Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Une Belle Histoire Si Deroutante

Poème Amour
Publié le 09/12/2002 00:00

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

Une Belle Histoire Si Deroutante

Tu n’as rien du prince charmant,
Tu n’as pas de grand cheval blanc,
Mais tu as ton regard attendrissant,
Ton sourire charmeur et séduisant.

Et puis surtout tu as à l’intérieur
Les plus belles qualités de cœur,
Celles qui te rendent exceptionnel,
Celles qui me donnent des ailes.

Tu ne serais pas un jeune premier
Si tu faisais carrière dans le ciné,
Mais quelle importance à mes yeux ;
Tu rends si bien les gens heureux.

Pourtant la distance nous empêche
De passer plus de temps ensemble,
Mais ces instants qu’on se dépêche
De savourer à deux nous ressemblent.

J’ai encore ancré en moi le souvenir
D’un magnifique coucher de soleil,
Où tu m’avais permis de me blottir
Dans tes bras, le temps d’un rêve en éveil.

Mes larmes avaient coulé ce soir-là :
Larmes mêlées de regrets et de joie.
Mes regrets qu’on en reste là…
Ma joie d’être auprès de toi…

Le vent avait mis mes cheveux en bataille,
Délicatement tu avais soulevé une mèche
Pour dégager mon regard empli de failles,
Et y plonger tes yeux émouvants de tendresse.

J’ai encore d’autres souvenirs aussi forts :
« Notre » phare, ai-je envie de dire,
Lorsque, nos yeux rivés vers le port,
Nous savourions le silence de nos sourires.

Rien de bien extraordinaire après tout,
Des moments anodins pour n’importe qui,
Mais pour moi des trésors uniques et doux,
Privilégiés sous les dehors de ma vie.

Il y aurait encore tant à raconter :
De nos rires à nos taquineries,
De nos détresses présentes ou passées
A tous ces mots que l’on s’écrit.

De nos confidences partagées
A nos souffrances soulagées,
De mes appels au secours
A tes réponses au quart de tour.

Mais jamais les mots ne suffiront
Pour exprimer la force et l’intensité
De ce qu’ensemble nous partageons.
Je cesse d’écrire pour mieux y repenser…
 • Pieds Hyphénique: Une Belle Histoire Si Deroutante

  tu=nas=rien=du=prin=ce=char=mant 8
  tu=nas=pas=de=grand=che=val=blanc 8
  mais=tu=as=ton=re=gard=at=ten=dris=sant 10
  ton=sou=ri=re=char=meur=et=sé=dui=sant 10

  et=puis=sur=tout=tu=as=à=lin=té=ri=eur 11
  les=plus=bel=les=qua=li=tés=de=cœur 9
  cel=les=qui=te=ren=dent=ex=cep=ti=on=nel 11
  cel=les=qui=me=don=nent=des=ai=les 9

  tu=ne=se=rais=pas=un=jeu=ne=pre=mi=er 11
  si=tu=fai=sais=car=ri=è=re=dans=le=ci=né 12
  mais=quel=le=im=por=tan=ce=à=mes=y=eux 11
  tu=rends=si=bien=les=gens=heu=reux 8

  pour=tant=la=dis=tan=ce=nous=em=pê=che 10
  de=pas=ser=plus=de=temps=en=sem=ble 9
  mais=ces=ins=tants=quon=se=dé=pê=che 9
  de=sa=vou=rer=à=deux=nous=res=semblent 9

  jai=en=co=re=an=cré=en=moi=le=sou=ve=nir 12
  dun=ma=gni=fi=que=cou=cher=de=so=leil 10
  où=tu=ma=vais=per=mis=de=me=blot=tir 10
  dans=tes=bras=le=temps=dun=rê=ve=en=é=veil 11

  mes=lar=mes=a=vaient=cou=lé=ce=soir=là 10
  lar=mes=mê=lées=de=re=grets=et=de=joie 10
  mes=re=grets=quon=en=res=te=là 8
  ma=joie=dê=tre=au=près=de=toi 8

