînez A Mon Cœur)

A Toi (Enchaînez A Mon Cœur)

Regarder aussi bas que je suis tombé,
Pour cacher la tristesse se dessinant,
Sur mon visage, je ne cesse de penser,
A ces sentiments…

Car je suis ta propre douleur,
J’ai maudit mon cœur,
Je me suis banni de ton paradis,
Mais cette amour me fait me sentir pour toujours ; tu es ma vie,
Car je suis ta propre douleur,
J’ai pleuré des heures,
Je me suis blâmé tant de fois,
Mais cette amour me fait me sentir pour toujours à toi.

Sentir le parfum de la rose dans mon lit,
Où près de moi, tu te couchais,
Et aujourd’hui me voilà seul, comme dans une imitation du paradis,
Où je ne te retrouverai plus jamais…
Je cours dans les nuages en t’appelant,
Mais tous mes appelles tombent dans le vent,
Tu es au loin, je sais que tu penses à moi en pleurant,
Et je sais que tu m’attends,
Mais me voilà au loin de toi, où à petit feu je meurs,
Je suis partit, mais crois moi, plein de regret dans le cœur.

Car je suis ta propre douleur,
J’ai maudit mon cœur,
Je me suis banni de ton paradis,
Mais cette amour me fait me sentir pour toujours ; tu es ma vie,
Car je suis ta propre douleur,
J’ai pleuré des heures,
Je me suis blâmé tant de fois,
Mais cette amour me fait me sentir pour toujours à toi.

J’ai séparé les océans pour nous,
J’ai t’ai vu pleuré trop de fois,
Et bien trop à cause de moi,
Bien trop pour ne pas rendre mon cœur fou,
Bien trop pour ne pas me sentir coupable,
Je ne peux rien faire de ma vie, sans que celle-ci te fasse souffrir,
Il s’agit de la dernière piqûre, ensuite tu verras tu sauras réécrire,
Une nouvelle histoire, je sais que tu en ais capable,
Ce sera pour toi la dernière peine de cœur à vivre,
Ensuite je te promet tu seras libre.

Car je suis ta propre douleur,
J’ai maudit mon cœur,
Je me suis banni de ton paradis,
Mais cette amour me fait me sentir pour toujours ; tu es ma vie,
Car je suis ta propre douleur,
J’ai pleuré des heures,
Je me suis blâmé tant de fois,
Mais cette amour me fait me sentir pour toujours à toi.

Même si tu ne me crois plus là,
Je suis encore à tes côtés,
Et même si je ne le montre pas,
Je continu encore à t’aimer,
Mais à t’aimer malgré moi,
Et je continu encore à veiller,
Même si tu ne le vois pas, sur toi,
A voir si tu vas bien, si tout vas bien, si ta peine n’est plus rien,
Alors ne t’en fait pas, je suis là, je veille sur toi, alors dors bien.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Toi (Enchaînez A Mon Cœur)

  re=gar=der=aus=si=bas=que=je=suis=tom=bé 11
  pour=ca=cher=la=tristes=se=se=des=si=nant 10
  sur=mon=vi=sage=je=ne=ces=se=de=pen=ser 11
  a=ces=sen=ti=ments 5

  car=je=suis=ta=pro=pre=dou=leur 8
  jai=mau=dit=mon=cœur 5
  je=me=suis=ban=ni=de=ton=pa=ra=dis 10
  mais=cettea=mour=me=fait=me=sen=tir=pour=tou=jours=tu=es=ma=vie 15
  car=je=suis=ta=pro=pre=dou=leur 8
  jai=pleu=ré=des=heu=res 6
  je=me=suis=blâ=mé=tant=de=fois 8
  mais=cettea=mour=me=fait=me=sen=tir=pour=tou=jours=à=toi 13

  sen=tir=le=par=fum=de=la=rose=dans=mon=lit 11
  où=près=de=moi=tu=te=cou=chais 8
  et=au=jourdhui=me=voi=là=seul=comme=dans=u=ne=i=mi=ta=tion=du=pa=ra=dis 19
  où=je=ne=te=re=trouve=rai=plus=ja=mais 10
  je=cours=dans=les=nu=ages=en=tap=pe=lant 10
  mais=tous=mes=ap=pel=les=tombent=dans=le=vent 10
  tu=es=au=loin=je=sais=que=tu=penses=à=moi=en=pleu=rant 14
  et=je=sais=que=tu=mat=tends 7
  mais=me=voi=là=au=loin=de=toi=où=à=pe=tit=feu=je=meurs 15
  je=suis=par=tit=mais=crois=moi=plein=de=re=gret=dans=le=cœur 14

