Poème-France.com

Poeme : Tu N’Es Pas Un Homme À AimerTu N’Es Pas Un Homme À Aimer

Tu n’es pas un homme à aimer ;
Tu peux être un ami parfait,
Un amant qui sait tout donner,
Une oreille prête à écouter,

Mais t’aimer est une terrible erreur
Qui plonge les femmes dans la douleur.
Car tu ne sais pas apporter le bonheur
Au sein d’un couple ou dans les cœurs.

Tu fais chavirer tant de femmes,
Et moi je suis là, avec ma flamme,
A supporter ma vie et ses drames,
Ton instabilité, et leurs charmes…

Tu vis tes histoires au fil du temps,
Et moi je les supporte patiemment,
Je n’ai pourtant rien à y gagner,
Puisque je sais que tu vas t’en aller.

Pourtant je suis là, encore et toujours,
Près de toi, tes tourments, tes détours,
Amie, maîtresse, mère et femme,
A suivre tous tes états d’âme.

Tu t’éloignes et tu reviens,
Tantôt proche, tantôt lointain,
Moi j’attends que le destin
M’aide à trouver mon chemin.

Dans le labyrinthe de notre histoire,
Je me perds entre raison et espoir.
Je me résigne petit à petit
Que tu ne sois pas un bon mari…

Tu n’es pas un homme à aimer,
Mais je ne peux m’en empêcher.
Je sais bien que j’ai tort,
Car je vais souffrir encore…
Sophie Chazel

PostScriptum

Certains hommes ne sont pas faits pour l’amour…
J’ai un mari qui fait partie de ceux-là…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty nε pa œ̃n- ɔmə a εme,
ty pøz- εtʁə œ̃n- ami paʁfε,
œ̃n- amɑ̃ ki sε tu dɔne,
ynə ɔʁεjə pʁεtə a ekute,

mε tεme εt- ynə teʁiblə eʁœʁ
ki plɔ̃ʒə lε famə dɑ̃ la dulœʁ.
kaʁ ty nə sε pa apɔʁte lə bɔnœʁ
o sɛ̃ dœ̃ kuplə u dɑ̃ lε kœʁ.

ty fε ʃaviʁe tɑ̃ də famə,
e mwa ʒə sɥi la, avεk ma flamə,
a sypɔʁte ma vi e sε dʁamə,
tɔ̃n- ɛ̃stabilite, e lœʁ ʃaʁmə…

ty vis tεz- istwaʁəz- o fil dy tɑ̃,
e mwa ʒə lε sypɔʁtə pasjamɑ̃,
ʒə nε puʁtɑ̃ ʁjɛ̃ a i ɡaɲe,
pɥiskə ʒə sε kə ty va tɑ̃n- ale.

puʁtɑ̃ ʒə sɥi la, ɑ̃kɔʁə e tuʒuʁ,
pʁε də twa, tε tuʁmɑ̃, tε detuʁ,
ami, mεtʁεsə, mεʁə e famə,
a sɥivʁə tus tεz- eta damə.

ty telwaɲəz- e ty ʁəvjɛ̃,
tɑ̃to pʁoʃə, tɑ̃to lwɛ̃tɛ̃,
mwa ʒatɑ̃ kə lə dεstɛ̃
mεdə a tʁuve mɔ̃ ʃəmɛ̃.

dɑ̃ lə labiʁɛ̃tə də nɔtʁə istwaʁə,
ʒə mə pεʁdz- ɑ̃tʁə ʁεzɔ̃ e εspwaʁ.
ʒə mə ʁeziɲə pəti a pəti
kə ty nə swa pa œ̃ bɔ̃ maʁi…

ty nε pa œ̃n- ɔmə a εme,
mε ʒə nə pø mɑ̃n- ɑ̃pεʃe.
ʒə sε bjɛ̃ kə ʒε tɔʁ,
kaʁ ʒə vε sufʁiʁ ɑ̃kɔʁə…