  le=vent=a=vait=mis=mes=che=veux=en=ba=tail=le 12
  dé=li=cate=ment=tu=a=vais=sou=le=vé=u=ne=mèche 13
  pour=dé=ga=ger=mon=re=gard=em=pli=de=fail=les 12
  et=y=plon=ger=tes=yeux=é=mou=vants=de=ten=dresse 12

  jai=en=co=re=dau=tres=sou=ve=nirs=aus=si=forts 12
  no=tre=pha=re=ai=je=en=vie=de=di=re 12
  lors=que=nos=y=eux=ri=vés=vers=le=port 10
  nous=sa=vou=rions=le=si=len=ce=de=nos=sou=rires 12

  rien=de=bien=ex=tra=or=di=nai=re=a=près=tout 12
  des=mo=ments=a=no=dins=pour=nim=por=te=qui 11
  mais=pour=moi=des=tré=sors=u=ni=ques=et=doux 11
  pri=vi=lé=gi=és=sous=les=de=hors=de=ma=vie 12

  il=y=au=rait=en=co=re=tant=à=ra=con=ter 12
  de=nos=ri=res=à=nos=ta=qui=ne=ries 10
  de=nos=dé=tres=ses=pré=sen=tes=ou=pas=sées 11
  a=tous=ces=mots=que=lon=sé=crit 8

  de=nos=con=fi=den=ces=par=ta=gées 9
  a=nos=souf=fran=ces=sou=la=gées 8
  de=mes=ap=pels=au=se=cours 7
  a=tes=ré=pon=ses=au=quart=de=tour 9

  mais=ja=mais=les=mots=ne=suf=fi=ront 9
  pour=ex=pri=mer=la=for=ce=et=lin=ten=si=té 12
  de=ce=quen=sem=ble=nous=par=ta=geons 9
  je=ces=se=dé=cri=re=pour=mieux=y=re=pen=ser 12
 • Phonétique : Une Belle Histoire Si Deroutante

  ty na ʁjɛ̃ dy pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃,
  ty na pa də ɡʁɑ̃ ʃəval blɑ̃,
  mε ty a tɔ̃ ʁəɡaʁ atɑ̃dʁisɑ̃,
  tɔ̃ suʁiʁə ʃaʁmœʁ e sedɥizɑ̃.

  e pɥi syʁtu ty a a lɛ̃teʁjœʁ
  lε plys bεllə kalite də kœʁ,
  sεllə ki tə ʁɑ̃de εksεpsjɔnεl,
  sεllə ki mə dɔne dεz- εlə.

  ty nə səʁε pa œ̃ ʒənə pʁəmje
  si ty fəzε kaʁjεʁə dɑ̃ lə sine,
  mε kεllə ɛ̃pɔʁtɑ̃sə a mεz- iø,
  ty ʁɑ̃ si bjɛ̃ lε ʒɑ̃z- œʁø.

  puʁtɑ̃ la distɑ̃sə nuz- ɑ̃pεʃə
  də pase plys də tɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə,
  mε sεz- ɛ̃stɑ̃ kɔ̃ sə depεʃə
  də savuʁe a dø nu ʁəsɑ̃ble.

  ʒε ɑ̃kɔʁə ɑ̃kʁe ɑ̃ mwa lə suvəniʁ
  dœ̃ maɲifikə kuʃe də sɔlεj,
  u ty mavε pεʁmi də mə blɔtiʁ
  dɑ̃ tε bʁa, lə tɑ̃ dœ̃ ʁεvə ɑ̃n- evεj.

  mε laʁməz- avε kule sə swaʁ la :
  laʁmə- mεle də ʁəɡʁεz- e də ʒwa.
  mε ʁəɡʁε kɔ̃n- ɑ̃ ʁεstə la…
  ma ʒwa dεtʁə opʁε də twa…

  lə vɑ̃ avε mi mε ʃəvøz- ɑ̃ batajə,
  delikatəmɑ̃ ty avε suləve ynə mεʃə
  puʁ deɡaʒe mɔ̃ ʁəɡaʁ ɑ̃pli də fajə,
  e i plɔ̃ʒe tεz- iøz- emuvɑ̃ də tɑ̃dʁεsə.