  car=je=suis=ta=pro=pre=dou=leur 8
  jai=mau=dit=mon=cœur 5
  je=me=suis=ban=ni=de=ton=pa=ra=dis 10
  mais=cettea=mour=me=fait=me=sen=tir=pour=tou=jours=tu=es=ma=vie 15
  car=je=suis=ta=pro=pre=dou=leur 8
  jai=pleu=ré=des=heu=res 6
  je=me=suis=blâ=mé=tant=de=fois 8
  mais=cettea=mour=me=fait=me=sen=tir=pour=tou=jours=à=toi 13

  jai=sé=pa=ré=les=o=cé=ans=pour=nous 10
  jai=tai=vu=pleu=ré=trop=de=fois 8
  et=bien=trop=à=cau=se=de=moi 8
  bien=trop=pour=ne=pas=ren=dre=mon=cœur=fou 10
  bien=trop=pour=ne=pas=me=sen=tir=cou=pable 10
  je=ne=peux=rien=faire=de=ma=vie=sans=que=cel=le=ci=te=fas=se=souf=frir 18
  il=sa=git=de=la=der=nière=pi=qû=re=en=sui=te=tu=ver=ras=tu=sau=ras=réé=crire 21
  une=nou=vel=le=his=toi=re=je=sais=que=tu=en=ais=ca=pable 15
  ce=se=ra=pour=toi=la=der=nière=pei=ne=de=cœur=à=vivre 14
  en=suite=je=te=pro=met=tu=se=ras=libre 10

  car=je=suis=ta=pro=pre=dou=leur 8
  jai=mau=dit=mon=cœur 5
  je=me=suis=ban=ni=de=ton=pa=ra=dis 10
  mais=cettea=mour=me=fait=me=sen=tir=pour=tou=jours=tu=es=ma=vie 15
  car=je=suis=ta=pro=pre=dou=leur 8
  jai=pleu=ré=des=heu=res 6
  je=me=suis=blâ=mé=tant=de=fois 8
  mais=cettea=mour=me=fait=me=sen=tir=pour=tou=jours=à=toi 13

  mê=me=si=tu=ne=me=crois=plus=là 9
  je=suis=en=co=re=à=tes=cô=tés 9
  et=mê=me=si=je=ne=le=mon=tre=pas 10
  je=con=ti=nu=en=co=re=à=tai=mer 10
  mais=à=tai=mer=mal=gré=moi 7
  et=je=con=ti=nu=en=co=re=à=veiller 10
  mê=me=si=tu=ne=le=vois=pas=sur=toi 10
  a=voir=si=tu=vas=bien=si=tout=vas=bien=si=ta=peine=nest=plus=rien 16
  a=lors=ne=ten=fait=pas=je=suis=là=je=veille=sur=toi=a=lors=dors=bien 17
 • Phonétique : A Toi (Enchaînez A Mon Cœur)

  ʁəɡaʁde osi ba kə ʒə sɥi tɔ̃be,
  puʁ kaʃe la tʁistεsə sə desinɑ̃,
  syʁ mɔ̃ vizaʒə, ʒə nə sεsə də pɑ̃se,
  a sε sɑ̃timɑ̃…

  kaʁ ʒə sɥi ta pʁɔpʁə dulœʁ,
  ʒε modi mɔ̃ kœʁ,
  ʒə mə sɥi bani də tɔ̃ paʁadi,
  mε sεtə amuʁ mə fε mə sɑ̃tiʁ puʁ tuʒuʁ, ty ε ma vi,
  kaʁ ʒə sɥi ta pʁɔpʁə dulœʁ,
  ʒε pləʁe dεz- œʁ,
  ʒə mə sɥi blame tɑ̃ də fwa,
  mε sεtə amuʁ mə fε mə sɑ̃tiʁ puʁ tuʒuʁz- a twa.

  sɑ̃tiʁ lə paʁfœ̃ də la ʁozə dɑ̃ mɔ̃ li,
  u pʁε də mwa, ty tə kuʃε,
  e oʒuʁdɥi mə vwala səl, kɔmə dɑ̃z- ynə imitasjɔ̃ dy paʁadi,
  u ʒə nə tə ʁətʁuvəʁε plys ʒamε…
  ʒə kuʁ dɑ̃ lε nɥaʒəz- ɑ̃ tapəlɑ̃,
  mε tus mεz- apεllə tɔ̃be dɑ̃ lə vɑ̃,
  ty ε o lwɛ̃, ʒə sε kə ty pɑ̃səz- a mwa ɑ̃ pləʁɑ̃,
  e ʒə sε kə ty matɑ̃,
  mε mə vwala o lwɛ̃ də twa, u a pəti fø ʒə mœʁ,
  ʒə sɥi paʁti, mε kʁwa mwa, plɛ̃ də ʁəɡʁε dɑ̃ lə kœʁ.

