Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pour Ingrid Vallette

Poème Amour
Publié le 09/12/2002 00:00

L'écrit contient 317 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

Pour Ingrid Vallette

Je n’ai pas lu tous tes poèmes
Mais assez pour ressentir ta peine.
L’histoire de ta vie est bien lourde
De souffrances et d’oreilles sourdes.

Ton envie d’en finir est compréhensible ;
J’ai tenté cette erreur à plusieurs reprises,
Mais ne t’abandonnes pas à cette bêtise,
Rien ni personne ne vaut l’irréversible.

Ecrire est un bon moyen de libérer
Tes démons qui t’empêchent de respirer,
Mais ça n’est pas encore assez
Va plus loin dans ta volonté.

La vie n’est pas faite que d’embûches,
Même si tu crois que tu trébuches,
Tu peux encore te relever,
Tu ne vas pas toujours tomber.

Acceptes l’aide qu’on te propose,
Ne rejettes pas ceux qui osent
Prendre ton mal à bras le corps
Pour qu’il te pèse moins lourd encore.

Ta solitude est ton ennemie :
Elle te replonge dans ton passé.
Laisse-toi entourer d’amis
Qui vers l’avenir sauront te porter.

C’est sûr que, quoi qu’ils fassent,
Ils ne pourront effacer les traces,
Mais elles se feront moins vivaces
Si tu veux regarder la vie en face.

Trop de douleurs ont besoin de soins,
Y a pas de honte à voir un médecin ;
Si tu savais le nombre de gens
Qui ont recours à des traitements.

J’y suis moi-même arrivée,
A me décider de me soigner.
La poésie est certes une thérapie,
Mais elle ne vaut pas la psychologie.

Prends-toi en main,
Ne te laisse pas aller,
Force le destin,
Tu peux y arriver.

D’autres femmes ont vécu
L’atrocité que tu décris ;
Elles y ont survécu
Et un jour la vie leur a souri.

Y a pas de raison que tu ne surmontes pas
A ton tour ces dures épreuves-là.
Mais seule tu ne le pourras pas.
Si tu vois un psy, il t’aidera, crois-moi.
 • Pieds Hyphénique: Pour Ingrid Vallette

  je=nai=pas=lu=tous=tes=po=è=mes 9
  mais=as=sez=pour=res=sen=tir=ta=pei=ne 10
  lhis=toi=re=de=ta=vie=est=bien=lour=de 10
  de=souf=fran=ces=et=do=rei=lles=sour=des 10

  ton=en=vie=den=fi=nir=est=com=préhen=sible 10
  jai=ten=té=cetteer=reur=à=plu=sieurs=re=prises 10
  mais=ne=ta=ban=donnes=pas=à=cet=te=bê=tise 11
  rien=ni=per=sonne=ne=vaut=lir=ré=ver=sible 10

  ecri=re=est=un=bon=moyen=de=li=bé=rer 10
  tes=dé=mons=qui=tem=pêchent=de=res=pi=rer 10
  mais=ça=nest=pas=en=co=re=as=sez 9
  va=plus=loin=dans=ta=vo=lon=té 8

  la=vie=nest=pas=fai=te=que=dem=bû=ches 10
  mê=me=si=tu=crois=que=tu=tré=bu=ches 10
  tu=peux=en=co=re=te=re=le=ver 9
  tu=ne=vas=pas=tou=jours=tom=ber 8

  ac=cep=tes=lai=de=quon=te=pro=po=se 10
  ne=re=jet=tes=pas=ceux=qui=osent 8
  pren=dre=ton=mal=à=bras=le=corps 8
  pour=quil=te=pè=se=moins=lourd=en=co=re 10

  ta=so=li=tu=de=est=ton=en=ne=mie 10
  el=le=te=re=plon=ge=dans=ton=pas=sé 10
  lais=se=toi=en=tou=rer=da=mis 8
  qui=vers=la=ve=nir=sau=ront=te=por=ter 10

  cest=sûr=que=quoi=quils=fas=sent 7
  ils=ne=pour=ront=ef=fa=cer=les=tra=ces 10
  mais=el=les=se=fe=ront=moins=vi=va=ces 10
  si=tu=veux=re=gar=der=la=vie=en=face 10

  trop=de=dou=leurs=ont=be=soin=de=soins 9
  y=a=pas=de=honteà=voir=un=mé=de=cin 10
  si=tu=sa=vais=le=nom=bre=de=gens 9
  qui=ont=re=cours=à=des=trai=te=ments 9

  jy=suis=moi=mê=me=ar=ri=vée 8
  a=me=dé=ci=der=de=me=soi=gner 9
  la=poé=sie=est=certes=u=ne=thé=ra=pie 10
  mais=elle=ne=vaut=pas=la=psy=cho=lo=gie 10