  ʒε ɑ̃kɔʁə dotʁə- suvəniʁz- osi fɔʁ :
  « nɔtʁə » faʁə, ε ʒə ɑ̃vi də diʁə,
  lɔʁskə, noz- iø ʁive vεʁ lə pɔʁ,
  nu savuʁjɔ̃ lə silɑ̃sə də no suʁiʁə.

  ʁjɛ̃ də bjɛ̃ εkstʁaɔʁdinεʁə apʁε tu,
  dε mɔmɑ̃z- anɔdɛ̃ puʁ nɛ̃pɔʁtə ki,
  mε puʁ mwa dε tʁezɔʁz- ynikz- e du,
  pʁivileʒje su lε dəɔʁ də ma vi.

  il i oʁε ɑ̃kɔʁə tɑ̃ a ʁakɔ̃te :
  də no ʁiʁəz- a no takinəʁi,
  də no detʁesə pʁezɑ̃təz- u pase
  a tus sε mo kə lɔ̃ sekʁi.

  də no kɔ̃fidɑ̃sə paʁtaʒe
  a no sufʁɑ̃sə sulaʒe,
  də mεz- apεlz- o səkuʁ
  a tε ʁepɔ̃səz- o kaʁ də tuʁ.

  mε ʒamε lε mo nə syfiʁɔ̃
  puʁ εkspʁime la fɔʁsə e lɛ̃tɑ̃site
  də sə kɑ̃sɑ̃blə nu paʁtaʒɔ̃.
  ʒə sεsə dekʁiʁə puʁ mjøz- i ʁəpɑ̃se…
 • Pieds Phonétique : Une Belle Histoire Si Deroutante

  ty=na=ʁj=ɛ̃=dy=pʁɛ̃=sə=ʃaʁ=mɑ̃ 9
  ty=na=pa=də=ɡʁɑ̃=ʃə=val=blɑ̃ 8
  mε=ty=a=tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=a=tɑ̃=dʁi=sɑ̃ 10
  tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ʃaʁ=mœʁ=e=sed=ɥi=zɑ̃ 10

  e=pɥi=syʁ=tu=ty=a=a=lɛ̃=te=ʁjœʁ 10
  lε=plys=bεl=lə=ka=li=te=də=kœ=ʁə 10
  sεl=lə=ki=tə=ʁɑ̃=de=εk=sεp=sjɔ=nεl 10
  sεl=lə=ki=mə=dɔ=ne=dε=zε=lə 9

  ty=nə=sə=ʁε=pa=œ̃=ʒə=nə=pʁə=mje 10
  si=ty=fə=zε=ka=ʁjεʁə=dɑ̃=lə=si=ne 10
  mε=kεl=lə=ɛ̃=pɔʁ=tɑ̃sə=a=mε=zi=ø 10
  ty=ʁɑ̃=si=bj=ɛ̃=lε=ʒɑ̃=zœ=ʁø 9

  puʁ=tɑ̃=la=dis=tɑ̃=sə=nu=zɑ̃=pε=ʃə 10
  də=pa=se=plys=də=tɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə 9
  mε=sε=zɛ̃s=tɑ̃=kɔ̃=sə=de=pε=ʃə 9
  də=sa=vu=ʁe=a=dø=nu=ʁə=sɑ̃=ble 10

