Poème-France.com

Poeme : Te Définir…Te Définir…

Par les mots riches qui se suivent sans cesse,
Des phrases longues que l’oreille caresse,
Je pourrais parler et chanter à l’infini,
Mais je doute fort qu’une poème m’aurait suffit.

Puis-je essayer de le faire en un mot ?
Une tache pas facile… Je me perds aussitôt.
Tu es si complexe et si bien accomplie,
Qu’es-ce un mot pour décrire ta « folie » !

N’étant doué pour faire long ni très cours,
Une recette ancienne me serait de secours,
Le magique chiffre trois… Les trois mots d’un monarque,
Feront en sorte qu’une étoile te remarque.

Joie…
Tendre amie, la mélancolie d’hiver,
L’ouragan des cieux tournant tout à l’envers,
N’est qu’un passage vers un paisible endroit,
Quand mon cœur sent la douce caresse de ta joie.

Beauté…
Charmante copine, une rose d’automne, admiration,
Tes trais si rares sont dignes d’une constellation,
Les cœurs très durs et même s’ils sont arméniens,
Fondent devant toi comme la neige égyptienne.

Intelligence…
Ma copine éclairée, je suis bien étonné,
De voir en toi avec tant de beauté,
Un esprit si profond, la logique réfléchie,
Que ma « confusion » pour toi est un fait accompli…
Sisak

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁ lε mo ʁiʃə ki sə sɥive sɑ̃ sεsə,
dε fʁazə lɔ̃ɡ kə lɔʁεjə kaʁεsə,
ʒə puʁʁε paʁle e ʃɑ̃te a lɛ̃fini,
mε ʒə dutə fɔʁ kynə pɔεmə moʁε syfi.

pɥi ʒə esεje də lə fεʁə ɑ̃n- œ̃ mo ?
ynə taʃə pa fasilə… ʒə mə pεʁdz- osito.
ty ε si kɔ̃plεksə e si bjɛ̃ akɔ̃pli,
kε sə œ̃ mo puʁ dekʁiʁə ta « fɔljə » !

netɑ̃ due puʁ fεʁə lɔ̃ ni tʁε kuʁ,
ynə ʁəsεtə ɑ̃sjεnə mə səʁε də səkuʁ,
lə maʒikə ʃifʁə tʁwa… lε tʁwa mo dœ̃ mɔnaʁkə,
fəʁɔ̃ ɑ̃ sɔʁtə kynə etwalə tə ʁəmaʁkə.

ʒwa…
tɑ̃dʁə ami, la melɑ̃kɔli divεʁ,
luʁaɡɑ̃ dε sjø tuʁnɑ̃ tut- a lɑ̃vεʁ,
nε kœ̃ pasaʒə vεʁz- œ̃ pεziblə ɑ̃dʁwa,
kɑ̃ mɔ̃ kœʁ sɑ̃ la dusə kaʁεsə də ta ʒwa.

bote…
ʃaʁmɑ̃tə kɔpinə, ynə ʁozə dotɔmnə, admiʁasjɔ̃,
tε tʁε si ʁaʁə sɔ̃ diɲə dynə kɔ̃stεllasjɔ̃,
lε kœʁ tʁε dyʁz- e mεmə sil sɔ̃t- aʁmenjɛ̃,
fɔ̃de dəvɑ̃ twa kɔmə la nεʒə eʒiptjεnə.

ɛ̃tεlliʒɑ̃sə…
ma kɔpinə eklεʁe, ʒə sɥi bjɛ̃ etɔne,
də vwaʁ ɑ̃ twa avεk tɑ̃ də bote,
œ̃n- εspʁi si pʁɔfɔ̃, la lɔʒikə ʁefleʃi,
kə ma « kɔ̃fyzjɔn » puʁ twa εt- œ̃ fε akɔ̃pli…