Chanson : Loin

Loin

Je me sens si seul ici,
Si seul quand tu n’es pas là,
Vider d’un bonheur, qu’on ma prit,
Voler un trésor qui était en moi,
Ce que j’ai de plus précieux,
Je le garde au fond de mon océan d’amour,
Que mon cœur le protège pour toujours,
Car tu me manques, et c’est toi que je veux.

Car tu me manques, je suis si loin,
Je me sens si seul, si loin de toi,
Loin de la chaleur de tes bras,
loin de la douceur de tes mains,
Car je t’aime, je suis si seul ici,
Je suis si seul, et j’ai mal,
Seul, quand tu n’es pas là, mon paradis,
Et c’est seul, que je regarde les étoiles…

Et c’est seul, que je regarde les étoiles…
J’ai été trop longtemps trop loin de toi,
J’ai trop de fois, eu trop mal,
Mais me revoilà pour toi, encore une fois…

Le monde pourrait bien s’effondrer,
Sans toi pour me rappeler ton amour,
Si tu n’es pas à mes cotés,
Même si la nuit à des oreilles, moi mon cœur est sourd,
Seul la plus douce des symphonie,
Dont toi seul connaît les notes et sait jouer,
Quand je vais mal, pour m’apaiser,
Cette symphonie de vie.

Car tu me manques, je suis si loin,
Je me sens si seul, si loin de toi,
Loin de la chaleur de tes bras,
loin de la douceur de tes mains,
Car je t’aime, je suis si seul ici,
Je suis si seul, et j’ai mal,
Seul, quand tu n’es pas là, mon paradis,
Et c’est seul, que je regarde les étoiles…

Et c’est seul que j’admire les étoiles…
J’ai été trop de fois top loin de toi,
J’ai trop souvent trop eu mal,
Mais je reviens pour toi, encore une fois…

Les océans pourrait bien s’écarter,
Le ciel pourrait bien se déchirer,
Les éclairs pourraient bien nous foudroyer,
Sans toi, le monde m’est insensé,
Mon cœur pourrait bien s’écarter,
Mon amour pourrait bien se déchirer,
Mes yeux pourraient bien foudroyer,
Sans toi, la douleur serait ma nouvelle maison à habiter.

Car tu me manques, je suis si loin,
Je me sens si seul, si loin de toi,
Loin de la chaleur de tes bras,
loin de la douceur de tes mains,
Car je t’aime, je suis si seul ici,
Je suis si seul, et j’ai mal,
Seul, quand tu n’es pas là, mon paradis,
Et c’est seul, que je regarde les étoiles…

Sans toi, l’amour, ne serai qu’une légende,
Sans toi, la vie, ne serai qu’un mot,
Sans toi, la mort, ne serai qu’un repos.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Loin

  je=me=sens=si=seul=i=ci 7
  si=seul=quand=tu=nes=pas=là 7
  vi=der=dun=bon=heur=quon=ma=prit 8
  vo=ler=un=tré=sor=qui=é=tait=en=moi 10
  ce=que=jai=de=plus=pré=cieux 7
  je=le=gar=deau=fond=de=mon=o=cé=an=da=mour 12
  que=mon=cœur=le=pro=tè=ge=pour=tou=jours 10
  car=tu=me=man=ques=et=cest=toi=que=je=veux 11

  car=tu=me=man=ques=je=suis=si=loin 9
  je=me=sens=si=seul=si=loin=de=toi 9
  loin=de=la=cha=leur=de=tes=bras 8
  loin=de=la=dou=ceur=de=tes=mains 8
  car=je=tai=me=je=suis=si=seul=i=ci 10
  je=suis=si=seul=et=jai=mal 7
  seul=quand=tu=nes=pas=là=mon=pa=ra=dis 10
  et=cest=seul=que=je=re=gar=de=les=é=toiles 11

  et=cest=seul=que=je=re=gar=de=les=é=toiles 11
  jai=é=té=trop=long=temps=trop=loin=de=toi 10
  jai=trop=de=fois=eu=trop=mal 7
  mais=me=re=voi=là=pour=toi=en=coreu=ne=fois 11