  ʒε=ɑ̃=kɔʁəɑ̃=kʁe=ɑ̃=mwa=lə=su=və=niʁ 10
  dœ̃=ma=ɲi=fi=kə=ku=ʃe=də=sɔ=lεj 10
  u=ty=ma=vε=pεʁ=mi=də=mə=blɔ=tiʁ 10
  dɑ̃=tε=bʁa=lə=tɑ̃=dœ̃=ʁεvə=ɑ̃=ne=vεj 10

  mε=laʁ=mə=za=vε=ku=le=sə=swaʁ=la 10
  laʁ=mə=mε=le=də=ʁə=ɡʁε=ze=də=ʒwa 10
  mε=ʁə=ɡʁε=kɔ̃=nɑ̃=ʁεs=tə=la 8
  ma=ʒwa=dε=tʁə=o=pʁε=də=twa 8

  lə=vɑ̃=a=vε=mi=mεʃə=vø=zɑ̃=ba=tajə 10
  de=li=katə=mɑ̃=ty=a=vε=su=lə=ve=y=nə=mεʃə 13
  puʁ=de=ɡa=ʒe=mɔ̃ʁə=ɡaʁ=ɑ̃=pli=də=fajə 10
  e=i=plɔ̃=ʒe=tε=ziø=ze=mu=vɑ̃də=tɑ̃=dʁεsə 11

  ʒε=ɑ̃=kɔʁə=do=tʁə=su=və=niʁ=zo=si=fɔʁ 11
  nɔtʁə=fa=ʁə=ε=ʒə=ɑ̃=vi=də=diʁə 10
  lɔʁ=skə=no=zi=ø=ʁi=ve=vεʁ=lə=pɔʁ 10
  nu=sa=vu=ʁjɔ̃lə=si=lɑ̃=sə=də=no=suʁiʁə 10

  ʁjɛ̃də=bjɛ̃=εk=stʁa=ɔʁ=di=nε=ʁəa=pʁε=tu 10
  dε=mɔ=mɑ̃=za=nɔ=dɛ̃=puʁ=nɛ̃=pɔʁtə=ki 10
  mε=puʁ=mwa=dε=tʁe=zɔʁ=zy=nik=ze=du 10
  pʁi=vi=le=ʒje=su=lεdə=ɔʁ=də=ma=vi 10

  il=i=o=ʁε=ɑ̃=kɔʁə=tɑ̃=a=ʁa=kɔ̃=te 11
  də=no=ʁi=ʁə=za=no=ta=ki=nə=ʁi 10
  də=no=de=tʁe=sə=pʁe=zɑ̃=tə=zu=pase 10
  a=tus=sε=mo=kə=lɔ̃=se=kʁi 8

  də=no=kɔ̃=fi=dɑ̃=sə=paʁ=ta=ʒe 9
  a=no=su=fʁɑ̃=sə=su=la=ʒe 8
  də=mε=za=pεl=zo=sə=kuʁ 7
  a=tε=ʁe=pɔ̃=sə=zo=kaʁ=də=tuʁ 9

  mε=ʒa=mε=lε=mo=nə=sy=fi=ʁɔ̃ 9
  puʁ=εk=spʁi=me=la=fɔʁsəe=lɛ̃=tɑ̃=si=te 10
  də=sə=kɑ̃=sɑ̃=blə=nu=paʁ=ta=ʒɔ̃ 9
  ʒə=sεsə=de=kʁi=ʁə=puʁ=mjø=zi=ʁə=pɑ̃se 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/07/2004 00:00Lilou_13616

tres emouvan franchemen c superbe felicitation continu ainsi
bizzzz
@+

Auteur de Poésie
14/09/2004 00:00Tit£-@Udr£y

J’adowwww ton poème il me fait pensé un peu a mon histoire. . . tk bien écrit. . . xxx-amitié-Audrey

Auteur de Poésie
25/01/2005 00:00Cafrine974

c un tres bel ecrit bravo a toi. je ressens tres bien
ce ke tu as au fond du coeur, ton poeme fait
vraiment passer les emotions.
amicalement