Poeme-France : Lecture Écrit Amour-Amitié

Chanson : Prendre Le Tire

Chanson Amour-Amitié
Publié le 17/02/2013 22:10

L'écrit contient 479 mots qui sont répartis dans 7 strophes. Toutes les strophes sont composés de 8 vers.

Poete : Silverfang Wolfchant

Prendre Le Tire

Viens derrière moi,
Viens je vais te protéger,
Même si ce sera la dernière fois,
La vie t’as désarmé,
En cherchant à voir couler des larmes,
L’amour cherche à t’abattre,
Mais ils ne savent pas que malgré sans armes,
Je serai là pour me battre.

Je prendrai le tire pour toi,
Je te donnerai ma vie s’il le faut,
Rien ne me fera reculer cette fois,
La vie est trop cruelle pour utiliser des mots,
Alors je prendrai la balle pour toi,
S’il le faut je sauterai devant la gâchette,
Je serai le plus puissant des murs crois moi,
Avant qu’un dernier souvenir ne me traverse la tête…

Ce canon ne m’effraie pas un instant,
Mais je t’entends pleurer derrière moi,
Tes doigts se crisper dans mon dos violemment,
N’est pas peur pour moi, je suis là pour toi,
Ce bout de métal ne me fait pas peur,
Alors ne fait pas couler tes larmes dans mon dos,
Je te promet d’essuyer tes pleurs,
Je te promet de rester vers toi autant qu’il le faut !

Je prendrai le tire pour toi,
Je te donnerai ma vie s’il le faut,
Rien ne me fera reculer cette fois,
La vie est trop cruelle pour utiliser des mots,
Alors je prendrai la balle pour toi,
S’il le faut je sauterai devant la gâchette,
Je serai le plus puissant des murs crois moi,
Avant qu’un dernier souvenir ne me traverse la tête…

Je serai le bouclier, derrière le quel tu seras protéger,
Je serai l’épée, Celle qui combattra à tes côtés,
Je serai l’armure sous laquelle tu seras immunisé,
Je serai le courage, qui t’aidera, à tout traversé,
N’ai pas peur, je suis là,
N’ai pas peur, pas cette fois,
N’ai plus peur, je ferai tout ce que je peux pour nous,
Ne pleure plus, Je me donnerai pour nous comme un fou !

Je prendrai le tire pour toi,
Je te donnerai ma vie s’il le faut,
Rien ne me fera reculer cette fois,
La vie est trop cruelle pour utiliser des mots,
Alors je prendrai la balle pour toi,
S’il le faut je sauterai devant la gâchette,
Je serai le plus puissant des murs crois moi,
Avant qu’un dernier souvenir ne me traverse la tête…

Je prendrai ce tire pour nous !
Je vais te donner ma vie sans te dire un mot,
Rien ne me fera reculer cette fois, c’est tout !
La vie est trop cruelle et m’a mise un coup de faux,
Alors je prendrai cette balle pour nous,
J’ai sauté devant ce canon, cette gâchette,
J’ai été le plus puissant des murs pour toi, j’ai été fou,
Mais toute les lumières sont tombés, lorsqu’un dernier bruit m’est traversé la tête.
 • Pieds Hyphénique: Prendre Le Tire

  viens=der=ri=è=re=moi 6
  viens=je=vais=te=pro=té=ger 7
  même=si=ce=se=ra=la=der=niè=re=fois 10
  la=vie=tas=dé=sar=mé 6
  en=cher=chant=à=voir=cou=ler=des=lar=mes 10
  la=mour=cher=che=à=ta=bat=tre 8
  mais=ils=ne=savent=pas=que=mal=gré=sans=ar=mes 11
  je=se=rai=là=pour=me=ba=ttre 8

