Poème-France.com

Poeme : L’Oiseau BleuL’Oiseau Bleu

Mon âme est un oiseau bleu perdu
Survolant l’océan
Le vent autour siffle un air entêtant
Qui parle de courage de liberté et de solitude. .
Pourtant. . je sais que tout ça n’est qu’un rêve. .
Naïvement lancé pour te rencontrer.
Dors paisiblement mon doux cœur. .
S’il te sent malheureux
L’oiseau perdra tout espoir
Et tombera dans la mer. .

The blue bird
My soul is a lost blue bird
Flying over the ocean
The wind around whistle a stubborn melody
Speaking of courage freedom and lonelyness. .
Though. . i know all that is only a dream. .
Naïvely launched to meet you.
Sleep quietly my sweet heart. .
If he feels you unhappy
The bird will loose all hope
And fall in the sea. .
10 Octobre 2010
.
Snail Erato

PostScriptum

Remarque : La version en anglais n’est pas une traduction… mais, en fait, l’original.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃n- amə εt- œ̃n- wazo blø pεʁdy
syʁvɔlɑ̃ lɔseɑ̃
lə vɑ̃ otuʁ siflə œ̃n- εʁ ɑ̃tεtɑ̃
ki paʁlə də kuʁaʒə də libεʁte e də sɔlitydə.
puʁtɑ̃. ʒə sε kə tu sa nε kœ̃ ʁεvə.
najvəmɑ̃ lɑ̃se puʁ tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe.
dɔʁ pεzibləmɑ̃ mɔ̃ du kœʁ.
sil tə sɑ̃ maləʁø
lwazo pεʁdʁa tut- εspwaʁ
e tɔ̃bəʁa dɑ̃ la mεʁ.

tə blɥ biʁ
mi sul is a lɔst blɥ biʁ
fliiŋ ɔve tə ɔsəɑ̃
tə wɛ̃d aʁund wistlə a stybɔʁn məlɔdi
spəakiŋ ɔf kuʁaʒə fʁidɔm ɑ̃d lɔnəlɛ̃εs.
tuɡ. i knɔw al ta is ɔ̃li a dʁəam.
najvəli lonʃεd to mi iu.
slip kjεtli mi swi əaʁ.
if ə filz- iu œ̃api
tə biʁ wij luzə al ɔpə
ɑ̃d fal ɛ̃ tə səa.
diz- ɔktɔbʁə dø milə dis
.