  kaʁ ʒə sɥi ta pʁɔpʁə dulœʁ,
  ʒε modi mɔ̃ kœʁ,
  ʒə mə sɥi bani də tɔ̃ paʁadi,
  mε sεtə amuʁ mə fε mə sɑ̃tiʁ puʁ tuʒuʁ, ty ε ma vi,
  kaʁ ʒə sɥi ta pʁɔpʁə dulœʁ,
  ʒε pləʁe dεz- œʁ,
  ʒə mə sɥi blame tɑ̃ də fwa,
  mε sεtə amuʁ mə fε mə sɑ̃tiʁ puʁ tuʒuʁz- a twa.

  ʒε sepaʁe lεz- ɔseɑ̃ puʁ nu,
  ʒε tε vy pləʁe tʁo də fwa,
  e bjɛ̃ tʁo a kozə də mwa,
  bjɛ̃ tʁo puʁ nə pa ʁɑ̃dʁə mɔ̃ kœʁ fu,
  bjɛ̃ tʁo puʁ nə pa mə sɑ̃tiʁ kupablə,
  ʒə nə pø ʁjɛ̃ fεʁə də ma vi, sɑ̃ kə sεllə si tə fasə sufʁiʁ,
  il saʒi də la dεʁnjεʁə pikyʁə, ɑ̃sɥitə ty veʁa ty soʁa ʁeekʁiʁə,
  ynə nuvεllə istwaʁə, ʒə sε kə ty ɑ̃n- εs kapablə,
  sə səʁa puʁ twa la dεʁnjεʁə pεnə də kœʁ a vivʁə,
  ɑ̃sɥitə ʒə tə pʁɔmε ty səʁa libʁə.

  kaʁ ʒə sɥi ta pʁɔpʁə dulœʁ,
  ʒε modi mɔ̃ kœʁ,
  ʒə mə sɥi bani də tɔ̃ paʁadi,
  mε sεtə amuʁ mə fε mə sɑ̃tiʁ puʁ tuʒuʁ, ty ε ma vi,
  kaʁ ʒə sɥi ta pʁɔpʁə dulœʁ,
  ʒε pləʁe dεz- œʁ,
  ʒə mə sɥi blame tɑ̃ də fwa,
  mε sεtə amuʁ mə fε mə sɑ̃tiʁ puʁ tuʒuʁz- a twa.

  mεmə si ty nə mə kʁwa plys la,
  ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə a tε kote,
  e mεmə si ʒə nə lə mɔ̃tʁə pa,
  ʒə kɔ̃tiny ɑ̃kɔʁə a tεme,
  mεz- a tεme malɡʁe mwa,
  e ʒə kɔ̃tiny ɑ̃kɔʁə a vεje,
  mεmə si ty nə lə vwa pa, syʁ twa,
  a vwaʁ si ty va bjɛ̃, si tu va bjɛ̃, si ta pεnə nε plys ʁjɛ̃,
  alɔʁ nə tɑ̃ fε pa, ʒə sɥi la, ʒə vεjə syʁ twa, alɔʁ dɔʁ bjɛ̃.
 • Syllabes Phonétique : A Toi (Enchaînez A Mon Cœur)

  ʁə=ɡaʁ=de=o=sibakə=ʒə=sɥi=tɔ̃=be 9
  puʁ=ka=ʃe=la=tʁistεsə=sə=de=si=nɑ̃ 9
  syʁ=mɔ̃=vi=zaʒə=ʒə=nə=sε=sə=də=pɑ̃se 10
  a=sε=sɑ̃=ti=mɑ̃ 5

  kaʁ=ʒə=sɥi=ta=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 8
  ʒε=mo=di=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=ba=nidə=tɔ̃=pa=ʁa=di 9
  mε=sεtəa=muʁ=mə=fε=mə=sɑ̃=tiʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=ty=ε=ma=vi 15
  kaʁ=ʒə=sɥi=ta=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 8
  ʒε=plə=ʁe=dε=zœ=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=bla=me=tɑ̃=də=fwa 8
  mε=sεtəa=muʁ=mə=fεmə=sɑ̃=tiʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=za=twa 12

