Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mari Et Femme Ou Fils Et Mere

Poème Amour
Publié le 12/04/2002 00:00

L'écrit contient 338 mots qui sont répartis dans 12 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

Mari Et Femme Ou Fils Et Mere

Tu n’es qu’un enfant, indécis, exigent,
Épris de liberté comme un adolescent.
Tu n’as pas grandi, je ne suis pas maman ;
L’amour après lequel tu cours n’est que vent…

Elle n’était pas là pour t’élever,
Elle n’a rien fait pour t’aimer,
Tu as cru que je la remplacerai
Mais cet amour ne peut se transférer.

J’ai sans doute involontairement
Joué à tort le rôle d’une maman.
Maintenant tu veux quitter le nid,
Prendre ton envol vers une autre vie.

Regardes-moi, je ne suis pas elle.
Attends, ne déploies pas tes ailes.
Prends juste conscience que rien
Ne pourra te guérir de tes chagrins.

Tu dois vivre avec cette blessure,
Ce manque d’amour comme une injure,
Ce temps que tu ne rattraperas pas
Puisqu’à tes signes elle ne répond pas.

Fais table rase du passé,
Apprends à vivre au présent,
Elle ne vaut pas les cœurs brisés
Que tu laisseras en partant.

Pour vivre libre, elle est partie.
Etre égoïste, elle l’a choisi.
Laissant un enfant meurtri
Pour le restant de sa vie.

Est-ce l’exemple que tu veux suivre ?
Est-ce le chemin que tu veux poursuivre ?
A reproduire un schéma bien connu
Pour l’avoir profondément vécu.

Regardes-moi, je suis juste ta femme,
Celle qui un jour a allumé la flamme
Dans un cœur seul et malheureux
Qui souhaitait une vie à deux.

Attends, ne déploies pas tes ailes.
Tu sais que la vie peut être belle,
Si chacun de nous s’en donne la peine,
Et si tu oublies son sang dans tes veines.

Tu me répondras qu’on n’a qu’une mère,
Je le sais mais y a pas d’quoi être fière
De ce mal qu’elle a laissé derrière elle,
De ce manque d’amour maternel.

Je ne pourrai jamais y palier,
Il faut bien que tu t’y fasses.
Mais si tu veux essayer
J’ai l’amour d’une femme à la place…
 • Pieds Hyphénique: Mari Et Femme Ou Fils Et Mere

  tu=nes=quun=en=fant=in=dé=cis=exi=gent 10
  épris=de=li=ber=té=commeun=a=do=les=cent 10
  tu=nas=pas=gran=di=je=ne=suis=pas=ma=man 11
  la=mour=a=près=le=quel=tu=cours=nest=que=vent 11

  el=le=né=tait=pas=là=pour=té=le=ver 10
  el=le=na=rien=fait=pour=tai=mer 8
  tu=as=cru=que=je=la=rem=pla=ce=rai 10
  mais=cet=a=mour=ne=peut=se=trans=fé=rer 10

  jai=sans=dou=te=in=vo=lon=tai=re=ment 10
  joué=à=tort=le=rô=le=du=ne=ma=man 10
  main=te=nant=tu=veux=quit=ter=le=nid 9
  pren=dre=ton=en=vol=vers=une=au=tre=vie 10

  re=gar=des=moi=je=ne=suis=pas=elle 9
  at=tends=ne=dé=ploies=pas=tes=ai=les 9
  prends=jus=te=cons=cien=ce=que=rien 8
  ne=pour=ra=te=gué=rir=de=tes=cha=grins 10

  tu=dois=vi=vre=a=vec=cet=te=bles=sure 10
  ce=man=que=da=mour=comme=u=ne=in=jure 10
  ce=temps=que=tu=ne=rat=tra=pe=ras=pas 10
  puis=quà=tes=signes=el=le=ne=ré=pond=pas 10

  fais=ta=ble=ra=se=du=pas=sé 8
  ap=prends=à=vi=vre=au=pré=sent 8
  el=le=ne=vaut=pas=les=cœurs=bri=sés 9
  que=tu=lais=se=ras=en=par=tant 8

  pour=vi=vre=li=bre=el=le=est=par=tie 10
  et=re=é=goïs=te=el=le=la=choi=si 10
  lais=sant=un=en=fant=meur=tri 7
  pour=le=res=tant=de=sa=vie 7

  est=ce=lexem=ple=que=tu=veux=sui=vre 9
  est=ce=le=che=min=que=tu=veux=pour=suivre 10
  a=re=pro=duire=un=sché=ma=bien=con=nu 10
  pour=la=voir=pro=fon=dé=ment=vé=cu 9

  re=gar=des=moi=je=suis=jus=te=ta=fem=me 11
  cel=le=qui=un=jour=a=al=lu=mé=la=flamme 11
  dans=un=cœur=seul=et=mal=heu=reux 8
  qui=sou=hai=tait=u=ne=vie=à=deux 9

  at=tends=ne=dé=ploies=pas=tes=ai=les 9
  tu=sais=que=la=vie=peut=ê=tre=bel=le 10
  si=cha=cun=de=nous=sen=don=ne=la=peine 10
  et=si=tu=ou=blies=son=sang=dans=tes=veines 10