  le=mon=de=pour=rait=bien=sef=fon=drer 9
  sans=toi=pour=me=rap=pe=ler=ton=a=mour 10
  si=tu=nes=pas=à=mes=co=tés 8
  même=si=la=nuit=à=des=o=rei=lles=moi=mon=cœur=est=sourd 14
  seul=la=plus=dou=ce=des=sym=pho=nie 9
  dont=toi=seul=con=naît=les=notes=et=sait=jouer 10
  quand=je=vais=mal=pour=ma=pai=ser 8
  cet=te=sym=pho=nie=de=vie 7

  car=tu=me=man=ques=je=suis=si=loin 9
  je=me=sens=si=seul=si=loin=de=toi 9
  loin=de=la=cha=leur=de=tes=bras 8
  loin=de=la=dou=ceur=de=tes=mains 8
  car=je=tai=me=je=suis=si=seul=i=ci 10
  je=suis=si=seul=et=jai=mal 7
  seul=quand=tu=nes=pas=là=mon=pa=ra=dis 10
  et=cest=seul=que=je=re=gar=de=les=é=toiles 11

  et=cest=seul=que=jad=mi=re=les=é=toiles 10
  jai=é=té=trop=de=fois=top=loin=de=toi 10
  jai=trop=sou=vent=trop=eu=mal 7
  mais=je=re=viens=pour=toi=en=coreu=ne=fois 10

  les=o=cé=ans=pour=rait=bien=sé=car=ter 10
  le=ciel=pour=rait=bien=se=dé=chi=rer 9
  les=é=clairs=pour=raient=bien=nous=fou=droy=er 10
  sans=toi=le=mon=de=mest=in=sen=sé 9
  mon=cœur=pour=rait=bien=sé=car=ter 8
  mon=a=mour=pour=rait=bien=se=dé=chi=rer 10
  mes=y=eux=pour=raient=bien=fou=droy=er 9
  sans=toi=la=dou=leur=se=rait=ma=nou=vel=le=mai=son=à=ha=bi=ter 17

  car=tu=me=man=ques=je=suis=si=loin 9
  je=me=sens=si=seul=si=loin=de=toi 9
  loin=de=la=cha=leur=de=tes=bras 8
  loin=de=la=dou=ceur=de=tes=mains 8
  car=je=tai=me=je=suis=si=seul=i=ci 10
  je=suis=si=seul=et=jai=mal 7
  seul=quand=tu=nes=pas=là=mon=pa=ra=dis 10
  et=cest=seul=que=je=re=gar=de=les=é=toiles 11

  sans=toi=la=mour=ne=se=rai=quune=lé=gende 10
  sans=toi=la=vie=ne=se=rai=quun=mot 9
  sans=toi=la=mort=ne=se=rai=quun=re=pos 10
 • Phonétique : Loin

  ʒə mə sɑ̃s si səl isi,
  si səl kɑ̃ ty nε pa la,
  vide dœ̃ bɔnœʁ, kɔ̃ ma pʁi,
  vɔle œ̃ tʁezɔʁ ki etε ɑ̃ mwa,
  sə kə ʒε də plys pʁesjø,
  ʒə lə ɡaʁdə o fɔ̃ də mɔ̃n- ɔseɑ̃ damuʁ,
  kə mɔ̃ kœʁ lə pʁɔtεʒə puʁ tuʒuʁ,
  kaʁ ty mə mɑ̃k, e sε twa kə ʒə vø.

  kaʁ ty mə mɑ̃k, ʒə sɥi si lwɛ̃,
  ʒə mə sɑ̃s si səl, si lwɛ̃ də twa,
  lwɛ̃ də la ʃalœʁ də tε bʁa,
  lwɛ̃ də la dusœʁ də tε mɛ̃,
  kaʁ ʒə tεmə, ʒə sɥi si səl isi,
  ʒə sɥi si səl, e ʒε mal,
  səl, kɑ̃ ty nε pa la, mɔ̃ paʁadi,
  e sε səl, kə ʒə ʁəɡaʁdə lεz- etwalə…

  e sε səl, kə ʒə ʁəɡaʁdə lεz- etwalə…
  ʒε ete tʁo lɔ̃tɑ̃ tʁo lwɛ̃ də twa,
  ʒε tʁo də fwa, y tʁo mal,
  mε mə ʁəvwala puʁ twa, ɑ̃kɔʁə ynə fwa…

  lə mɔ̃də puʁʁε bjɛ̃ sefɔ̃dʁe,
  sɑ̃ twa puʁ mə ʁapəle tɔ̃n- amuʁ,
  si ty nε pa a mε kɔte,
  mεmə si la nɥi a dεz- ɔʁεjə, mwa mɔ̃ kœʁ ε suʁ,
  səl la plys dusə dε sɛ̃fɔni,
  dɔ̃ twa səl kɔnε lε nɔtəz- e sε ʒue,
  kɑ̃ ʒə vε mal, puʁ mapεze,
  sεtə sɛ̃fɔni də vi.