  je=pren=drai=le=ti=re=pour=toi 8
  je=te=don=ne=rai=ma=vie=sil=le=faut 10
  rien=ne=me=fe=ra=re=cu=ler=cette=fois 10
  la=vieest=trop=cruel=le=pour=u=ti=li=ser=des=mots 12
  a=lors=je=pren=drai=la=bal=le=pour=toi 10
  sil=le=faut=je=saute=rai=de=vant=la=gâ=chette 11
  je=se=rai=le=plus=puis=sant=des=murs=crois=moi 11
  avant=quun=der=nier=souve=nir=ne=me=tra=ver=se=la=tête 13

  ce=ca=non=ne=mef=fraie=pas=un=ins=tant 10
  mais=je=ten=tends=pleu=rer=der=riè=re=moi 10
  tes=doigts=se=cris=per=dans=mon=dos=vio=lem=ment 11
  nest=pas=peur=pour=moi=je=suis=là=pour=toi 10
  ce=bout=de=mé=tal=ne=me=fait=pas=peur 10
  a=lors=ne=fait=pas=cou=ler=tes=lar=mes=dans=mon=dos 13
  je=te=pro=met=des=suy=er=tes=pleurs 9
  je=te=promet=de=res=ter=vers=toi=au=tant=quil=le=faut 13

  je=pren=drai=le=ti=re=pour=toi 8
  je=te=don=ne=rai=ma=vie=sil=le=faut 10
  rien=ne=me=fe=ra=re=cu=ler=cette=fois 10
  la=vieest=trop=cruel=le=pour=u=ti=li=ser=des=mots 12
  a=lors=je=pren=drai=la=bal=le=pour=toi 10
  sil=le=faut=je=saute=rai=de=vant=la=gâ=chette 11
  je=se=rai=le=plus=puis=sant=des=murs=crois=moi 11
  avant=quun=der=nier=souve=nir=ne=me=tra=ver=se=la=tête 13

  je=se=rai=le=bou=clier=der=rière=le=quel=tu=se=ras=pro=té=ger 16
  je=se=rai=lé=pée=cel=le=qui=com=bat=tra=à=tes=cô=tés 15
  je=se=rai=lar=mure=sous=la=quel=le=tu=se=ras=im=mu=ni=sé 16
  je=se=rai=le=cou=rage=qui=tai=de=ra=à=tout=tra=ver=sé 15
  nai=pas=peur=je=suis=là 6
  nai=pas=peur=pas=cet=te=fois 7
  nai=plus=peur=je=fe=rai=tout=ce=que=je=peux=pour=nous 13
  ne=pleure=plus=je=me=don=ne=rai=pour=nous=com=meun=fou 13

  je=pren=drai=le=ti=re=pour=toi 8
  je=te=don=ne=rai=ma=vie=sil=le=faut 10
  rien=ne=me=fe=ra=re=cu=ler=cette=fois 10
  la=vieest=trop=cruel=le=pour=u=ti=li=ser=des=mots 12
  a=lors=je=pren=drai=la=bal=le=pour=toi 10
  sil=le=faut=je=saute=rai=de=vant=la=gâ=chette 11
  je=se=rai=le=plus=puis=sant=des=murs=crois=moi 11
  avant=quun=der=nier=souve=nir=ne=me=tra=ver=se=la=tête 13

  je=pren=drai=ce=ti=re=pour=nous 8
  je=vais=te=don=ner=ma=vie=sans=te=direun=mot 11
  rien=ne=me=fe=ra=re=cu=ler=cette=fois=cest=tout 12
  la=vieest=trop=cruel=le=et=ma=mise=un=coup=de=faux 12
  a=lors=je=pren=drai=cette=bal=le=pour=nous 10
  jai=sau=té=de=vant=ce=ca=non=cette=gâ=chette 11
  jai=é=té=le=plus=puis=sant=des=murs=pour=toi=jai=é=té=fou 15
  mais=toute=les=lu=miè=res=sont=tom=bés=lors=quun=der=nier=bruit=mest=tra=ver=sé=la=tête 20
 • Phonétique : Prendre Le Tire

  vjɛ̃ dəʁjεʁə mwa,
  vjɛ̃ ʒə vε tə pʁɔteʒe,
  mεmə si sə səʁa la dεʁnjεʁə fwa,
  la vi ta dezaʁme,
  ɑ̃ ʃεʁʃɑ̃ a vwaʁ kule dε laʁmə,
  lamuʁ ʃεʁʃə a tabatʁə,
  mεz- il nə save pa kə malɡʁe sɑ̃z- aʁmə,
  ʒə səʁε la puʁ mə batʁə.