  prends=toi=en=main 4
  ne=te=lais=se=pas=al=ler 7
  for=ce=le=des=tin 5
  tu=peux=y=ar=ri=ver 6

  dau=tres=fem=mes=ont=vé=cu 7
  la=tro=ci=té=que=tu=dé=cris 8
  el=les=y=ont=sur=vé=cu 7
  et=un=jour=la=vie=leur=a=sou=ri 9

  y=a=pas=de=rai=son=que=tu=ne=sur=montes=pas 12
  a=ton=tour=ces=du=res=é=preu=ves=là 10
  mais=seu=le=tu=ne=le=pour=ras=pas 9
  si=tu=vois=un=p=sy=il=taide=ra=crois=moi 11
 • Phonétique : Pour Ingrid Vallette

  ʒə nε pa ly tus tε pɔεmə
  mεz- ase puʁ ʁəsɑ̃tiʁ ta pεnə.
  listwaʁə də ta vi ε bjɛ̃ luʁdə
  də sufʁɑ̃səz- e dɔʁεjə suʁdə.

  tɔ̃n- ɑ̃vi dɑ̃ finiʁ ε kɔ̃pʁeɑ̃siblə,
  ʒε tɑ̃te sεtə eʁœʁ a plyzjœʁ ʁəpʁizə,
  mε nə tabɑ̃dɔnə pa a sεtə bεtizə,
  ʁjɛ̃ ni pεʁsɔnə nə vo liʁevεʁsiblə.

  εkʁiʁə εt- œ̃ bɔ̃ mwajɛ̃ də libeʁe
  tε demɔ̃ ki tɑ̃pεʃe də ʁεspiʁe,
  mε sa nε pa ɑ̃kɔʁə ase
  va plys lwɛ̃ dɑ̃ ta vɔlɔ̃te.

  la vi nε pa fεtə kə dɑ̃byʃə,
  mεmə si ty kʁwa kə ty tʁebyʃə,
  ty pøz- ɑ̃kɔʁə tə ʁələve,
  ty nə va pa tuʒuʁ tɔ̃be.

  aksεptə lεdə kɔ̃ tə pʁɔpozə,
  nə ʁəʒεtə pa sø ki oze
  pʁɑ̃dʁə tɔ̃ mal a bʁa lə kɔʁ
  puʁ kil tə pεzə mwɛ̃ luʁ ɑ̃kɔʁə.

  ta sɔlitydə ε tɔ̃n- εnəmi :
  εllə tə ʁəplɔ̃ʒə dɑ̃ tɔ̃ pase.
  lεsə twa ɑ̃tuʁe dami
  ki vεʁ lavəniʁ soʁɔ̃ tə pɔʁte.

  sε syʁ kə, kwa kil fase,
  il nə puʁʁɔ̃ efase lε tʁasə,
  mεz- εllə sə fəʁɔ̃ mwɛ̃ vivasə
  si ty vø ʁəɡaʁde la vi ɑ̃ fasə.

  tʁo də dulœʁz- ɔ̃ bəzwɛ̃ də swɛ̃,
  i a pa də ɔ̃tə a vwaʁ œ̃ medəsɛ̃,
  si ty savε lə nɔ̃bʁə də ʒɑ̃
  ki ɔ̃ ʁəkuʁz- a dε tʁεtəmɑ̃.

  ʒi sɥi mwa mεmə aʁive,
  a mə deside də mə swaɲe.
  la pɔezi ε sεʁtəz- ynə teʁapi,
  mεz- εllə nə vo pa la psikɔlɔʒi.

  pʁɑ̃ twa ɑ̃ mɛ̃,
  nə tə lεsə pa ale,
  fɔʁsə lə dεstɛ̃,
  ty pøz- i aʁive.

  dotʁə- faməz- ɔ̃ veky
  latʁɔsite kə ty dekʁi,
  εlləz- i ɔ̃ syʁveky
  e œ̃ ʒuʁ la vi lœʁ a suʁi.

  i a pa də ʁεzɔ̃ kə ty nə syʁmɔ̃tə pa
  a tɔ̃ tuʁ sε dyʁəz- epʁəvə la.
  mε sələ ty nə lə puʁʁa pa.
  si ty vwaz- œ̃ psi, il tεdəʁa, kʁwa mwa.
 • Pieds Phonétique : Pour Ingrid Vallette

  ʒə=nε=pa=ly=tus=tε=pɔ=ε=mə 9
  mε=za=se=puʁ=ʁə=sɑ̃=tiʁ=ta=pε=nə 10
  lis=twa=ʁə=də=ta=vi=ε=bjɛ̃=luʁ=də 10
  də=su=fʁɑ̃=sə=ze=dɔ=ʁε=jə=suʁ=də 10

  tɔ̃=nɑ̃=vi=dɑ̃=fi=niʁ=ε=kɔ̃=pʁe=ɑ̃siblə 10
  ʒε=tɑ̃=te=sεtəe=ʁœʁ=a=ply=zjœʁ=ʁə=pʁizə 10
  mεnə=ta=bɑ̃=dɔ=nə=pa=a=sε=tə=bεtizə 10
  ʁjɛ̃=ni=pεʁ=sɔnə=nə=vo=li=ʁe=vεʁ=siblə 10