  kaʁ ty mə mɑ̃k, ʒə sɥi si lwɛ̃,
  ʒə mə sɑ̃s si səl, si lwɛ̃ də twa,
  lwɛ̃ də la ʃalœʁ də tε bʁa,
  lwɛ̃ də la dusœʁ də tε mɛ̃,
  kaʁ ʒə tεmə, ʒə sɥi si səl isi,
  ʒə sɥi si səl, e ʒε mal,
  səl, kɑ̃ ty nε pa la, mɔ̃ paʁadi,
  e sε səl, kə ʒə ʁəɡaʁdə lεz- etwalə…

  e sε səl kə ʒadmiʁə lεz- etwalə…
  ʒε ete tʁo də fwa tɔp lwɛ̃ də twa,
  ʒε tʁo suvɑ̃ tʁo y mal,
  mε ʒə ʁəvjɛ̃ puʁ twa, ɑ̃kɔʁə ynə fwa…

  lεz- ɔseɑ̃ puʁʁε bjɛ̃ sekaʁte,
  lə sjεl puʁʁε bjɛ̃ sə deʃiʁe,
  lεz- eklεʁ puʁʁε bjɛ̃ nu fudʁwaje,
  sɑ̃ twa, lə mɔ̃də mεt- ɛ̃sɑ̃se,
  mɔ̃ kœʁ puʁʁε bjɛ̃ sekaʁte,
  mɔ̃n- amuʁ puʁʁε bjɛ̃ sə deʃiʁe,
  mεz- iø puʁʁε bjɛ̃ fudʁwaje,
  sɑ̃ twa, la dulœʁ səʁε ma nuvεllə mεzɔ̃ a-abite.

  kaʁ ty mə mɑ̃k, ʒə sɥi si lwɛ̃,
  ʒə mə sɑ̃s si səl, si lwɛ̃ də twa,
  lwɛ̃ də la ʃalœʁ də tε bʁa,
  lwɛ̃ də la dusœʁ də tε mɛ̃,
  kaʁ ʒə tεmə, ʒə sɥi si səl isi,
  ʒə sɥi si səl, e ʒε mal,
  səl, kɑ̃ ty nε pa la, mɔ̃ paʁadi,
  e sε səl, kə ʒə ʁəɡaʁdə lεz- etwalə…

  sɑ̃ twa, lamuʁ, nə səʁε kynə leʒɑ̃də,
  sɑ̃ twa, la vi, nə səʁε kœ̃ mo,
  sɑ̃ twa, la mɔʁ, nə səʁε kœ̃ ʁəpo.
 • Syllabes Phonétique : Loin

  ʒə=mə=sɑ̃s=si=səl=i=si 7
  si=səl=kɑ̃=ty=nε=pa=la 7
  vi=de=dœ̃=bɔ=nœ=ʁə=kɔ̃=ma=pʁi 9
  vɔ=le=œ̃=tʁe=zɔʁ=ki=e=tε=ɑ̃=mwa 10
  sə=kə=ʒε=də=plys=pʁe=sj=ø 8
  ʒə=lə=ɡaʁdəo=fɔ̃də=mɔ̃=nɔ=se=ɑ̃=da=muʁ 10
  kə=mɔ̃=kœʁ=lə=pʁɔ=tε=ʒə=puʁ=tu=ʒuʁ 10
  kaʁ=ty=mə=mɑ̃k=e=sε=twa=kə=ʒə=vø 10

  kaʁ=ty=mə=mɑ̃k=ʒə=sɥi=si=lwɛ̃ 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=səl=si=lwɛ̃=də=twa 9
  lwɛ̃=də=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tε=bʁa 9
  lwɛ̃=də=la=du=sœ=ʁə=də=tε=mɛ̃ 9
  kaʁ=ʒə=tε=mə=ʒə=sɥi=si=səl=i=si 10
  ʒə=sɥi=si=səl=e=ʒε=mal 7
  səl=kɑ̃=ty=nε=pa=la=mɔ̃=pa=ʁa=di 10
  e=sε=səl=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lε=ze=twalə 10