  tu=me=ré=pon=dras=quon=na=quu=ne=mère 10
  je=le=sais=mais=y=a=pas=d=quoi=être=fière 11
  de=ce=mal=quel=lea=lais=sé=der=rière=elle 10
  de=ce=man=que=da=mour=ma=ter=nel 9

  je=ne=pour=rai=ja=mais=y=pa=li=er 10
  il=faut=bien=que=tu=ty=fas=ses 8
  mais=si=tu=veux=es=say=er 7
  jai=la=mour=du=ne=fem=me=à=la=place 10
 • Phonétique : Mari Et Femme Ou Fils Et Mere

  ty nε kœ̃n- ɑ̃fɑ̃, ɛ̃desi, εɡziʒe,
  epʁi də libεʁte kɔmə œ̃n- adɔlesɑ̃.
  ty na pa ɡʁɑ̃di, ʒə nə sɥi pa mamɑ̃,
  lamuʁ apʁε ləkεl ty kuʁ nε kə vɑ̃…

  εllə netε pa la puʁ teləve,
  εllə na ʁjɛ̃ fε puʁ tεme,
  ty a kʁy kə ʒə la ʁɑ̃plasəʁε
  mε sεt amuʁ nə pø sə tʁɑ̃sfeʁe.

  ʒε sɑ̃ dutə ɛ̃vɔlɔ̃tεʁəmɑ̃
  ʒue a tɔʁ lə ʁolə dynə mamɑ̃.
  mɛ̃tənɑ̃ ty vø kite lə nid,
  pʁɑ̃dʁə tɔ̃n- ɑ̃vɔl vεʁz- ynə otʁə vi.

  ʁəɡaʁdə- mwa, ʒə nə sɥi pa εllə.
  atɑ̃, nə deplwa pa tεz- εlə.
  pʁɑ̃ ʒystə kɔ̃sjɑ̃sə kə ʁjɛ̃
  nə puʁʁa tə ɡeʁiʁ də tε ʃaɡʁɛ̃.

  ty dwa vivʁə avεk sεtə blesyʁə,
  sə mɑ̃kə damuʁ kɔmə ynə ɛ̃ʒyʁə,
  sə tɑ̃ kə ty nə ʁatʁapəʁa pa
  pɥiska tε siɲəz- εllə nə ʁepɔ̃ pa.

  fε tablə ʁazə dy pase,
  apʁɑ̃z- a vivʁə o pʁezɑ̃,
  εllə nə vo pa lε kœʁ bʁize
  kə ty lεsəʁaz- ɑ̃ paʁtɑ̃.

  puʁ vivʁə libʁə, εllə ε paʁti.
  εtʁə eɡɔistə, εllə la ʃwazi.
  lεsɑ̃ œ̃n- ɑ̃fɑ̃ məʁtʁi
  puʁ lə ʁεstɑ̃ də sa vi.

  ε sə lεɡzɑ̃plə kə ty vø sɥivʁə ?
  ε sə lə ʃəmɛ̃ kə ty vø puʁsɥivʁə ?
  a ʁəpʁɔdɥiʁə œ̃ ʃema bjɛ̃ kɔny
  puʁ lavwaʁ pʁɔfɔ̃demɑ̃ veky.

  ʁəɡaʁdə- mwa, ʒə sɥi ʒystə ta famə,
  sεllə ki œ̃ ʒuʁ a alyme la flamə
  dɑ̃z- œ̃ kœʁ səl e maləʁø
  ki suεtε ynə vi a dø.

  atɑ̃, nə deplwa pa tεz- εlə.
  ty sε kə la vi pø εtʁə bεllə,
  si ʃakœ̃ də nu sɑ̃ dɔnə la pεnə,
  e si ty ubli sɔ̃ sɑ̃ dɑ̃ tε vεnə.

  ty mə ʁepɔ̃dʁa kɔ̃ na kynə mεʁə,
  ʒə lə sε mεz- i a pa dkwa εtʁə fjεʁə
  də sə mal kεllə a lεse dəʁjεʁə εllə,
  də sə mɑ̃kə damuʁ matεʁnεl.

  ʒə nə puʁʁε ʒamεz- i palje,
  il fo bjɛ̃ kə ty ti fasə.
  mε si ty vøz- esεje
  ʒε lamuʁ dynə famə a la plasə…
 • Pieds Phonétique : Mari Et Femme Ou Fils Et Mere

  ty=nε=kœ̃=nɑ̃=fɑ̃=ɛ̃=de=si=εɡ=zi=ʒe 11
  e=pʁidə=li=bεʁ=te=kɔ=məœ̃=na=dɔ=le=sɑ̃ 11
  ty=na=pa=ɡʁɑ̃=diʒə=nə=sɥi=pa=ma=mɑ̃ 10
  la=muʁ=a=pʁεlə=kεl=ty=kuʁ=nε=kə=vɑ̃ 10

