Poeme : Te Définir…

Te Définir…

Par les mots riches qui se suivent sans cesse,
Des phrases longues que l’oreille caresse,
Je pourrais parler et chanter à l’infini,
Mais je doute fort qu’une poème m’aurait suffit.

Puis-je essayer de le faire en un mot ?
Une tache pas facile… Je me perds aussitôt.
Tu es si complexe et si bien accomplie,
Qu’es-ce un mot pour décrire ta « folie » !

N’étant doué pour faire long ni très cours,
Une recette ancienne me serait de secours,
Le magique chiffre trois… Les trois mots d’un monarque,
Feront en sorte qu’une étoile te remarque.

Joie…
Tendre amie, la mélancolie d’hiver,
L’ouragan des cieux tournant tout à l’envers,
N’est qu’un passage vers un paisible endroit,
Quand mon cœur sent la douce caresse de ta joie.

Beauté…
Charmante copine, une rose d’automne, admiration,
Tes trais si rares sont dignes d’une constellation,
Les cœurs très durs et même s’ils sont arméniens,
Fondent devant toi comme la neige égyptienne.

Intelligence…
Ma copine éclairée, je suis bien étonné,
De voir en toi avec tant de beauté,
Un esprit si profond, la logique réfléchie,
Que ma « confusion » pour toi est un fait accompli…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Te Définir…

  par=les=mots=ri=ches=qui=se=sui=vent=sans=ces=se 12
  des=phra=ses=lon=gues=que=lo=rei=lle=ca=res=se 12
  je=pour=rais=par=ler=et=chan=ter=à=lin=fi=ni 12
  mais=je=doute=fort=quu=ne=po=è=me=mau=rait=suf=fit 13

  puis=je=es=say=er=de=le=fai=re=en=un=mot 12
  une=ta=che=pas=fa=ci=le=je=me=perds=aus=si=tôt 13
  tu=es=si=com=plexe=et=si=bien=ac=com=plie 11
  ques=ce=un=mot=pour=dé=cri=re=ta=fo=lie 11

  né=tant=dou=é=pour=fai=re=long=ni=très=cours 11
  une=re=cet=tean=ci=enne=me=se=rait=de=se=cours 12
  le=ma=gi=que=chif=fre=trois=les=trois=mots=dun=mo=nar=que 14
  fe=ront=en=sorte=quu=ne=é=toi=le=te=re=marque 12

  joie 1
  ten=dre=a=mie=la=mé=lan=co=lie=d=hi=ver 12
  lou=ra=gan=des=cieux=tour=nant=tout=à=len=vers 11
  nest=quun=pas=sa=ge=vers=un=pai=si=ble=en=droit 12
  quand=mon=cœur=sent=la=douce=ca=res=se=de=ta=joie 12

  beau=té 2
  char=mante=co=pi=ne=u=ne=ro=se=dau=tom=ne=ad=mi=ra=tion 16
  tes=trais=si=rares=sont=di=gnes=du=ne=cons=tel=la=tion 13
  les=cœurs=très=durs=et=mê=me=sils=sont=ar=mé=niens 12
  fondent=de=vant=toi=com=me=la=nei=ge=é=gyp=tienne 12

  in=tel=li=gen=ce 5
  ma=co=pine=é=clai=rée=je=suis=bien=é=ton=né 12
  de=voir=en=toi=a=vec=tant=de=beau=té 10
  un=es=prit=si=pro=fond=la=lo=gi=que=ré=flé=chie 13
  que=ma=con=fu=sion=pour=toi=est=un=fait=ac=com=pli 13
 • Phonétique : Te Définir…

  paʁ lε mo ʁiʃə ki sə sɥive sɑ̃ sεsə,
  dε fʁazə lɔ̃ɡ kə lɔʁεjə kaʁεsə,
  ʒə puʁʁε paʁle e ʃɑ̃te a lɛ̃fini,
  mε ʒə dutə fɔʁ kynə pɔεmə moʁε syfi.

  pɥi ʒə esεje də lə fεʁə ɑ̃n- œ̃ mo ?
  ynə taʃə pa fasilə… ʒə mə pεʁdz- osito.
  ty ε si kɔ̃plεksə e si bjɛ̃ akɔ̃pli,
  kε sə œ̃ mo puʁ dekʁiʁə ta « fɔljə » !

  netɑ̃ due puʁ fεʁə lɔ̃ ni tʁε kuʁ,
  ynə ʁəsεtə ɑ̃sjεnə mə səʁε də səkuʁ,
  lə maʒikə ʃifʁə tʁwa… lε tʁwa mo dœ̃ mɔnaʁkə,
  fəʁɔ̃ ɑ̃ sɔʁtə kynə etwalə tə ʁəmaʁkə.

  ʒwa…
  tɑ̃dʁə ami, la melɑ̃kɔli divεʁ,
  luʁaɡɑ̃ dε sjø tuʁnɑ̃ tut- a lɑ̃vεʁ,
  nε kœ̃ pasaʒə vεʁz- œ̃ pεziblə ɑ̃dʁwa,
  kɑ̃ mɔ̃ kœʁ sɑ̃ la dusə kaʁεsə də ta ʒwa.

  bote…
  ʃaʁmɑ̃tə kɔpinə, ynə ʁozə dotɔmnə, admiʁasjɔ̃,
  tε tʁε si ʁaʁə sɔ̃ diɲə dynə kɔ̃stεllasjɔ̃,
  lε kœʁ tʁε dyʁz- e mεmə sil sɔ̃t- aʁmenjɛ̃,
  fɔ̃de dəvɑ̃ twa kɔmə la nεʒə eʒiptjεnə.