  e=sε=səl=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lε=ze=twalə 10
  ʒε=e=te=tʁo=lɔ̃=tɑ̃=tʁo=lwɛ̃=də=twa 10
  ʒε=tʁo=də=fwa=y=tʁo=mal 7
  mεmə=ʁə=vwa=la=puʁ=twa=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=fwa 11

  lə=mɔ̃=də=puʁ=ʁε=bj=ɛ̃=se=fɔ̃=dʁe 10
  sɑ̃=twa=puʁ=mə=ʁa=pə=le=tɔ̃=na=muʁ 10
  si=ty=nε=pa=a=mε=kɔ=te 8
  mεmə=si=la=nɥi=a=dε=zɔ=ʁεjə=mwa=mɔ̃=kœʁ=ε=suʁ 13
  səl=la=plys=du=sə=dε=sɛ̃=fɔ=ni 9
  dɔ̃=twa=səl=kɔ=nε=lε=nɔtə=ze=sε=ʒu=e 11
  kɑ̃=ʒə=vε=mal=puʁ=ma=pε=ze 8
  sε=tə=sɛ̃=fɔ=ni=də=vi 7

  kaʁ=ty=mə=mɑ̃k=ʒə=sɥi=si=lwɛ̃ 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=səl=si=lwɛ̃=də=twa 9
  lwɛ̃=də=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tε=bʁa 9
  lwɛ̃=də=la=du=sœ=ʁə=də=tε=mɛ̃ 9
  kaʁ=ʒə=tε=mə=ʒə=sɥi=si=səl=i=si 10
  ʒə=sɥi=si=səl=e=ʒε=mal 7
  səl=kɑ̃=ty=nε=pa=la=mɔ̃=pa=ʁa=di 10
  e=sε=səl=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lε=ze=twalə 10

  e=sε=səl=kə=ʒad=mi=ʁə=lε=ze=twalə 10
  ʒε=e=te=tʁo=də=fwa=tɔp=lwɛ̃=də=twa 10
  ʒε=tʁo=su=vɑ̃=tʁo=y=mal 7
  mεʒəʁə=vjɛ̃=puʁ=twa=ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 10

  lε=zɔ=se=ɑ̃=puʁ=ʁε=bjɛ̃=se=kaʁ=te 10
  lə=sjεl=puʁ=ʁε=bj=ɛ̃=sə=de=ʃi=ʁe 10
  lε=ze=klεʁ=puʁ=ʁε=bjɛ̃=nu=fu=dʁwa=je 10
  sɑ̃=twa=lə=mɔ̃=də=mε=tɛ̃=sɑ̃=se 9
  mɔ̃=kœ=ʁə=puʁ=ʁε=bj=ɛ̃=se=kaʁ=te 10
  mɔ̃=na=muʁ=puʁ=ʁε=bjɛ̃=sə=de=ʃi=ʁe 10
  mε=zi=ø=puʁ=ʁε=bj=ɛ̃=fu=dʁwa=je 10
  sɑ̃=twa=la=du=lœʁ=sə=ʁε=ma=nu=vεllə=mε=zɔ̃=a-a=bi=te 16

  kaʁ=ty=mə=mɑ̃k=ʒə=sɥi=si=lwɛ̃ 8
  ʒə=mə=sɑ̃s=si=səl=si=lwɛ̃=də=twa 9
  lwɛ̃=də=la=ʃa=lœ=ʁə=də=tε=bʁa 9
  lwɛ̃=də=la=du=sœ=ʁə=də=tε=mɛ̃ 9
  kaʁ=ʒə=tε=mə=ʒə=sɥi=si=səl=i=si 10
  ʒə=sɥi=si=səl=e=ʒε=mal 7
  səl=kɑ̃=ty=nε=pa=la=mɔ̃=pa=ʁa=di 10
  e=sε=səl=kə=ʒə=ʁə=ɡaʁdə=lε=ze=twalə 10

  sɑ̃=twa=la=muʁ=nə=sə=ʁε=kynə=le=ʒɑ̃də 10
  sɑ̃=twa=la=vi=nə=sə=ʁε=kœ̃=mo 9
  sɑ̃=twa=la=mɔʁ=nə=sə=ʁε=kœ̃=ʁə=po 10

Récompense

0
1
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/12/2013 02:46Désir De Rêveur

c’est mignon j’aime