  ʒə pʁɑ̃dʁε lə tiʁə puʁ twa,
  ʒə tə dɔnəʁε ma vi sil lə fo,
  ʁjɛ̃ nə mə fəʁa ʁəkyle sεtə fwa,
  la vi ε tʁo kʁyεllə puʁ ytilize dε mo,
  alɔʁ ʒə pʁɑ̃dʁε la balə puʁ twa,
  sil lə fo ʒə sotəʁε dəvɑ̃ la ɡaʃεtə,
  ʒə səʁε lə plys pɥisɑ̃ dε myʁ kʁwa mwa,
  avɑ̃ kœ̃ dεʁnje suvəniʁ nə mə tʁavεʁsə la tεtə…

  sə kanɔ̃ nə mefʁε pa œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
  mε ʒə tɑ̃tɑ̃ pləʁe dəʁjεʁə mwa,
  tε dwa sə kʁispe dɑ̃ mɔ̃ do vjɔlamɑ̃,
  nε pa pœʁ puʁ mwa, ʒə sɥi la puʁ twa,
  sə bu də metal nə mə fε pa pœʁ,
  alɔʁ nə fε pa kule tε laʁmə- dɑ̃ mɔ̃ do,
  ʒə tə pʁɔmε desyie tε plœʁ,
  ʒə tə pʁɔmε də ʁεste vεʁ twa otɑ̃ kil lə fo !

  ʒə pʁɑ̃dʁε lə tiʁə puʁ twa,
  ʒə tə dɔnəʁε ma vi sil lə fo,
  ʁjɛ̃ nə mə fəʁa ʁəkyle sεtə fwa,
  la vi ε tʁo kʁyεllə puʁ ytilize dε mo,
  alɔʁ ʒə pʁɑ̃dʁε la balə puʁ twa,
  sil lə fo ʒə sotəʁε dəvɑ̃ la ɡaʃεtə,
  ʒə səʁε lə plys pɥisɑ̃ dε myʁ kʁwa mwa,
  avɑ̃ kœ̃ dεʁnje suvəniʁ nə mə tʁavεʁsə la tεtə…

  ʒə səʁε lə buklje, dəʁjεʁə lə kεl ty səʁa pʁɔteʒe,
  ʒə səʁε lepe, sεllə ki kɔ̃batʁa a tε kote,
  ʒə səʁε laʁmyʁə su lakεllə ty səʁaz- imynize,
  ʒə səʁε lə kuʁaʒə, ki tεdəʁa, a tu tʁavεʁse,
  nε pa pœʁ, ʒə sɥi la,
  nε pa pœʁ, pa sεtə fwa,
  nε plys pœʁ, ʒə fəʁε tu sə kə ʒə pø puʁ nu,
  nə plœʁə plys, ʒə mə dɔnəʁε puʁ nu kɔmə œ̃ fu !

  ʒə pʁɑ̃dʁε lə tiʁə puʁ twa,
  ʒə tə dɔnəʁε ma vi sil lə fo,
  ʁjɛ̃ nə mə fəʁa ʁəkyle sεtə fwa,
  la vi ε tʁo kʁyεllə puʁ ytilize dε mo,
  alɔʁ ʒə pʁɑ̃dʁε la balə puʁ twa,
  sil lə fo ʒə sotəʁε dəvɑ̃ la ɡaʃεtə,
  ʒə səʁε lə plys pɥisɑ̃ dε myʁ kʁwa mwa,
  avɑ̃ kœ̃ dεʁnje suvəniʁ nə mə tʁavεʁsə la tεtə…