  ε=kʁiʁəε=tœ̃=bɔ̃=mwa=jɛ̃=də=li=be=ʁe 10
  tε=de=mɔ̃=ki=tɑ̃=pε=ʃe=də=ʁεs=pi=ʁe 11
  mε=sa=nε=pa=ɑ̃=kɔ=ʁə=a=se 9
  va=plys=lwɛ̃=dɑ̃=ta=vɔ=lɔ̃=te 8

  la=vi=nε=pa=fε=tə=kə=dɑ̃=by=ʃə 10
  mε=mə=si=ty=kʁwa=kə=ty=tʁe=by=ʃə 10
  ty=pø=zɑ̃=kɔʁ=ə=tə=ʁə=lə=ve 9
  ty=nə=va=pa=tu=ʒuʁ=tɔ̃=be 8

  ak=sεp=tə=lε=də=kɔ̃=tə=pʁɔ=po=zə 10
  nə=ʁə=ʒε=tə=pa=sø=ki=o=ze 9
  pʁɑ̃=dʁə=tɔ̃=mal=a=bʁa=lə=kɔʁ 8
  puʁ=kil=tə=pε=zə=mwɛ̃=luʁ=ɑ̃=kɔʁ=ə 10

  ta=sɔ=li=ty=də=ε=tɔ̃=nε=nə=mi 10
  εl=lə=tə=ʁə=plɔ̃=ʒə=dɑ̃=tɔ̃=pa=se 10
  lε=sə=twa=ɑ̃=tu=ʁe=da=mi 8
  ki=vεʁ=la=və=niʁ=so=ʁɔ̃=tə=pɔʁ=te 10

  sε=syʁ=kə=kwa=kil=fa=se 7
  il=nə=puʁ=ʁɔ̃=e=fa=se=lε=tʁa=sə 10
  mε=zεl=lə=sə=fə=ʁɔ̃=mwɛ̃=vi=va=sə 10
  si=ty=vø=ʁə=ɡaʁ=de=la=vi=ɑ̃=fasə 10

  tʁo=də=du=lœ=ʁə=zɔ̃=bə=zwɛ̃=də=swɛ̃ 10
  i=a=padəɔ̃=tə=a=vwaʁ=œ̃=me=də=sɛ̃ 10
  si=ty=sa=vε=lə=nɔ̃=bʁə=də=ʒɑ̃ 9
  ki=ɔ̃=ʁə=kuʁ=za=dε=tʁε=tə=mɑ̃ 9

  ʒi=sɥi=mwa=mε=mə=a=ʁi=ve 8
  a=mə=de=si=de=də=mə=swa=ɲe 9
  la=pɔ=e=zi=ε=sεʁtə=zy=nə=te=ʁa=pi 11
  mε=zεllə=nə=vo=pa=la=psi=kɔ=lɔ=ʒi 10

  pʁɑ̃=twa=ɑ̃=mɛ̃ 4
  nə=tə=lε=sə=pa=a=le 7
  fɔʁ=sə=lə=dεs=tɛ̃ 5
  ty=pø=zi=a=ʁi=ve 6

  do=tʁə=fa=mə=zɔ̃=ve=ky 7
  la=tʁɔ=si=te=kə=ty=de=kʁi 8
  εl=lə=zi=ɔ̃=syʁ=ve=ky 7
  e=œ̃=ʒuʁ=la=vi=lœ=ʁə=a=su=ʁi 10

  i=a=padə=ʁε=zɔ̃kə=ty=nə=syʁ=mɔ̃=tə=pa 11
  a=tɔ̃=tuʁ=sε=dy=ʁə=ze=pʁə=və=la 10
  mε=sə=lə=ty=nə=lə=puʁ=ʁa=pa 9
  si=ty=vwa=zœ̃=psi=il=tεdə=ʁa=kʁwa=mwa 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
22/04/2004 00:00Amandine (U)

ce poeme il est vraimen touchant et c’est vraix que KAN quelqu’un vous dédi un poeme ca peut que faire du bien puisque moi aussi on m’en a dédié un et je remercirai toujour U-and-I !!!!!!!!!!!!!!!

Auteur de Poésie
24/01/2005 00:00:P Zaza :p

et bien c’est tres joli et gentil ce poeme pour la personne a qui il est destiné a savoir Ingrid Valette, poeme tres bien ecrit, bravo a toi et bon courage a Ingrid bizoux (k)