  sɑ̃=tiʁ=lə=paʁ=fœ̃=də=la=ʁozə=dɑ̃=mɔ̃=li 11
  u=pʁε=də=mwa=ty=tə=ku=ʃε 8
  e=o=ʒuʁ=dɥimə=vwa=la=səl=kɔ=mə=dɑ̃=zy=nə=i=mi=ta=sjɔ̃=dy=pa=ʁa=di 20
  uʒə=nə=təʁə=tʁuvə=ʁε=plys=ʒa=mε 8
  ʒə=kuʁ=dɑ̃=lε=nɥ=aʒə=zɑ̃=tapə=lɑ̃ 9
  mε=tus=mε=za=pεllə=tɔ̃=be=dɑ̃lə=vɑ̃ 9
  ty=ε=o=lwɛ̃=ʒə=sεkə=ty=pɑ̃=sə=za=mwa=ɑ̃=plə=ʁɑ̃ 14
  e=ʒə=sε=kə=ty=ma=tɑ̃ 7
  mεmə=vwa=la=o=lwɛ̃=də=twa=u=a=pə=ti=fø=ʒə=mœʁ 14
  ʒə=sɥi=paʁ=ti=mε=kʁwa=mwa=plɛ̃də=ʁə=ɡʁε=dɑ̃=lə=kœʁ 13

  kaʁ=ʒə=sɥi=ta=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 8
  ʒε=mo=di=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=ba=nidə=tɔ̃=pa=ʁa=di 9
  mε=sεtəa=muʁ=mə=fε=mə=sɑ̃=tiʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=ty=ε=ma=vi 15
  kaʁ=ʒə=sɥi=ta=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 8
  ʒε=plə=ʁe=dε=zœ=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=bla=me=tɑ̃=də=fwa 8
  mε=sεtəa=muʁ=mə=fεmə=sɑ̃=tiʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=za=twa 12

  ʒεse=pa=ʁe=lε=zɔ=se=ɑ̃=puʁ=nu 9
  ʒε=tε=vy=plə=ʁe=tʁo=də=fwa 8
  e=bjɛ̃=tʁo=a=ko=zə=də=mwa 8
  bjɛ̃=tʁo=puʁnə=pa=ʁɑ̃=dʁə=mɔ̃=kœʁ=fu 9
  bjɛ̃=tʁo=puʁnə=pa=mə=sɑ̃=tiʁ=kupablə 8
  ʒə=nə=pø=ʁjɛ̃=fεʁə=də=ma=vi=sɑ̃=kə=sεllə=si=tə=fa=sə=su=fʁiʁ 17
  il=sa=ʒidə=la=dεʁ=njε=ʁə=pi=ky=ʁə=ɑ̃s=ɥi=tə=ty=ve=ʁa=ty=so=ʁa=ʁe=e=kʁiʁə 22
  ynə=nu=vεllə=is=twa=ʁə=ʒə=sε=kə=ty=ɑ̃=nε=sə=ka=pablə 15
  sə=sə=ʁa=puʁ=twa=la=dεʁ=njεʁə=pε=nə=də=kœʁ=a=vivʁə 14
  ɑ̃s=ɥitə=ʒə=tə=pʁɔ=mε=ty=sə=ʁa=libʁə 10

  kaʁ=ʒə=sɥi=ta=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 8
  ʒε=mo=di=mɔ̃=kœ=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=ba=nidə=tɔ̃=pa=ʁa=di 9
  mε=sεtəa=muʁ=mə=fε=mə=sɑ̃=tiʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=ty=ε=ma=vi 15
  kaʁ=ʒə=sɥi=ta=pʁɔ=pʁə=du=lœʁ 8
  ʒε=plə=ʁe=dε=zœ=ʁə 6
  ʒə=mə=sɥi=bla=me=tɑ̃=də=fwa 8
  mε=sεtəa=muʁ=mə=fεmə=sɑ̃=tiʁ=puʁ=tu=ʒuʁ=za=twa 12

  mε=mə=si=tynə=mə=kʁwa=plys=la 8
  ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔʁə=a=tε=ko=te 8
  e=mεmə=si=ʒə=nə=lə=mɔ̃=tʁə=pa 9
  ʒə=kɔ̃=ti=ny=ɑ̃=kɔʁəa=tε=me 8
  mε=za=tε=me=mal=ɡʁe=mwa 7
  e=ʒə=kɔ̃=ti=ny=ɑ̃=kɔʁəa=vε=je 9
  mεmə=si=ty=nə=lə=vwa=pa=syʁ=twa 9
  a=vwaʁ=si=ty=va=bjɛ̃=si=tu=va=bjɛ̃=si=ta=pεnə=nε=plys=ʁjɛ̃ 16
  a=lɔʁnə=tɑ̃=fε=pa=ʒə=sɥi=la=ʒə=vεjə=syʁ=twa=a=lɔʁ=dɔʁ=bjɛ̃ 16

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/12/2012 13:48Terredeshommes

Bel écrit
Merci pour ce partage
Amitiés

Auteur de Poésie
19/12/2012 15:19Silverfang Wolfchant

Merci pour ton commentaire 🙂 Cela me fait plaisir ^^.
Amitié,
WolfChant’ 🙂.