  ʒə pʁɑ̃dʁε sə tiʁə puʁ nu !
  ʒə vε tə dɔne ma vi sɑ̃ tə diʁə œ̃ mo,
  ʁjɛ̃ nə mə fəʁa ʁəkyle sεtə fwa, sε tu !
  la vi ε tʁo kʁyεllə e ma mizə œ̃ ku də fo,
  alɔʁ ʒə pʁɑ̃dʁε sεtə balə puʁ nu,
  ʒε sote dəvɑ̃ sə kanɔ̃, sεtə ɡaʃεtə,
  ʒε ete lə plys pɥisɑ̃ dε myʁ puʁ twa, ʒε ete fu,
  mε tutə lε lymjεʁə sɔ̃ tɔ̃be, lɔʁskœ̃ dεʁnje bʁɥi mε tʁavεʁse la tεtə.
 • Pieds Phonétique : Prendre Le Tire

  vj=ɛ̃=də=ʁj=ε=ʁə=mwa 7
  vj=ɛ̃=ʒə=vε=tə=pʁɔ=te=ʒe 8
  mεmə=si=sə=sə=ʁa=la=dεʁ=njε=ʁə=fwa 10
  la=vi=ta=de=zaʁ=me 6
  ɑ̃=ʃεʁ=ʃɑ̃=a=vwaʁ=ku=le=dε=laʁ=mə 10
  la=muʁ=ʃεʁ=ʃə=a=ta=ba=tʁə 8
  mε=zil=nə=sa=ve=pakə=mal=ɡʁe=sɑ̃=zaʁmə 10
  ʒə=sə=ʁε=la=puʁ=mə=ba=tʁə 8

  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=lə=ti=ʁə=puʁ=twa 8
  ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi=sil=lə=fo 10
  ʁjɛ̃=nə=mə=fə=ʁaʁə=ky=le=sε=tə=fwa 10
  la=vi=ε=tʁo=kʁy=εllə=puʁ=y=ti=li=ze=dε=mo 13
  a=lɔʁ=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=la=ba=lə=puʁ=twa 10
  sil=lə=foʒə=so=tə=ʁε=də=vɑ̃=la=ɡaʃεtə 10
  ʒə=sə=ʁεlə=plys=pɥi=sɑ̃=dε=myʁ=kʁwa=mwa 10
  a=vɑ̃=kœ̃=dεʁ=nje=suvə=niʁ=nə=mə=tʁa=vεʁ=sə=la=tεtə 14

  sə=ka=nɔ̃=nə=me=fʁε=pa=œ̃=nɛ̃s=tɑ̃ 10
  mε=ʒə=tɑ̃=tɑ̃=plə=ʁe=də=ʁjε=ʁə=mwa 10
  tε=dwasə=kʁis=pe=dɑ̃=mɔ̃=do=vjɔ=la=mɑ̃ 10
  nε=pa=pœʁ=puʁ=mwa=ʒə=sɥi=la=puʁ=twa 10
  sə=bu=də=me=tal=nə=mə=fε=pa=pœʁ 10
  a=lɔʁnə=fε=pa=ku=le=tε=laʁ=mə=dɑ̃=mɔ̃=do 12
  ʒə=tə=pʁɔ=mε=de=sy=i=e=tε=plœʁ 10
  ʒə=tə=pʁɔ=mεdə=ʁεs=te=vεʁ=twa=o=tɑ̃=kil=lə=fo 13

  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=lə=ti=ʁə=puʁ=twa 8
  ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi=sil=lə=fo 10
  ʁjɛ̃=nə=mə=fə=ʁaʁə=ky=le=sε=tə=fwa 10
  la=vi=ε=tʁo=kʁy=εllə=puʁ=y=ti=li=ze=dε=mo 13
  a=lɔʁ=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=la=ba=lə=puʁ=twa 10
  sil=lə=foʒə=so=tə=ʁε=də=vɑ̃=la=ɡaʃεtə 10
  ʒə=sə=ʁεlə=plys=pɥi=sɑ̃=dε=myʁ=kʁwa=mwa 10
  a=vɑ̃=kœ̃=dεʁ=nje=suvə=niʁ=nə=mə=tʁa=vεʁ=sə=la=tεtə 14