  εl=lə=ne=tε=pa=la=puʁ=te=lə=ve 10
  εl=lə=na=ʁj=ɛ̃=fε=puʁ=tε=me 9
  ty=a=kʁy=kə=ʒə=la=ʁɑ̃=pla=sə=ʁε 10
  mε=sεt=a=muʁ=nə=pø=sə=tʁɑ̃s=fe=ʁe 10

  ʒε=sɑ̃=du=tə=ɛ̃=vɔ=lɔ̃=tε=ʁə=mɑ̃ 10
  ʒu=e=a=tɔʁlə=ʁo=lə=dy=nə=ma=mɑ̃ 10
  mɛ̃=tə=nɑ̃=ty=vø=ki=te=lə=nid 9
  pʁɑ̃dʁə=tɔ̃=nɑ̃=vɔl=vεʁ=zy=nə=o=tʁə=vi 10

  ʁə=ɡaʁ=də=mwa=ʒə=nə=sɥi=pa=εl=lə 10
  a=tɑ̃=nə=de=plwa=pa=tε=zε=lə 9
  pʁɑ̃=ʒys=tə=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə=kə=ʁj=ɛ̃ 10
  nə=puʁ=ʁa=tə=ɡe=ʁiʁ=də=tε=ʃa=ɡʁɛ̃ 10

  ty=dwa=vi=vʁə=a=vεk=sε=tə=ble=syʁə 10
  sə=mɑ̃kə=da=muʁ=kɔ=mə=y=nə=ɛ̃=ʒyʁə 10
  sə=tɑ̃=kə=ty=nə=ʁa=tʁa=pə=ʁa=pa 10
  pɥis=ka=tε=siɲə=zεl=lə=nə=ʁe=pɔ̃=pa 10

  fε=ta=blə=ʁa=zə=dy=pa=se 8
  a=pʁɑ̃=za=vi=vʁə=o=pʁe=zɑ̃ 8
  εl=lə=nə=vo=pa=lε=kœ=ʁə=bʁi=ze 10
  kə=ty=lε=sə=ʁa=zɑ̃=paʁ=tɑ̃ 8

  puʁ=vi=vʁə=li=bʁə=εl=lə=ε=paʁ=ti 10
  ε=tʁə=e=ɡɔ=istə=εl=lə=la=ʃwa=zi 10
  lε=sɑ̃=œ̃=nɑ̃=fɑ̃=məʁ=tʁi 7
  puʁ=lə=ʁεs=tɑ̃=də=sa=vi 7

  ε=sə=lεɡ=zɑ̃=plə=kə=ty=vø=sɥi=vʁə 10
  ε=sə=lə=ʃə=mɛ̃=kə=ty=vø=puʁ=sɥivʁə 10
  a=ʁə=pʁɔd=ɥiʁə=œ̃=ʃe=ma=bjɛ̃=kɔ=ny 10
  puʁ=la=vwaʁ=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃=ve=ky 9

  ʁə=ɡaʁ=də=mwa=ʒə=sɥi=ʒys=tə=ta=famə 10
  sεllə=ki=œ̃=ʒuʁ=a=a=ly=me=la=flamə 10
  dɑ̃=zœ̃=kœ=ʁə=səl=e=ma=lə=ʁø 9
  ki=su=ε=tε=y=nə=vi=a=dø 9

  a=tɑ̃=nə=de=plwa=pa=tε=zε=lə 9
  ty=sε=kə=la=vi=pø=ε=tʁə=bεl=lə 10
  si=ʃa=kœ̃=də=nu=sɑ̃=dɔ=nə=la=pεnə 10
  e=si=ty=u=bli=sɔ̃=sɑ̃=dɑ̃=tε=vεnə 10

  ty=mə=ʁe=pɔ̃=dʁa=kɔ̃=na=ky=nə=mεʁə 10
  ʒə=lə=sε=mε=zi=a=pa=dkwa=εtʁə=fjεʁə 10
  də=sə=mal=kεllə=a=lεse=də=ʁjε=ʁə=εllə 10
  də=sə=mɑ̃=kə=da=muʁ=ma=tεʁ=nεl 9

  ʒə=nə=puʁ=ʁε=ʒa=mε=zi=pa=lj=e 10
  il=fo=bj=ɛ̃=kə=ty=ti=fa=sə 9
  mε=si=ty=vø=ze=sε=j=e 8
  ʒε=la=muʁ=dy=nə=fa=mə=a=la=plasə 10

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Shake

Magnifique

Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Aketo

sublime chui bouche bé devant se texte trop trop cannon

Auteur de Poésie
03/11/2004 00:00Dreamofblood

c vraiment super j’en ai des frissons!
bonne continuation!
amitiés

Auteur de Poésie
03/07/2005 20:51Cindy Limpens

Je l’aime beaucoup ton poème, pleins de tendresse et d’amour... Vraiment (oui) Bisous de La Petite Fille...{}{}(F)

Auteur de Poésie
04/07/2005 19:05Miloute

le poème é tré beau
mais l’histoire é bien to triste
ce ki fé rsortir toute la beauté de cet histoire é si elle é réel c bien dommage
en toute sincérité amicalement

Auteur de Poésie
20/12/2010 05:35Chile

tres tres beau ca ma fait pleuré