  ɛ̃tεlliʒɑ̃sə…
  ma kɔpinə eklεʁe, ʒə sɥi bjɛ̃ etɔne,
  də vwaʁ ɑ̃ twa avεk tɑ̃ də bote,
  œ̃n- εspʁi si pʁɔfɔ̃, la lɔʒikə ʁefleʃi,
  kə ma « kɔ̃fyzjɔn » puʁ twa εt- œ̃ fε akɔ̃pli…
 • Syllabes Phonétique : Te Définir…

  paʁ=lε=mo=ʁi=ʃə=ki=sə=sɥi=ve=sɑ̃=sε=sə 12
  dε=fʁa=zə=lɔ̃ɡ=kə=lɔ=ʁε=jə=ka=ʁεs=ə 11
  ʒə=puʁ=ʁε=paʁ=le=e=ʃɑ̃=te=a=lɛ̃=fi=ni 12
  mε=ʒə=du=tə=fɔʁ=ky=nə=pɔ=ε=mə=mo=ʁε=sy=fi 14

  pɥi=ʒə=e=sε=j=e=də=lə=fε=ʁə=ɑ̃=nœ̃=mo 13
  y=nə=ta=ʃə=pa=fa=si=lə=ʒə=mə=pεʁ=dzo=si=to 14
  ty=ε=si=kɔ̃=plεk=sə=e=si=bj=ɛ̃=a=kɔ̃=pli 13
  kε=sə=œ̃=mo=puʁ=de=kʁi=ʁə=ta=fɔ=lj=ə 12

  ne=tɑ̃=du=e=puʁ=fεʁ=ə=lɔ̃=ni=tʁε=kuʁ 11
  y=nə=ʁə=sε=tə=ɑ̃=sjε=nə=mə=sə=ʁε=də=sə=kuʁ 14
  lə=ma=ʒi=kə=ʃi=fʁə=tʁwa=lε=tʁwa=mo=dœ̃=mɔ=naʁ=kə 14
  fə=ʁɔ̃=ɑ̃=sɔʁ=tə=kynə=e=twa=lə=tə=ʁə=maʁkə 12

  ʒwa 1
  tɑ̃=dʁə=a=mi=la=me=lɑ̃=kɔ=li=di=vεʁ 11
  lu=ʁa=ɡɑ̃=dε=sj=ø=tuʁ=nɑ̃=tu=ta=lɑ̃=vεʁ 12
  nε=kœ̃=pa=sa=ʒə=vεʁ=zœ̃=pε=zi=blə=ɑ̃=dʁwa 12
  kɑ̃=mɔ̃=kœʁ=sɑ̃=la=dusə=ka=ʁε=sə=də=ta=ʒwa 12

  bo=te 2
  ʃaʁ=mɑ̃tə=kɔ=pi=nə=y=nə=ʁo=zə=do=tɔm=nə=ad=mi=ʁa=sjɔ̃ 16
  tε=tʁε=si=ʁaʁə=sɔ̃=di=ɲə=dy=nə=kɔ̃s=tεl=la=sjɔ̃ 13
  lε=kœʁ=tʁε=dyʁ=ze=mε=mə=sil=sɔ̃=taʁ=me=njɛ̃ 12
  fɔ̃=de=də=vɑ̃=twa=kɔmə=la=nε=ʒə=e=ʒip=tjεnə 12

  ɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃=sə 5
  ma=kɔ=pinə=e=klε=ʁe=ʒə=sɥi=bjɛ̃=e=tɔ=ne 12
  də=vwaʁ=ɑ̃=twa=a=vεk=tɑ̃=də=bo=te 10
  œ̃=nεs=pʁi=si=pʁɔ=fɔ̃=la=lɔ=ʒikə=ʁe=fle=ʃi 12
  kə=ma=kɔ̃=fy=zjɔnə=puʁ=twa=ε=tœ̃=fε=a=kɔ̃=pli 13

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/09/2005 17:35°° La Mysterieuse °°

tres bo poeme
bravo

Auteur de Poésie
07/09/2005 17:27Cindy Limpens

C’est un merveilleux hommage que tu lui fais là, j’espère qu’elle a sur l’apprecier à sa juste valeur;)(F).... Merci à toi pour ton com sur MÊME LES HOMMES PLEURENT...(2), qui est un poème qui me tiens à coeur(F){}{}
Bienvenu à toi sur le site

Auteur de Poésie
02/11/2005 01:11Ewilan

Tres belle dédicace ! j’aime beaucoup ton poème...continue...
amitié...ewi

Auteur de Poésie
11/05/2006 19:40Aurelie_30822

Très beau poème. J’aime beaucoup!

Auteur de Poésie
26/10/2006 19:58Bambina_

Joli poème.
Ta plume m’intrigue.
Amicalement