  ʒə=sə=ʁεlə=bu=klje=də=ʁjε=ʁə=lə=kεl=ty=sə=ʁa=pʁɔ=te=ʒe 16
  ʒə=sə=ʁε=le=pe=sεl=lə=ki=kɔ̃=ba=tʁa=a=tε=ko=te 15
  ʒə=sə=ʁε=laʁ=myʁə=su=la=kεllə=ty=sə=ʁa=zi=my=ni=ze 15
  ʒə=sə=ʁεlə=ku=ʁa=ʒə=ki=tε=də=ʁa=a=tu=tʁa=vεʁse 14
  nε=pa=pœ=ʁə=ʒə=sɥi=la 7
  nε=pa=pœ=ʁə=pa=sε=tə=fwa 8
  nε=plys=pœʁ=ʒə=fə=ʁε=tusə=kə=ʒə=pø=puʁ=nu 12
  nə=plœ=ʁə=plys=ʒə=mə=dɔnə=ʁε=puʁ=nu=kɔməœ̃=fu 12

  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=lə=ti=ʁə=puʁ=twa 8
  ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε=ma=vi=sil=lə=fo 10
  ʁjɛ̃=nə=mə=fə=ʁaʁə=ky=le=sε=tə=fwa 10
  la=vi=ε=tʁo=kʁy=εllə=puʁ=y=ti=li=ze=dε=mo 13
  a=lɔʁ=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=la=ba=lə=puʁ=twa 10
  sil=lə=foʒə=so=tə=ʁε=də=vɑ̃=la=ɡaʃεtə 10
  ʒə=sə=ʁεlə=plys=pɥi=sɑ̃=dε=myʁ=kʁwa=mwa 10
  a=vɑ̃=kœ̃=dεʁ=nje=suvə=niʁ=nə=mə=tʁa=vεʁ=sə=la=tεtə 14

  ʒə=pʁɑ̃=dʁε=sə=ti=ʁə=puʁ=nu 8
  ʒə=vεtə=dɔ=ne=ma=vi=sɑ̃=tə=di=ʁəœ̃=mo 11
  ʁjɛ̃nə=mə=fə=ʁa=ʁə=ky=le=sε=tə=fwa=sε=tu 12
  la=vi=ε=tʁo=kʁy=εlləe=ma=mizə=œ̃=ku=də=fo 12
  a=lɔʁ=ʒə=pʁɑ̃=dʁε=sεtə=ba=lə=puʁ=nu 10
  ʒε=so=te=də=vɑ̃sə=ka=nɔ̃=sε=tə=ɡaʃεtə 10
  ʒε=e=te=lə=plys=pɥi=sɑ̃=dε=myʁ=puʁ=twa=ʒε=e=te=fu 15
  mε=tutə=lε=ly=mjε=ʁə=sɔ̃=tɔ̃=be=lɔʁ=skœ̃=dεʁ=nje=bʁɥi=mε=tʁa=vεʁ=se=la=tεtə 20

PostScriptum

Je me suis inspiré de « Shot », des The Rasmus, pour écrire cette chanson :
Enjoy’ : ) .
WolfChant.

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/02/2013 04:33Eden33

cette inspiration a bien fonctionné, j’ai apprécié ma lecture ... ce slam
Quel bouclier tu nous as fait là, sympa comme tout
merci pour ce partage

Auteur de Poésie
18/02/2013 12:43Silverfang Wolfchant

Merci Gmlavie 🙂
Bouclier, aussi épée, pour aller attaqué de l’avant...
Amitié’,
WolfChant 🙂.

Auteur de Poésie
26/02/2013 23:01Silverfang Wolfchant

Merci beaucoup ^^.
The Rasmus est surtout connu pour "In The Shadows", celle là a fait moins de succès pars chez nous ^^’.
Heurux que tu es apprécier cette chanson en tout cas 🙂.

Amitié’,
WolfChant 🙂.